Now Reading
ISILO: Umholi onohlonze owayenza isizwe sakhe sizigqaje sibe nokuzethemba
Dark Light

ISILO: Umholi onohlonze owayenza isizwe sakhe sizigqaje sibe nokuzethemba

Usizi olukhulu luhaqe isizwe sonke emva kokukhothama kweSILO Samabandla Onke – uGoodwill kaBhekuzulu.

KuMasipala wonke iZululand, lapho okukhona khona iZigodlo zeSILO okuhlanganisa iKwaKhethomthandayo kubukeka kunomunyu ongenamkhawuko.

Isimo esiyiso kwenza ngicabange ubuhlungu obungechazwe obuzwiwa yiziNdlovukazi kanye naBantwana bonke baseNdlunkulu emva kokushiywa emhlabeni yiSILO. Akekho umuntu emhlabeni ongapholisa lesi silonda esibuhlungu kangaka.

ISILO Samabandla wonke sithathe iSihlalo soBukhosi ngonyaka we-1971 saqhubeka ezinyathelweni zaMakhosi wonke abumba isizwe sikaZulu.

Siyakhumbula ukuthi ngonyaka wezi-2010, uHulumeni wesifundazwe ngaphansi kukaDkt uZweli Mkhize wavula ngokusemthethweni isikhungo eMakhosini Multi-Media Centre. Lesi sikhungo saqala ukwakhiwa ngowayenguNdunankulu uSbusiso Ndebele.

I-EMakhosini yindawo eveza umlando waMakhosi kaZulu.

Yindawo le lapho okwabunjwa khona isizwe uZulu futhi yilapho uPiet Retief kanye namaBhunu amaningi evile emashumini ayisithuba atholana phezulu noZulu ngaphansi kweNkosi uDingane. Kwaphela kanjalo emaBhunwini ngomhla ziyisi-6 kuNhlolanja ngaphambi kwempi yaseNcome eyaba ngoZibandlela ngowe-1838.

I-EMakhosini Media Centre ibalulekile ukuqhakambisa umlando obunyathelwa ngezinyawo uHulumeni wobandlululo. Lesi senzo uHulumeni wobandlululo wawusenza ngoba usaba ukuthi uZulu uzovuseleleka ufune ifa lobabamkhulu elathathwa ngabokufika.

INkosi uDingane, iNkosi uCetshwayo, iNkosi uDinuzulu batshalwe eMakhosini. Yila Makhosi abhekana ngqo nondlebe zikhanya ilanga abafika bezodla izwe lobabamkhulu.

Impi kaZulu namaBhunu ngaphansi kweNkosi uDingane yashintsha indlela enothile uZulu ayephila ngayo futhi nayo iNkosi impilo yayo yashintsha.

Siyakhumbula ukuthi impi kaZulu namaBhunu eyaba ngomhla zili-16 ngoZibandlela kwagcina sekuthiwa lolu suku yiDingaan se Dag noma yiDay of the Covenant or Gelofte Dag.

Ngesikhathi kuphatha uHulumeni wentando yeningi lolu suku kwathiwa wusuku lokubuyisana – Reconciliation Day.

UZulu waziwa umhlaba wonke ngenxa yobuqhawe nokuzigqaja. AMakhosi ahlale eSihlalweni saseBukhosini yiwona enza AmaZulu abe nokuzethemba abhekane nobunzima ngisho ngabe akusiphi isimo.

Kunesililo kanye namazwi enduduzo nasezinkundleni zokuxhumana kanye nasemisakwazeni, kumabonakude kanye nasemaphephandabeni.

Abantu baKwaZulu-Natal, yiNingizimu Afrika yonke kanye nasemagumbini amane omhlaba wonke balokhu bekhale njalo. Lokhu kuhlanganisa namanxusa akwamanye amazwe. Kuyacaca ukuthi ISILO Samabandla siyibekile induku ebandla kusukela sathatha iSihlalo soBukhosi.

Nginokujula komcabango ngifisa ukwazi indlela labo abebesebenza neSILO abathinteke ngayo. Ngibala AMakhosi aseNdlunkulu, osopolitiki kuwo wonke amazinga, osomabhizinisi kanye nezisebenzi zonke zikaHulumeni esifundazweni, uHulumeni kazwelonke kanye nomasipala.

Selokhu ngithole izindaba zokukhothama kweSILO ngoLwesihlanu ekuseni, ngilokhu nginemicabango eminingi. Kubuya konke okwenzekile nengikubonile eminyakeni njengoba iSILO besenza imisebenzi yesizwe.

Akumina ngedwa engizizwa nginenhlanhla yokuthola imfundiso enhle kanye neziyalo zeSILO. Baningi ozakwethu abasebenza emazingeni ahlukene kaHulumeni abangasho okuningi abakufundile. Bangachaza kabanzi ukuthi ISILO siyiguqule kanjani impilo yabo. Impela umuntu ube nenhlanhla eyingqayizivele ukusebenza ngaphansi kobuhlakani beSILO.

Ngiyakhumbula ngonyaka wezi-2009, ngaphambi kokubekwa kukaNdunankulu wesihlanu emva kokuba sithole intando yeningi. Umholi owakhethwa waba nguNdunankulu wesibili ukujutshwa yiqembu elibusayo i-ANC ukuba ahole isifundazwe, uDokotela uZweli Mkhize wacela ihhovisi lakhe ukuba lilungiselele umhlangano phakathi kwakhe neSILO.

Ukubekwa kukaNdunankulu kwakusho ukuqedelwa ngokusemthethweni kwazo zonke izinhlelo zentando yeningi emva kokuba kuvotiwe ngomhla zingama-22 kuMbasa.

 UKhabazela wabekwa njengoNdunankulu emcimbini owaba ngomhla zili-11 ngoNhlaba wezi-2009. UKhabazela wakubona kubalulekile ukuthi ayobonana neSILO ngaphambi kokubekwa kwakhe. Futhi wanquma ukuba lo mhlangano awusebenzise ukuze athole izeluleko zeSILO mayelana namacebo okwakufanele asentshenziswe ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zikaHulumeni zifinyelela ngokuphuthuma kubantu.

NjengoNdunankulu owayekhethiwe ngaleso sikhathi, waphinde wasebenzisa lo mhlangano neMbube ukuqala ukubhala inkulumo yesifundazwe okwakuzoba eyokuqala.

Lomhlangano waba seThokazi Royal Lodge kwaNongoma.

Okunye okwadingidwa kulo mhlangano yilokhu:-

 1. Yizinhlelo zikaHulumeni zokusebenzisana neNdlunkulu kusukela ngowezi-2009 kuya kowezi-2014;
 2. Ukusungulwa kweRoyal Household Trust eyayizobhekelela ukuphathwa kwezindaba zaseNdlunkulu;
 3. Ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zoBukhosi bukaZulu ezingaphansi kweSILO zisingathwa yithimba lezokuxhumana ukuqhakambisa imisebenzi yesizwe.

Abanye balabo abathamela lo mhlangano kuhlanganisa uMnu uCyril Xaba owaqokwa njengeSikhulu Esiphezulu ngaphansi kweKZN Planning Commission eyadweba umhlahlandlela wokwakhiwa kwesifundazwe owaziwa ngokuthi yiProvincial Growth and Development Plan Vision 2030. Lo mhlahlandlela wadingidwa kabanzi neMbube kwaze kwaba sebusuku. Olunye udaba olwadingidwa ukuqokwa kukaMnu uXaba ukuba abe kuZulu Royal Household Trust.

ISILO saqopha umlando kulo mhlangano sizinikela ukuthi sizosebenzisana kanjani noHulumeni wesifundazwe.

Ngingabala uNdunankulu kanye noNgqongqoshe bonke. Ngokusho kweMbube, injongo yalokhu kwakuwukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zonke ziyafinyelela kubantu futhi kuba nemfundiso yokusebenzisana.

Yize kunefu elimnyama eligubezele lesi sifundazwe, kodwa kufanele sibe nokuzigqaja sibuke umsebenzi omuhle owenziwe yiSILO siwenzela isizwe sonke.

Kuyo yonke imicimbi yokugubha iminyaka iSILO siseSihlalweni soBukhosi bukaZulu besihlale sigqugquzela ubumbano.

Besihlale sikuveza ukuthi siyaye sithokoze ngesikhathi sibona izintombi nezinsizwa, omama kanye nobaba bebahle behlobile, size sithi: “Umoya wami uyavuseleleka. Ngizwa nginokuziqhenya nokuzigqaja ngokuba ngumZulu.”

Emicimbini kaHulumeni besihlale sisho sithi phela ukuba ngumZulu kusho lokhu okulandelayo:-

 • Ubunye;
 • Ukuba nothando;
 • Ukwazisa  noma yini eyadalwa nguMvelingqangi;
 • Ukuhlonipha nokwazisa umakhelwane wakho;
 • Ukuba noxolo;
 • Ukuba nesibindi nokusebenza ngokuzikhandla ukuze kuphumelele wonke amaZulu.

ISILO besinendlela yokusebenzisana nabo bonke ubuholi.

Kwenye yezinkulumo ISILO esazethula kuvulwa iSishayamthetho nangesikhathi kugujwa iminyaka engama-40 siseSihlalweni soBukhosi, sabonga abaholi bezepolitiki kuwo wonke amaqembu, sabonga izinhlangano zomphakathi, abaholi bezenkolo, abaholi bezinkampani ezizimele kanye nabaholi boMdabu.

Sagcizelela sathi le migubho yeminyaka engama-40 kufanele siyifanise nemcimbi yokubonga wonke amaqhawe akulesi sifundazwe.

Saqhakambisa amaqhawe asebenze kanzima eletha intuthuko KwaZulu-Natal. Saphinde saveza ukuthi ukulethwa kwentuthuko yinto eyasenhlizweni yaso ISILO.

Sathi njengoba sasigubha iminyaka engama-40, sasesizobhekana ngqo nokulethwa kwentuthuko ezindaweni zasemakhaya. Saphinde sathi sinesiqinisekiso sokuthi wonke aMakhosi kanye nezinduna, izimeya kanye namakhansela kuzoba nokusebenzisana naso iSILO ukuletha intuthuko emakhaya.

IMbube yayihlala ngaso sonke isikhathi ithi ukunqoba kwesizwe kuncike ekutheni sibe nobuholi obusimeme, obubambene futhi obuzimisele.

Yonke imicimbi sasiye sithi ubuholi bethu kuwo wonke amazinga abubeke phambili imfundo. Sasigcizelela sithi kufanele ngaso sonke isikhathi sazi ukuthi ukuba khona kwentuthuko kuncike kakhulu emfundweni. Ngezinye izindlela sasichaza ukuthi kufanele sibe yisizwe esiyikhuthalele imfundo ngoba ngaphandle kwayo ngeke ize ibe khona inqubekela phambili.

Komunye umcimbi kaHulumeni iMbube yabuza yathi abazali bathule bathini uma izingane zikhulelwa zibe zifunda isikole? Saphonsa le mibuzo elandelayo:

 • Ubhekelani eceleni umzali uma ebona ingane yakwamakhelwane edolobheni ngesikhathi sesikole?
 • Uthule uthini wena thisha uma ingane oyifundisayo ikhuleliswa ngomunye uthisha? 
 • Umbuzo okufanele sizibuze wona ukuthi, kanti ngempela isizwe esinjani lesi esisakhayo?

Uma sethula umyalezo oya ezisebenzini zikaHulumeni ISILO sasejwayele ukuthi izisebenzi zikaHulumeni wentando yeningi kufanele zibeke phambili izifiso zabantu okuyibona abangobasi. Sasithi ISILO imiholo yezisebenzi zikaHulumeni ikhokhwa ngumphakathi ngakho umphakathi unelungelo lokufuna intuthuko futhi umphakathi unelungelo lokukhononda kuHulumeni uma ubulungiswa bungekho. Sasithi phela lena yiyo intando yeningi.

Sasiphinde sithi, empeleni kuliqiniso ukuthi intando yeningi isengcupheni uma izingane nabafelokazi bebulawa yindlala.

Ngesikhathi kuvulwa iSishayamthetho ngowezi-2011, iSILO sathi kuliqiniso elingeke liphikwe ukuthi intando yeningi isengcupheni uma isizwe sami sibhuqabhuqwa yizifo. Saphinde sathi intando yeningi isengcupheni uma ongqongqoshe kanye nezisebenzi zikaHulumeni bezohudula izinyawo, kube kunogogo nomkhulu nemiphakathi edonsa kanzima ngenxa yokwentula imisebenzi.

Sakhumbuza zonke izisebenzi zikaHulumeni ukuthi ngesikhathi egcotshwa owayenguMengameli wezwe uMnu uJacob Zuma, wabeka kanje enkulumeni yakhe:

“Akufanele lo Hulumeni nezisebenzi baphumule noma batshengise ukukhathala uma kusenabantu abafayo ngenxa yezifo ezingalapheka.

Uma kusenabantu abathwele kanzima abangakwazi ukondla imindeni yabo.

Uma kusenemindeni engenawo amanzi kanye nezindlu.

See Also

Uma kusenabantu abangakwazi ukuziphilisa ngomhlaba.

Uma kusenezingane ezingakwazi ukuthola imfundo ngenxa yokuntula.”

Sabe sesinxusa, sathi sifisa kusukela ngaleso sikhathi; uHulumeni wesifundazwe, omasipala kanye nazo zonke izisebenzi bazibophezele ukushintsha isimo senhlalo yesizwe  ngokulandela inkulumo kaMengameli.

Ngakolunye uhlangothi sathi abaholi komasipala kuwo wonke amazinga baneqhaza elikhulu abangalibamba ukusebenzisana noHulumeni ukuletha intuthuko. Sabala abefundisi bezenkolo, abaholi bomphakathi, aMakhosi, izinduna kanye namakhansela.

Sathi uma ungumholi womphakathi kufanele wazi ukuthi endaweni ohlezi kuyona zingaki izintandane. Kufanele uxhumane nezinhlaka zikaHulumeni ukuze zingenelele ukuze izingane zingabhuqwabhuqwa yindlala.

Sagcizelela sithi uma ungumholi kufanele uqinisekise ukuthi umphakathi owuholayo ubamba iqhaza ezinhlelweni zokwakha ikusasa eliqhakazile.

Enye into eyayihamba phambili kuso iSILO ukusebenzisana noHulumeni ukwehlisa isibalo sabantu abangenwa yisifo iHIV kanye ne-AIDS. Yingakho ngomhla zizi-4 kuZibandlela wezi-2009, iSILO samemezela ukuqalwa kosiko lokusoka abafana.

Enkulumeni yaso iSILO sanxusa abaholi bezepolitiki kuwo wonke amaqembu, aMakhosi esizwe kanye nabefundisi bamasonto ukuba babambe iqhaza kwehliswe ukukhulelwa kwabantu abasha ngokuthi kugqugquzelwe izinhlelo zetsha zokuziphatha ngendlela eyamukelekile emphakathini.

Sasijwayele iSILO ukukuveza ukuthi impi yokulwa nalezi zifo ngeke ize iphumelele uma kuzobhekwa amanesi nodokotela bodwa. 

Sasigqugquzela ukuthi emalokishini kanye nakuzo zonke izigodi abaholi baphume umkhankaso wokugqugquzela amalungu omphakathi ukuthi azibophezele ekutheni asize abagulayo bangabandlululwa futhi badle imishanguzo ngemfanelo.

Sasikhumbuza isizwe ukuthi kwakuyisikompilo lobabamkhulu ukunakekela umakhelwane wakho kanye nesizwe sonke.

Ngikhumbula siphetha enye inkulumo yaso iSILO sathi:

“Ngifisa ukufisela okuhle kodwa nonke sizwe sami;

Nina bakaNgangencumbe yamabele engakadliwa;

Ungangembiza yamashongololo;

Uphekwe ngembiza enkulu;

Ebipheka aMakhosi akwaNtombazi;

Kavuthwa uShaka kaqedwa;

Wayilanda inkomonye;

Ilandwa kwaMakhedama;

Ekhaya konina;

Izulu elidume emva komuzi eKuqobekeni;

Laduma lazithatha izihlangu zaMaphela.”

Scroll To Top