Now Reading
Imitapo yolwazi iyizizinda zolwazi hhayi amabhuku
Dark Light

Imitapo yolwazi iyizizinda zolwazi hhayi amabhuku

Esikhathini lapho khona imfundo ibonakala sengathi ayibasizi aboHlanga, ngifisa ukuveza ukubaluleka kolwazi. Enye yezinto ezenza singakuboni ukubaluleka kwemfundo ukuthi imfundo yethu ayisiniki ulwazi, kungakho abantu bakithi abaningi bebona sengathi imfundo ibachithela isikhathi. Kunomehluko phakathi kwemfundo nolwazi. Imfundo itholakala ngendlela ehlelekile, efaka phakathi ukuya esikoleni kanti ulwazi lutholakala ngokuthi wenze into ethile ufunde kuyo futhi lutholakala noma ikuphi, noma ngasiphi isikhathi. Akudingi ukuthi uze uye esikoleni kuphela ukuze uthole ulwazi. Kubuhlungu ukubona abantu bakithi bebhikisha befela imfundo kunolwazi. Iningi labo lifana nami, seliyoqeda iminyaka eyishumi lisezikhungweni zemfundo ephakeme, lifuna imfundo. Ukwehluleka kwaboHlanga ukwehlukanisa imfundo kanye nolwazi ukubona ngokuthi kubelula ukuthi bashise umtapo wolwazi uma befuna okuthile kuHulumeni.

Ngikubone kubalulekile ukuthi sikhumbuzane ngokubaluleka kokuvakashela umtapo wolwazi ngenxa yezizathu ezimbili. Esokuqala esokuthi umtapo wolwazi ubalulekile ngoba uqukethe ulwazi oluningi olungatholakali ezikoleni kanye nasemanyuvesi. Kubalulekile ukuthi ufunde noma incwadi eyodwa ngenyanga. Abakwazi ukukhuluma bathi umuntu ozimisele ngokuzithuthukisa empilweni ufunda izincwadi ezingamashumi ayisihlanu nambili ngonyaka. Ngaphandle kwezincwadi, umtapo wolwazi unezinsiza ezahlukeni ezisiza labo abafuna umsebenzi. Kubalulekile ukuthi abantu bakithi bazivakashele lezi zindawo futhi bangagcini ngokuzivakashela baphinde bazinakekele, babhale izincwadi bazishicilele bese bazifaka kumtapo wolwazi abaseduze nawo. Njengoba unyaka uqalile, kwenze kube yinjwayelo ukuvakashela umtapo wolwazi.

Esinye isizathu esingenza ngikubone kubalulekile ukuthi ngikhumbuze abantu bakithi ngomtapo wolwazi, akusikho ukuvulwa kwezikole kanye nezikhungo zemfundo ephakeme kuphela, kungoba elakuleli lonke ligubha iviki lomtapo wolwazi. Inhlangano yomtapo wolwazi kanye nolwazi yaseNingizimu Afrika ibungaza ukubaluleka kwemitapo yolwazi yakuleli okuwumgubho owenzeka minyaka yonke. Njengomeluleki wentsha ngempilo kanye nezemfundo ngikubone kubalulekile ukuthi ngikhumbuze umuntu omusha, ikakhulu ofundayo, kanye nabo bonke aboHlanga ukuthi asingakwenqeni ukuyotapa ulwazi kuyo yonke imitapo yolwazi engalapho sihlala ngakhona. Asingagcini ngokuboleka izincwadi kodwa kubalulekile ukuthi sizigcine ziphila futhi zihlanzekile. Kusemqoka futhi ukuthi sibhale ngolimi lwebele ukuze kugcineke ulimi lwakithi njengakwamanye amazwe. 

Kuyangijabulisa ukuba ngomunye wababhali abancane kwaZulu nozithandayo ezemfundo kanye nosebenzisa kakhulu imitapo yolwazi ezindaweni ezakhele uMkhandlu iTheku. Ngifisa ukuthi abantu abasha bonke abakhele uMkhandlu iTheku bagubhe leli viki lomtapo wolwazi ngokuziqhenya ngoba iTheku lingomunye wemikhandlu ehamba phambile ngemitapo yolwazi ezindaweni ezahlukene. Lokhu kubonakele ngokuthi likhethwe njengedolobha elithuthukisa ulwazi ngemitapo yalo eminingi yi-UNESCO City of Literature. Ekuzameni ukuthuthukisa ukusentsheziswa kwemitapo yolwazi kanye nokufundwa kwezincwadi, iTheku liye libe nomkhankaso eliwubiza i-“One City One Book” okuwumkhankaso wokukhuthaza ukufunda izincwadi, lapho uMkhandlu wonke usuke ufunda incwadi eyodwa etonyulwe ngumphakathi phakathi kwezincwadi ezahlukene ezibhalwe aboHlanga ikakhulu abakhele iTheku. Liphinde libe nemikhankaso lapho lethula izincwadi ezahlukene ezibhalwe aboHlanga, ikakhulu abahlala kwelikabhanana, kanye nabantu abasuka kwamanye amazwe ase-Afrika. Lokhu kusho ukuthi njengomuntu omusha kumele ungasali lapho  kuthuthukiswa wena ngozolwazi. UHulumeni uzama ngokusemandleni ukuthuthukisa izindawo ezifaka phakathi imitapo yolwazi, okusho ukuthi aboHlanga kudingeka batshengise ukuthi bayakubona lokho ngokuthi bazisebenzise lezi zindawo.

See Also

Imitapo yolwazi, efaka phakathi eyeTheku ebalelwa e-104, isithuthukise abantu abaningi futhi yalekelela abaningi abafuna umsebenzi. Njengomuntu osiza intsha ngamakhono okufuna umsebenzi, ngifisa abantu bakithi baziqhenye futhi bakubone ukubaluleka komtapo wolwazi. Ngikhumbula ngifuna indlu eqashisayo endaweni eChesterville eminyakeni edlule. Ngangingazi ukuthi ngizoqala ngaphi kodwa ngathi uma ngiya komunye umtapo wolwazi ophethwe nguMnu uMzwandile Majola wangixhumanisa nabantu bendawo abanolwazi. Lokho kukodwa kwangenza ngawubona ngenye indlela umtapo wolwazi. Ngawubona kungesilo ihholo eligcwele izincwadi nje kuphela kodwa njengendawo lapho impilo yomuntu ingaguquka khona.

Njengoba sigubha iviki futhi sibungaza imitapo yolwazi ehlukahlukene ngiyafisa kungabi ukuthi utapa ulwazi kuphela kodwa akube ukuthi njengesakhamuzi uyaqinisekisa ukuthi nawe uyengeza olwakho ulwazi ukuze abantu bafunde lokhu okusengqondweni yakho. Okunye engifisa ukuthi ukucabange ukuthi njengoba umtapo wolwazi ukuthuthukisile ngezindlela eziningi, ikuphi ongakwenza ukuze uwuthuthukise uye phambili uze uficwe nayisizukulwane. Umtapo wolwazi awungafi ubulawe yithi kodwa ube wenzelwe thina. Uma uboleke incwadi, yibuyisele ukuze nomunye athole lokhu okutholile nawe. 

Scroll To Top