Now Reading
Umsebenzi wokuqapha unabile, ubanzi futhi ujulile
Dark Light

Umsebenzi wokuqapha unabile, ubanzi futhi ujulile

Wawusabukelwa phansi umsebenzi wonogada futhi wawuchizelwa ngababeyintsha, ababelunguzile ezikoleni nezinye izinhlanga ngaphambi kowe-1970. 

Kwakuthiwa umsebenzi nje wabantu, ababengakwazi ukubhala, ukufunda nokuzwa kahle ulimi lwesiNgisi. Nokho yakhiwa, yondliwa imizi namakhaya. Kwaba nezifundiswa ngalowo msebenzi njengoba kusenzeka kweminye imikhakha yokuphila.

Wawusetshenzwa ngabesilisa nobaba abasebekhulile ngeminyaka, eyayisukela kwengamashumi amane ubudala. Hhayi ababesebancane. Iningi labe liqhamuka emakhaya, lihlala emahositela. Babeyimithonseyana abasemalokishini. Kwakuqashwa owesilisa okwakunesiqinisekiso ngaye esasiqhamuke enkosini, enduneni noma ngomuntu ababemethemba abaqashi.

Kwaqalwa kusabizwa kuthiwa wuWatchman, kwaba uGuard manje iSecurity kusukela ngowe-1981. Izinkampani zazisaziqashela abazo onogada. Kuyakhumbuleka kusabizwa ngonogada noma ngogadi, besagqoka inyumfomu yokhakhi nekepisi, ibhande elikhulu, bephatha induku, iqhabanga, isambulela nejazi elikhulu lamakhaza. Njengalena eyayigqokwa nguMnu uRoland “Bantu” Mqwebu ababethi uMkhize isekhurithi, emdlalweni obizwa eMzini Wezinsizwa owawuvezwa kuthelevishini. Kwakugqokwa le nyumfomu ezibhedlela, emitholampilo nakwezinye izindawo zikaHulumeni. Manje sekwagqokwa eyahlukahlukene.

AboHlanga bangaphesheya komfula uMngeni babekubiza ngokuthi umantshingelana kanti abangaphesheya komfula uMhlathuzana babethi umantshingeyana. Babekususela emushweni othi (marching on the line). Kuthiwa kwakuyindlela okwakufanele basebenze ngayo, bahambe ngolayini owawudetshwe phansi ngabamhlophe ababebaphethe. Kwaba yigama elachuma kunawo wonke.

Kusenesakhiwo esingasekhoneni lomgwaqo uMngeni noSalisbury, ngemuva kwakwaHirsch’s Distrtibution Centre. Kwakukade kunehhovisi lenkampani yonogada ngowe-1974, esasibhalwe ngamagama ayebanzi ukuthi Durban Night Watchman. Kwakuhlanganela onogada bese behanjiswa emafemini ababeyowaqapha ebusuku.

 Kwase kuya kowe-1981 sesibona sekubhalwe uFidelity Security. Manje sekubhalwe uService Master okuyinkampani yezibulalizinambuzane nokunye.

Ukukha phezulu ngamasekhurithi. Kwakukhona ayebizwa ngokuthi iSpringbok, iCombat ezazidume ngesihluku ngenkathi esetshenziselwa ukubhekana nodushe lowe-1990. KwakunoShield owayenamahhovisi esakhiweni iJohn Ross House ngakumgwaqanyana uJonsson Lane.

Wathi qu kancane uFidelity, esakhiweni esasibhalwe phezulu uFidelity manje sekubhalwe Olympus, emgwaqeni uWalls Avenue ongasemgwaqeni uSandile Thusi (u-Argyle Road). UFidelity wadlondlobala, wagwinya ezinye izinkampani zamasekhurithi, kwabizwa ngokuthi uFidelity Security Group. Kube uG4Cash Solutions okungeyaphesheya. Kube iReaction Unit South Africa yaseVerulam, iTactical Reaction eyayiqaphe eSuncoust Casino, kuno-Enforce Excellarate Security Services, u-ENPower emgwaqeni Inanda, uM19 ngakwa-NCP. 

Okwakukade kuyinkampani iSouth African Board Mills, eyayiphinde igaye amaphepha ahlukahlukene. Siyakhumbuleka isiteleka esaba sikhulu samasekhurithi emveni kowezi-2004 okwakuwunyaka weshumi kaHulumeni wedemokhrasi. 

Kwaba nezifundo ngobusekhurithi, kwazuzwa amakhadi, izinombolo nezitifikethi zamazinga okuvuselelwayo. Kwasekuba nehhovisi okwakubhaliswa abangamasekhurithi iSecurity Officer’s Board (SOB). Emveni kowezi-2000 kwaba yiPrivate Security Industry Regulatory Authority (PSIRA). Njengoba kubhaliswa nakwabakwezokwelapha ngokwasentshonalanga,  kwasekugqama manje intsha, ababefundile nezinye izinhlanga. Emafayeleni omlando ngabo kwasekubhalwa ukuthi bangamasekhurithi hhayi onogadi. 

See Also

Amasekhurithi asebhala ebhukwini ngezehlo nangezenzeko ezenzekayo ngosuku ezinkampanini. Limqoka njengelasemaphoyiseni leli bhuku. Kwagqama nohlelo lokuqapha nangamakhamera kusukela ngowe-1995.

Kwabanezinkampani zamasekhurithi ezazisungulwe ngababengamasosha kahulumeni wobandlululo. Kwabanezababengamasosha emibutho yaboHlanga eyayilwa nobandlululo. Kwaba nezinye zezinhlanga kanye nababeqhamuka phesheya. Ngowe-1983 kwakunenkampani uCoin (Counter Insurgency) okwakungekuzovimba nokuphebeza ubushokobezi nodushe kulwe nezishoshovu ezazilwela ukuqeda ubandlululo. Yayidlelana nombutho wezokuvikela wamasosha kaHulumeni wobandlululo esasithi uMsadafu. Yayigabe ngezifundo, ngoqeqesho, ngenyumfomu nangezimoto okwakucishe kufane nokomsadafu manje sekuwuBidvest Protea Coin.

Wawulaxaza phansi umsebenzi wakwaCoin ngowe-1985 uMnu uNkosinathi “uSphithiphithi” Phoswa umnewabo kaSandile “uMashayipani” basesigodini kwaGengeshe eRichmond. Wayecikwe ukuthi babezoba nguMsadafu owawucashile nowawusinyelela emveni kokuba sebechazeliwe. UMsadafu kwakuyiSouth African Defence Force (SADF), kusewuHulumeni wobandlululo. Babetsheliwe futhi ukuthi babeyodingeka ukuyolekelela uMsadafu emingceleni. Bezwa kamuva ukuthi yayisungulwe nguMnu uPeter Walls,  owayengukhomanda wamasosha aseRhodesia manje osekuyiZimbabwe kusukela kuMbasa wangowe-1980. Wayesezinze eNingizimu Afrika kusukela ngowe-1981. AbakwaCoin babezigada nezindawo ezinqala nezibucayi zikaHulumeni, ezazigadwa uMsadafu. Manje sekungamahloni nechilo ukubona lezi zindawo zingasagadiwe njengaphambilini kusewuMsadafu. Kuwohloka izindlu zokugada ngoba zinganakiwe.

Ngowe-1989 amafemu ezwa amanzi ngobhoko ukuthi amathenda ngamasekhurithi nokunye kwakuzosebenza yini emveni kowe-1990. Bazilungiselela buthule ngalezo zinhlelo nezinguquko zokunciphisa izindleko emveni kowe-1994. Kwaqala kwabanamasekhurithi ezinkampani ayesesebenza namasekhurithi ayeqashwe ngamafemu ngowe-1989. Bathakathwa abamasekhurithi ezinkampani bethakathwa ngamasekhurithi asemafemini ayecabanga ukuthi ayezothatha imisebenzi yawo. Babecabanga futhi ukuthi ayeholelwa ngobasi bawo. Amafemu agcina ewachithile ngowe-1996 amasekhurithi okwakungawawo.

Kwaba nezivumelwano phakathi kwezinkampani zamasekhurithi namafemu, nezikole nezakhiwo zikaHulumeni nomasipala nezinye izindawo ezazincike emalini egculisayo ababeyikhokhisa. Azivuselelwa lezo zivumelwano uma bengasashibhile. Manje izinkampani zamasekhurithi sezinemisebenzi yokuhlanza. Kungekudala zizoba namakhishi. Kwakunohlelo lwenduku yokudlokodla emaphoyintini manje sekuyinkinobho enamatheliswa emaphoyintini uma sekuqediwe ukubheka. 

Scroll To Top