Now Reading
Ugongolo esweni: UMpanza uthi usifumbu ubona uqhaqhazela kuNxele
Dark Light

Ugongolo esweni: UMpanza uthi usifumbu ubona uqhaqhazela kuNxele

nguBonga Mpanza

Ukholwa ukuthi wawenza ngendlela efanele umsebenzi ngesikhathi esaphethe isiteshi somsakazo uKhozi esaze sathola izindondo 

Ngicela unginike ithuba kengenabe nami ngiziphendulele odabeni olwavela ephephandabeni lakho iBAYEDE ngomhla zingama-26 kuNhlolanja wezi-2021 olusihloko sithi: “Ubuholi nokuphatha isikhondlakhondla sesiteshi akuzinzile”. Lapha kubuye kube nesihloko futhi esithi: “Ukuhamba kukaMphephethe esiteshini Ukhozi FM kwenze kwaba nokudonsisana okuningi ezingeni labaholi okusadlangile namanje”.

Lapha ngithintwa izinkulumo ezibekwe kule ndaba eziqonde ngqo kimi njengomuntu owaphatha isiteshi somsakazo u-Ukhozi FM emveni kokuhamba kukaMphephethe. Okusempeleni akakabi bikho kuze kube manje oqokwe njengomphathi walesi siteshi ngokusemthethweni emveni kwami lokho okugcwalisela ukuthi kukhulunywa nami lapha.

Angiveze nje ukuthi sengithule kakhulu ngixhashazwa emaphephandabeni inoma ubani nje ngikhethe ukuzithulela. Nokungenadosi kuyatinyela nje. Ngakho sengithathe isinqumo sokuziphendulela manje, sengikhathele.

Ngishaqeke kakhulu uma ngibona le ndaba ebhalwe uMnu uMlamuli Nxele kuleli phephandaba. Konke akukhulume ngoMphephethe kuliqiniso, nami ngangikhona lapho. Usebenze kakhulu uMphephethe ikakhulukazi nasekufundiseni thina sonke owayekholelwa ukuthi singase sibe nethuba lokuphatha lo msakazo kubalwa naye uMnu uNxele. Ngiyamangala uma yena esewumhlaziyi ozimele eqala ukuhlaziya kodwa futhi ahlaziye into ayeyingxenye yayo. 

Angikaze ngizwe ukuthi kungasuka umuntu athi uhlaziya umndeni wakubo ayingxenye yawo, lokho kuwukukhuluma izindaba zomndeni hhayi ukuhlaziya. Uma-ke ukhuluma izindaba zomndeni othintekayo kuzo kusuke kuwuhlangothi lwakho lolo. Kubalulekile-ke ukuthi luzwakale nolwami uhlangothi. Awukwazi futhi ukuthi uthi uzimele ube uyingxenye yaleyo nto? Ungahlaziya kanjani isikhundla nawe owawusifuna futhi namanje osangajabula uma ungasithola? Ngakho akulona iqiniso ukuthi athi akabheke kuhlomula lutho la.

Lapha uMnu uNxele uthi selokhu kwahamba uMphephethe kwaba nomdonsiswano futhi uzinzo aluzange lusaba khona. Ezintweni eziningi azishilo ugqamise ukuthi yena usola inhlangano iSABC kanye noHulumeni ngokuthi basithatha kancane isikhundla sokuhola u-Ukhozi FM. Kwezinye zezinto azikhulumile ukubeke kwacaca ukuthi bathi beyofuna umphathi wesiteshi babuya neboza.

Ake ngiqale ngokusho ukuthi umdonsiswano wobuholi uhlale ukhona ezindaweni eziningi lapho kusetshenzwa khona kodwa isikhathi esiningi usuke ungadalwa ophethe, usuke udalwa ngabanye abasuke bebona kufanele ngabe kuphethe bona. Ngikhuluma nje kulo leli phephandaba bekubhalwa ngomdonsiswano okhona kuHulumeni waKwaZulu-Natal kanye nokazwelonke ngisho ezingeni lomasipala. Ngicabanga ukuthi ingomboco ebizwa ngokugwamandwa kwamandla ombuso iyisibonelo somdonsiswana kuHulumeni ngisho emabhizinisini azimele geqe. Ezinhlanganweni cishe zonke zombusazwe kuhlale kukhona ukudonsisana kobuholi.

 Ngimthola uMnu uNxele engathi umqondo wakhe unomkhuba wokulibala amaqiniso njengoba kuyiqiniso elimsulwa ukuthi umdonsiswano wobuholi emsakazweni u-Ukhozi FM wawukhona ngaphambi kokuqashwa kwami naye, ngaso belu isikhathi sokuphatha kukaMphephethe. Lokho kwakungasho ukuthi kunenkinga ebuholini bakhe. Waqhubeka lo mdonsiswano kwaze kwafika thina sawufica ukhona. Kwakuze kusuke izikhulu zakwaSABC eGoli zizolamula ubuholi bomsakazo, kungakaphushwa nokuthi ngoke ngibe umphathi wesiteshi kodwa ngisaqhoqhobele esobumeneja kwezokudayisa. Izikhulu zaseGoli zazikhala ngalo uzinzo olwalungekho,  inkinga asengigixabeza ngayo uNxele njengento eyafika nami. Lokhu engikusho lapha ukwazi kahle uNxele ngoba waba ingxenye yezikhulu zomsakazo ezazilapho kuzolanyulwa, nakuba wayengathinteki yena ngaleso sikhathi.

Okufike kuxake kakhulu wukuthi yena uNxele watholakala engene shi emdonsiswanweni wobuholi kuwo lo msakazo nesinye sezikhulu esingasekho emhlabeni owathatha isikhathi eside. Kwaze kwaba nodaba emaphepheni olwalusihloko sithi: “Zibhekene ngeziqu zamehlo izikhulu zoKhozi” kufakwe isithombe sakhe kanye nalesi sikhulu ayelwa naso engingesigagule ngegama lapha. Umdonsiswano wobuholi owawufaka uNxele waphetha ngokuthi asule isigubhukane emsakazweni. Ngesikhathi kwenzeka konke lokhu u-Ukhozi FM lwalungaphethwe yimi kodwa lwaluphethwe uMphephethe. UMphephethe akakwazanga ukusinqanda lesi simo ngoba saphetha ngokuhamba kwakhe uNxele. Kungabe lokhu kusho ukuthi uMphephethe wayengakulungele ukuphatha umsakazo njengoba kushiwo ngami.

Ake ngikulandele Xasibe ngikuhlaziye nami. Uma uphuma lapha emsakazweni waya ephephandabeni iLanga wayosebenza khona njengeSikhulu Esiphezulu. Kwathi kungephi kwasuka umdonsiswano wobuholi owaphetha ngokuthi uphume uhambe khona kungakapheli nezinyanga eziyisithupha. Alubanga khona uzinzo. Kungabe lokhu kusho ukuthi eLangeni bathi bafuna umphathi babuya neboza njengokusho kwakho ngami.

See Also

Emveni kwesikhashana wabe usuqashwa kwa-ACSA njengesikhulu. Noma wahlala isikhathi eside kodwa nakhona umdonsiswano waba khona owaphetha ngokuthi ushiye khona. Ngabe konke lokhu kusho ukuthi izikhulu zalezi zinkampani zazibukela phansi izikhundla ezakufaka kuzo?

Angicabangi ukuthi udaba oluthinta uzinzo Okhozini luhlaziyeke kahle lapha, azibukwanga zonke izinto ngendlela okulindeleke ukuthi abahlaziyi benze ngayo. Angingenanga kulesi sikhundla ngilindele ukuthi ngizokwenza njengoMphephethe noma ngizame ukuba uyena. Kodwa ngangena esimweni esinzima esasidinga ukuthi ngisebenze ngeyami indlela ikakhulukazi ngoba ngasenginalo ulwazi olwaludalwe ukudlula ngaphansi kwesandla sakhe uMphephethe. Ngaleyo ndlela ziningi kakhulu izinto ezinhle ezenza naye uMphephethe ahlale ngokusishayela ucingo ancome kakhulu athi siyibambe ngakho (Walibamba umfana). Kodwa konke lokhu akubhekwanga ‘ngumhlaziyi’.

Izinhlelo nokufolosa kwabasakazi ngokwakho kwancomeka kakhulu. Lokhu kwadala ukuthi kukhule abalaleli ngendlela emangalisayo besuka ezigidini eziyisi-5,9 baze bafika ezigidini eziyisi-7,8. U-Ukhozi FM lwakhula kakhulu ngasohlangothini lwezimali lokhu kunezezelwa ulwazi enganginalo lokudayisa. 

Lwabuye lwathola izindondo eziningi kakhulu ngendlela engakaze yenzeke ngaphambilini lapho luthola izindondo ezili-15 ngelanga elilodwa kubalwa indondo yokuba isiteshi esivelele unyaka wonke (Station of the Year) iminyaka emibili ilandelana okungowezi-2012 nowezi-2013. Saphinda futhi sathola indondo yokuba isiteshi esithandwayo kakhulu (Most Preferred Station). Okunye okuningi angikubalanga. Ngalezi zinto ezingenhla isiteshi saba isilomo ezikhulwini zakwaSABC sangaconsa phansi. Konke lokhu kwenzeka ngesikhathi kuphethe lona iboza leli izikhulu ezathi zifuna umphathi wesiteshi zabuya nalo ngokwakho Xasibe.

Mina ngiyithatha le ndaba ebhalwe ngesonto eledlule kuleli phephandaba  njengetulo lokuzama ukungehlisa isithunzi, sengihloniphisa ukuthi imbudane nje. Ingakho nami sengithi ake ngiziphendulele ngoba sezinginiphize kaningi izitha ebengingazazi ngithule. Ukuthula kuyaye kuthiwe kusho ukuvuma, mina lapha ngithi angivumi!!

Scroll To Top