Now Reading
Kugcizelelwa ukubaluleka nokugujwa kwezilimi zebele emhlabeni
Dark Light

Kugcizelelwa ukubaluleka nokugujwa kwezilimi zebele emhlabeni

nguSikhumbuzo Ndlovu

Kusobala ukuthi abafundile ababesenhlanganweni  yezizwe ezibumbene emhlabeni ngaphansi koMnyango Wezemfundo, Ezobuchwepheshe Namasiko i-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, iUNESCO, bayibona ingozi yaboHlanga eNingizimu  Afrika bezobalekelwa yizilimi zabo zebele nobubona. Mzukwana bafunda ezikoleni zezinye izinhlanga kusukela kowe-1986, owe-1990 nowe-1994 sekuwuHulumeni wedemokhrasi nanamanje.

Bavumelana ku-UNESCO ngobumqoka bolimi lwebele emhlabeni kusukela mhla zili-17 kuLwezi we-1999 ngakho-ke i-UNESCO yaphakamisa umhla zingama-21 kuNhlolanja ngowezi-2000 ukuthi kube usuku lokubungaza ulimi lwebele emhlabeni  kuqhakanjiswe ulimi lwebele, amasiko ahlukene nasabalele.

Kuxake uma sekusuka mina engingafundile ngingazethembi, ngingazigqaji ngolimi lwebele. Nginakashelana nesilungu ekhaya insakavukela umchilo wesidwaba. Ngingasakwazi ukukhuluma, ukufunda, ukubhala ulimi lwesiZulu nolwesiNgisi ngendlela efanele ekhaya. 

Ukungazethembi lokhu kwafakwa buthule engqungqutheleni yamazwe asentshonalanga ehlangene ne-United States of America eBerlin ngowe-1884.

Babelekelelwa ngabefundisi bezimishini ekufakeni imfundo njengoba sazi ukuthi imfundo, ubuKhrestu nokunye kwaqalwa ngabefundisi bezimishini basentshonalanga.

Imfundo lena yaba ngesinye sezikhali eyasetshenziselwa ukuzingabaza, ukuqeda nokuguqula ukuzethemba, isikompilo, ukuzimela, ukuba yimbumba e-Afrika. Ukuthi uma aboHlanga e-Afrika sebethi bafundile futhi ngamhlazane sebethi bakhululekile, bayobe bengakhululekile neze kwezemfundo nakwezomnotho. Bayothembela entshonalanga yize befundile. Njengamanje sifunde kakhulu e-Afrika naseNingizimu Afrika.

Siyavilapha ukuphosela inselelo abasentshonalanga ngemfundo yase-Afrika. Sibafundise abasentshonalanga ubukoloni, imfundo, izilimi zethu zebele njengezomnotho njengoba kwenza bona kithina.

Kugqame ukuthi imfundo yenza saba nezinto esigqame ngazo njengeChina egqame ngesikubiza ngamafong-kong, amaselulafoni nokunye sibe singakawaqali awethu amafong-kong.   

Sivilapha ngisho ukwengeza kosekuvele kukhona okungokwasentshonalanga. Asebethuthukile ngokwemfundo abanawo, asinawo umuzwa walokhu okubalulwe ngenhla. Asithuthukisani, silibala impikiswano engathi shu kithina sisodwa ngolimi lwesiNgisi

Saba naboHlanga ababamba iqhaza elikhulu, babhala, bahumusha ngisho izichazamazwi ngolimi lwebele zabe sezifundwa ezikoleni, ngasebebadala abangafundi ezikoleni.

Uma ngikha phezulu ngaboHlanga ababamba iqhaza ngibala uSolwazi uSCL Nyembezi owabhala izincwadi eziningi  wahumusha ngisho izichazamazwi zolimi lwesiNgisi nesiZulu, wakhuthaza abaningi. Kube uSolwazi u-AC Nkabinde, uSolwazi u-OEHM Nxumalo esimaziyo ngezincwadi ezahlukene njengeNqolobane Yesizwe ayibhala ngokubambisana noSolwazi uNyembezi, uSolwazi uThamsanqa Kambule wesifundo seMathematics, uSolwazi u-Es’kia Mphahlele, uSolwazi uMazisi Kunene ngaphambi kowe-1994.

Emva kwalokho kwaqhamuka uSolwazi uMalegapuru Makgoba, waseLimpopo. Wabamba iqhaza ekufundisweni izifundo ngolimi lwesiZulu, eNyuvesi yaKwaZulu-Natal ngenkathi esengumphathi. Kwagqama okokuqala kweleNdlovkazi uMthaniya ngowezi-2015.

Kube uDkt uMpumelelo Mbatha, esangamethwesa iqhuzu lobusolwazi ngesichazamazwi sakhe solimi lwesiZulu, uDkt uVVO Mkhize ngezincwadi eziningi, umbhali uM Mesatshwa wencwadi ethi: “Iziqhalo Nezachi zesiXhosa”. USolwazi Ngũgĩ wa Thiong’o  waseKenya, wolimi lwesiNgisi, sewabhala izincwadi eziningi ngolwebele isiKikuyu.

Sisolimini lapho ikilabhu i-Animals yayisihambise eMadadeni ukuyodlala ibhola ngowe-1976. Umfo wathuka ngesiZulu iBhunu elalihlola amathikithi  esitimeleni. Lathi, “Uthuka bani wena?” Inkukhu yaqunywa umlomo. Siqaphele ukukhuluma kabi ngezinye izinhlanga sithi azisizwa isiZulu.

Ukuqonda ulimi lwebele kwenza kubelula nokuqonda isitsotsi. Ukukusebenzisa ukuthola intuba yokuphunyuka.

See Also

Kwacishe kwaxoshwa uzakwethu ngowe-1984. Umphathi owayesazi isiZulu wathi angiyokhuluma nomgqugquzeli ngesiZulu owayesocingweni ukuthi wayengamxoshanga uzakwethu. Ngakhuluma isiZulu nesitsotsi nomgqugquzeli uWelcome ukuthi  umphathi wayeshaya (wayeqamba amanga) ukuthi akamxoshanga.

Ngamtolikela umphathi ngesiNgisi ngathi wayengazange amshaye, amxoshe uzakwethu. Umphathi wathi wayengizwile ngithi ‘shaya’. Ngangimtolikela ‘shaya’ obhalwe nakwesichazamazwi. Wabuyela emsebenzini uzakwethu.

Kuyingozi uma izingane zaboHlanga zingasalwazi ulimi lwebele, ziyoba nenkinga uma abangani bazo bezinye izinhlanga besazi isiZulu nesiNgisi. Ziyozithola sezitolikelwa ngabelungu ulimi lwebele, zingasakwazi ukukhuluma izindaba ezithinta zona ngesiZulu phambi kwabelungu.

Kuyagqama ukuthi UMnu uFW de Klerk, owayenguMengameli wezwe, wakubona ukubaluleka kwenyanga uNhlolanja kwaboHlanga eNingizimu Afrika.

Wabesekhulula ejele uBaba uNelson Mandela ngeSonto mhla zili-11 kuNhlolanja ngowe-1990. Wayekhumbula nomlando ngoDkt uJohn Langalibalele “Mafukuzela” Dube, owaba nguMengameli wokuqala we-African National Congress (ANC) isabizwa ngeSouth African Native National Congress. ISANNC yobumbano lwaboHlanga ngowe-1912.

UDkt uDube wazalwa mhla zili-11 kuNhlolanja we-1871, washona mhlazili-11 kuNhlolanja we-1946. Wasungula iphephandaba laboHlanga Ilanga elibhala ngolimi lwesiZulu, ebambisane noMagema kaMagwaza Fuze ngowe-1903.  

Kwaba yisishozi uma imfundo yenza abase-Afrika abafundele ezokwelapha ngokwasentshonalanga bengabumbananga, iMadagascar ithi yayisinekhambi lokuvikela ukhuvethe ngowezi-2020.

Scroll To Top