Now Reading
Imigwaqo eyaqanjwa ngamabutho kaZulu KwaMashu
Dark Light

Imigwaqo eyaqanjwa ngamabutho kaZulu KwaMashu

Ngokwami, kuyacaca ukuthi iNgonyama uMpande yalungiselela uMntwana uCetshwayo amabutho alwa ngawo namaNgisi eSandlwana mhla zingama-22 kuMasingana we-1879.

Ngiqale ngokufunda ngamabutho ekhasini lama-95 lencwadi ‘Abantu abaMnyama lapho bavela ngakhona’ kaMagema kaMagwaza Fuze ukuthi iNgonyama uMpande yahlala eSihlalweni mhla zili-14 kuNhlolanja we-1840. Yaqamba amabutho iSangqu (umaShishi), iNgulube, aMaphela, uThulwana (aMamboza) elaligqame ngaBantwana, iNkonkoni, uNdlondlo, uDlokwe, uMbonambi (Nkonyan’ebomvu), uNokhenke, uKhandampevu (uNqakamatshezulu) neNgobamakhosi.

Ibutho uKhandampevu laliholwa nguMkhosana kaMvundlana kaMenziwa Biyela, ukhokho nabakwethu. Waba ngowokuqala ukudutshulwa ngamasosha amaNgisi wafa eSandlwana. Kwaqanjwa umgwaqo ngoKhandampevu. 

Ekhasini lama-95, kubhalwe nangebutho uNdlondlo okwakungamakhehla. Izintombi zebutho iNgcugce zajutshwa kuNdlondlo zenqaba zathi; “Ucu kaluhlangani,” bekhona ontanga bayo ibutho uThulwana.

Kwaqanjwa umgwaqo uNdlondlo ongakubo kaMshini, uMazwakhe, uNane Nqetho ababengabadlali bebhola. Ngakubo kaBoysie nangakubo kaNhlanhla Mbambo.

Wasicacisela ekhasini le-107 ukuthi kwakuyiphutha ukuthi izintombi zebutho iNgcugce zabulawa ngenxa kaCetshwayo. Kwabulawa izintombi ezimbili zakwaSgwili ngaphandle kwemvume kaCetshwayo

Ibutho uMcijo okungumgwaqo ngakwaDubazane owayenguthisha wagcina esengumhloli. Wayengumculisi wekwaya, Amazwi kaZulu. 

Ibutho uFelaphakathi umgwaqo ngakwese-Baumannville City Blacks F.C, yakwaMshiko. Ngakubo kaJabulani wodumo kuMoroka Swallows no-Ernest ‘Ghost’ Xaba owayengumseshi.

Ibutho iNhlansi umgwaqo ngakwaGeorge ‘Super Somnasi’ Mthiyane wodumo kuZulu Royals osekunga-Amazulu. Umgwaqo uMavalana okwakuyibutho.

Umgwaqo owaqanjwa ngebutho uDakwakusutha. Ibutho uDudu okuwumgwaqo ngakwaMichael Phungula weLeeds United yaseMakhehleni KwaMashu kwa-F. Umgwaqo owaqanjwa ngebutho uMxhapho. UHlwayi owaqanjwa ngebutho. 

Sifunde ngoMntwana uHhamu kaMpande ekhasini le-107 owayeyihlubuka. Ngolimi lwesimanje wayeseyimpimpi yabelungu. Wahlohla ibutho uThulwana ukuba ligwaze iNgobamakhosi, uCetshwayo ayezolwa ngalo nabamhlophe.

Sicakule ekhasini le-127 ngebutho uFalaza elaliholwa nguNdabuko. Ladutshulwa kwaCeza emahlathini ngamaNgisi ayeholwa uMansell. UFalaza wazidela amathambo walwa. Kwaqanjwa umgwaqo ngokuthi uFalaza.

Ibutho uNokhenke okuwumgwaqo. UNokhenke kwakuchaza ukuthi uZulu wayesehlukene phakathi, esekhenkekile. 

Amanye amabutho okwaqanjwa ngawo imigwaqo yilawa: UDlokwe, uNdluyengwe, uMbonambi, Umpunga, uVe. 

Amagama ezintaba avela kanjena ekhasini lama-63, 99 kuya kwele-103.UMpande waqhatha aBantwana bakhe uCetshwayo noMbuyazwe balwa entabeni iNdondakusuka ngowe-1856. Kwehlulwa uMbuyazwe.

Kwaqanjwa umgwaqo ngoNdondakusuka ngakubo kaDumisani Makhaye owayenguMphathiswa Wezindlu KwaZulu-Natal. 

See Also

Kube intaba iSandlwana okwaqanjwa ngayo umgwaqo ngakubo kaThemba Richard Mthembu owayenguMphathiswa Wezolimo KwaZulu-Natal. 

Ekhasini le-117, sifunda ngempi entabeni eMsebe, phakathi kukaNdabuko noZibhebhu. Kwehlulwa uNdabuko mhla zingama-30 kuNdasa ngowe-1883. UNdabuko wayelwe ngaphandle kwemvume kaCetshwayo.

Kunomgwaqo uMsebe ngakwaChiliza owayengudokotela. Ngakubo kaBhomu, uNdondo, uZako, uBless Luthuli. Ngakubo kaSifiso Mkhize. Ngakubo kaBho, uDuduzile Mbili. NgakwaGoniwe. NgakwaBiyela.

Ekhasini le-123 sifunde ngempi yaseTshaneni eyanqotshwa nguDinuzulu elwa noZibhebhu mhla zinhlanu kuNhlangulana ngowe-1884. Kwaqanjwa umgwaqo ngoTshaneni. 

Intaba iHlobane umgwaqo ongakubo kaMthunzi Namba ongomunye wabasunguli beJoyous Celebration. 

Kube intaba iThaleni okwaqanjwa ngayo umgwaqo ngakubo kaPius Langa owayenguMehluleli Omkhulu. 

Intaba uNongoma. Intaba iMaqongqo kwalwa uDingane noMpande kwanqoba uMpande esizwa ngamaBhunu ngenyanga uMasingana ngowe-1840. 

Sengiyiphetha imbenge emayelana namagama emigwaqo yaKwaMashu kwa-G, ngangiyibiza ngokuthi isemabuthweni ngisengumfana kusukela ngowe-1970. Kwazise miningi imigwaqo eyaqanjwa ngamagama amabutho, ukwedlula imigwaqo eyaqanjwa ngamagama ezintaba. 

Scroll To Top