Now Reading
I-EU nenkinga ngeGermany nangeHungary
Dark Light

I-EU nenkinga ngeGermany nangeHungary

nguNtobeko Shozi

Kubonakala siya ngokwehla isigqi senhlangano yamazwe ase-Europe i-European Union (EU). Okugcizelele lokhu ukhuvethe. Amalungu ale nhlangano aweneme ngendlela le nhlangano eyehluleka ngayo ukuwalekelela ekunqandeni lo mkhuhlane. Lokhu sekwenze ukuthi amanye amalungu eqe umyalelo wale nhlangano afune umgomo kwamanye amazwe angenabo ubudlelwano obuhle nayo. 

Ihlongandlebe elikhulu kule nhlangano iGermany. Leli lizwe lenza konke le nhlangano efisa ukuziqhelelanisa nakho. Okokuqala elikwenzayo le nhlangano engakuthandi ukudlelana neRussia. Nakuba kuke kwenzeke ukuthi lawa mazwe angahoshelani kodwa konke lokhu kubonakala engathi kusuke kuwukuthenga amehlo abantu hhayi ngoba kunjalo ngempela. 

Kulandela imibhikisho yohlelo lwe-EU oluhamba kancane lwemigomo, leli lizwe selihambe layokhangeza umgomo iSputnik V. Lo mgomo usuthole ukunconywa umhlaba wonke kulandela izincomo zokuthi umthethela wawo ungama-92%. 

I-EU ibingakakuvumeli ukusetshenziswa kwalo mgomo kwazise ibisavuna i-Oxford-AstraZeneca neCovax osekukhalwe ngokuthi ibuthuntu. Kulandela le mibiko yobuthuntu le nhlangano ibe isihlonza oweJohnson & Johnson. 

IGermany ivele yaphelelwa isineke kulolu hlelo lwe-EU yaqoka ukuyozifunela yona umgomo eRussia i-EU eyiphathisa okwesitha. Lokhu kufikisa ngemibuzo yokuthi iGermany iyihlonipha kangakanani i-EU. 

Ngaphezu kwalokhu, ngowezi-2015 leli lizwe laqhubeka nohlelo lokumomelana uwoyela neRussia, iNord Stream 2, nokuyinto engahambisani nezixazululo zale nhlangano zangowezi-2014 zokumisa ukuhwebelana neRussia kulandela isenzo saleli lizwe sokuhlwitha i-Ukraine idolobha iCremea. 

Okunakekayo ngeGermany ukuthi iyakwazi ukutshela i-EU ukuthi ayenzeni ekubeni yona ingafuni ukuzwa ngale nhlangano. Isibonelo kulokhu, ngowezi-2014 leli lizwe lanxenxa wonke amazwe ale nhlangano ukuthi avulele abokufika abasuka emazweni anezimpi amasango ibafukamele njengabayo. 

Amazwe amaningi kule nhlangano asilandela lesi siphakamiso saleli lizwe kodwa uma wona lawa malungu eselinxenxa leli lizwe ukuthi linqamule ubudlelwano neRussia liyala. 

Okunye elikwenzayo i-EU engahambisani nakho ukufukamela iNkosi yaseThailand uMaha Vajiralongkorn. Le Nkosi ehlala eGermany kubikwa ukuthi ngenyanga eyedlule yathatha wonke amafa ayesikhwameni seNdlu yoBukhosi yawafaka kwesayo. 

Lokhu akuvumelekile ngoba isikhwama soBukhosi sondliwa umnotho wezwe okusho ukuthi lokhu iNkosi eyakuthatha kungokwezwe hhayi okwayo. 

Le Nkosi iphinde ivune umbuso wombutho wezempi ocashe njengeqembu. Lo mbutho ubusa ngesandla sensimbi okungakho kukhona abangeneme ngawo kanti konke lokhu kwenzeka egameli leNkosi. 

See Also

Nakuba amalungu e-EU esezamile ukunxenxa iGermany ukuthi iziqhelelanise nale Nkosi ngoba ukuyifukamela akuhambisani nemigomo yenhlangano kepha leli lizwe libonakala likushaya indiva konke lokhu. 

Kamuva nje le nhlangano isizwakalise izinsolo zayo ngeGermany zokuqoqa imigomo yokhuvethe engaphezu kweyidingayo. Yize le nhlangano ingafunanga ukulibiza ngegama leli lizwe kodwa ithi iyasola ukuthi kukhona amazwe aqoqa imigomo ngenhloso yokugcina amanye encetheza kuwo ezokhangeza le migomo. 

NeHungary nayo ingelinye iva elingabanguleki ku-EU. Kamuva nje leli lizwe lidonsisana nale nhlagano lifuna ukuhlomula esikhwameni sotakulo esinezigidi ezingama-750 zama-Euro ngaphandle kokuchaza ukuthi lizoyisebenzisa kanjani le mali. 

Leli lizwe lithi yize liyidinga le mali kodwa alihambisani nokutshelwa ukuthi liyisebenzise kanjani ngoba ukukwenza lokhu kubukela phansi ukuzimela kwalo. Ngaphandle kwalokhu, leli lizwe lingelinye lamathathu ngowezi-2014 acela ukungahlanganiswa nesinqumo sokuvulela amasango abokufika. 

Elakwenza leli lizwe ukuvala yonke imingcele labeka umbutho wezempi ukuthi uyiqaphe. I-EU yakhuza yaze yayeka ngalesi senzo. Nakukhuvethe leli lizwe seliphuthume lathenga imigomo yeChina neRussia nakuba singakabi bikho isivumelwano kule nhlangano sokuyisebenzisa le migomo. 

Scroll To Top