Now Reading
Izisebenzi zisola isikhulu ngokuxhaphaza imali yoMnyango
Dark Light

Izisebenzi zisola isikhulu ngokuxhaphaza imali yoMnyango

Emveni kokuba iBAYEDE ikhiphe ushicilelo olwalukhuluma ngesikhulu samajele KwaZulu-Natal, uMnu uMnikelwa Nxele, ngoMfumfu nyakenye owayekhala ngokuthi uMnu uJames Smallburger ungene kanjani esikhundleni sakhe kube sekushaye isikhathi sokuthi ngabe usehleli ekhaya ngokwenqubomgomo yoMnyango Wezokuhlunyeleliswa Kwezimilo. UMnyango awuphendulanga emibuzweni owawuyithunyelelwe yileli pephandaba  kepha kwaphela izinsuku ezili-18 kwamenyezelwa ukuthi usewabeke ethala. 

UMnyango ube usumemezela ukuthi uqoka uMnu uKenneth Mthombeni ukuba abambe iskhundla sikaNxele osamisiwe namanje. 

IBAYEDE imenywe yizikhulu zalo Mnyango KwaZulu-Natal ezicele ukuba zivikelwe zisola uMthombeni ngokungenzi kahle kanye nokwephula imithetho nemigomo emningi yalo Mnyango. 

Lezi zikhulu zisola uMthombeni ngokuthi udla imali yoMnyango budlabha, ukumosha imali kaHulumeni ngokuvakashela amajele qede kungabi naguquko ngokuya kwakhe lapho. 

“Uma uyisikhulu samajele kumele uma uya ejele elinezinkinga ufike wenze uguquko, ungahambi engathi bewuvakasha nje. Ubukhona bakhe njengesikhulu kumele kube nemiphumela,” kusho esinye isikhulu. 

Okwesibili kunencwadi yemvume leli phephandaba elinayo ayithola esuka koMkhulu (ePitoli) ethi kumele aye ekhaya ngezimpelasonto, ngebhanoyi noma ngemoto, ngezindleko zikaHulumeni. Incwadi iqhuba ithi kumele abe KwaZulu-Natal ngenhloso yomsebenzi kuphela. 

Kepha izisebenzi zimsola ngokulanda umndeni wakhe wahlala nawo ehhotela eMgungundlovu ngezindleko zikaHulumeni. 

Incwadi yezindleko iBAYEDE enazo izi-R54 388 ngenyanga indawo yokulala kuphela inyanga yonke kepha igcine seyiyizi-R99 166 ngoba eselande umndeni wakhe okungahambisani nemvume yako mkhulu. 

Okwesithathu lezi zikhulu zithi ijele ukuze lisebenze kahle lidinga kube namajele asezindaweni zasemakhaya noma emapulazini ukuze ijele lingathengi konke ukudla kepha likwazi ukukhiqiza, bathi lawo majele iwona-ke abe esephakela lawo asemadolobheni. Amanye ala majele KwaZulu-Natal iNcome, iWaterfall, iGlencoe kanye neSevontein. Kula majele kufuywe izinkomo, izingulube kuyasengwa konke lokhu bathi kwenziwa yiziboshwa. 

Basola uMthombeni ngokufika kula majele afune izinhloko zezinkomo, inyama yangaphakathi anike izakhamuzi ezinohlonzo emphakathini enye aye nayo ePitoli. 

“Lokho akuhambisani nemigomo yoMnyango ngoba izimpahla ezidayiselwa izisebenzi lezi bese imali yazo kube yiyo ezokwenza izidingo zepulazi, ilapho uMnyango usebenza njengebhizinisi, lesi senzo sizowisa uMnyango,” kusho omunye wezikhulu. 

Sebechaza izindleko ezibakhathazayo bathe uMthombeni uthola imali yokuthi akalali ekhaya, leyo mali abathe ngenyanga cishe ilingana nomholo kajele osezingeni eliphansi noma ohola kancane. Baqhube bathi onogada abafika beyovimba uNxele ngoMfumfu bangama-20 emahhovisi esifundazwe. 

Bathi imali ehlinzekelwa unogada eyedwa yasehhotela i-R1 400 ngosuku okusho ukuthi uma bengama-20 ngenyanga izi-R840 000 baphinda bathole imali yokuthi abalali ekhaya elinganiselwa ema-R300 ngosuku umuntu ngamunye, baphinde bathole imali yokudla kwasemini ema-R70 umuntu ngamunye. Lezi zindleko bathi zingaphezu kwesigidi ngenyanga. 

“Le mali ingalima indima enkulu ekutheni kuliwe nobhubhane ukhuvethe, kungathengwa nezivikeli zokhuvethe, kuphinde kuqashwe ojele abanye njengoba belokhu besuleleka ngokhuvethe nje. Njengoba kugcwele nje emajele, inkinga ekhona ukuthi iziboshwa zingaphezu konogada. Le mali ingasetshenziswa ekutheni kucijwe amakhono ezisebenzi zasemajele akulesi sifundazwe,” kusho omunye walezi zikhulu. UMthombeni uthunyelelwe imibuzo ukuthi aveze olwakhe uhlangothi kulolu daba, wangaphendula. Uzanywe kusukela ngesonto eledlule. Uma ephinda eshayelwa ucingo ubewuvala umakhalekhukhwini wakhe.

IBAYEDE ibe seyizama ukuthola inyunyana iPrisons Civil Rights Union (POPCRU), esigabeni sikazwelonke uMnu uRichard Mamabolo, naye uvale ucingo, emveni kwalokhu lube selukhala lodwa.

Umholi oqavile eMgungundlovu wePOPCRU uthe uzoyiphendula imibuzo yeBAYEDE kepha ucela ligodwe igama lakhe ngoba akavumelekile ukuba akhulume ngezindaba. Lo mthombo ukhuluma neBAYEDE izolo uthe: “Inyunyana esigabeni sikazwelonke ivotele ukungamethembi ngoLwesithathu ikhala ngokuthi ayisabethembi ubuholi bukaFrazer. Isizathu bathi usebenza nabantu abathize ukuze azuze izinto ngokungekho emthethweni, okubala nabantu abaletha esifundazweni iKwaZulu-Natal njengoba benokungezwani nomholi walapha esifundazweni (UMnikelwa Nxele), akulethwa noma ubani kulethwa umuntu osondelene nabo ukuze bazuze,” kusho yena.

Uqhube wathi kuvelile nakuKhomishini kaZondo ukuthi baqasha abantu okungaziwa ukuthi bathathwaphi. 

Uthe beyinyunyana bathole ukuthi abantu abangaphezu kwama-900 abasuke emasosheni. 

“Le misebenzi ayikhangiswanga, bavele bafakwa nje.” 

Ecacisa ukuthi zikuphi lezi zisebenzi futhi zisebenza msebenzi muni uthe zisebenza njengezisezingeni eliphansi.

“Uma singenaKwaZulu-Natal kungene uSmallburger obeseneminyaka eyeqile. Bathe uma bezwa ukuthi udaba seluyaphenywa kuMvikeli WoMphakathi bamsusa, baletha uMnu uMthombeni.

UMthombeni ungomunye wabo. Uhamba sonke isifundazwe. Njengoba singezokuphepha nje uma uya esiteshini somuntu kumele umazise, ungaphuli imigomo yezokuphepha, silokhu sizwa ukuthi ubelana, ungena uyaphuma. Kuvumelekile ukuthi avakashe kodwa alandele imigomo,” usho kanje.

Echaza ukuthi iPOPCRU yenzani uthe: “Siqale savotela ukungamethembi uFraser. Ayikho into elalelwayo ethinta izisebenzi banendaba nabo kuphela, nokwenza imali. Njengamanje esigabeni sesifundazwe sisalinde ukuthola ukuthi sizokwenzani kuzobe kuwumyalelo ophuma kuzwelonke ukubhekana nobuholi kusuka manje.”

Scroll To Top