Now Reading
Umsakazo uneqhaza elikhulu ekufundiseni ulimi ngendlela efanele
Dark Light

Umsakazo uneqhaza elikhulu ekufundiseni ulimi ngendlela efanele

Abaphathi bemisakazo babhekene nomthwalo omkhulu wokuqinisekisa ukuthi ulimi lusetshenziswa ngokuyikho emisakazweni abayengamele nabasakazi bayaluhlonipha


Mhlawumbe ngangingezwanga kahle ngenkathi uthisha mumbe ethi kubafundi; “Ngimeleleni lapha,” mhla zili-16 kuMfumfu ngowezi-2019 eDurban Exhibition Centre. Ngiyacabanga wayeqonde ukuthi; ‘Imani ngalapha’, kuvuleke indawo eyanele okwakuzohuba kuyo uMbuso Khoza neqembu lakhe.

Ngalolo suku kwakhuluma uNgqongqoshe Wezemfundo KwaZulu Natal, uMnu uKwazi Mshengu. Wanxusa ukuba ibhodi eyengamele izilimi zonke zaseNingizimu Afrika iPanSALB, ukuba isungule isichazamazwi esinamagama ezilimi zaboHlanga bese kucwaningwa ngazo.

Ngamanye amazwi ngizothi wayechaza ukuhunyushwa kolimi lwesiZulu olimini lweTshivenda (lwesiVenda), iXiTsonga (isiShangane) isiNdebele, isiSwati ngesiPedi, ngesiSotho ngesiXhosa nezinye izilimi zaboHlanga kube yimbumba yezichazamazwi.

Izichazamazwi zolimi lwesiPedi okuyisiSeSotho sa Lebua, iSeTswana, iseSotho saMoshoeshoe, isiSwati, isiNdebele nesiXhosa okuzobalula ukuzifunda nokuwaqonda amagama ezinye izinhlanga asehunyushelwe ezilimini zaboHlanga baseNingizimu Afrika. Asibeke ngokuthi akube nesichazamazwi sesiZulu esizosifundisa nangezinye izilimi zaboHlanga. Kwananela uMnu uPrince Mashele ngokubongela iNyuvesi yaKwaZulu-Natal ngokuba ngeyokuqala eNingizimu Afrika ukwethula uhlelo lokufunda izifundo ngolimi lwesiZulu.

Bangazuza nabafundi bamabanga aphansi basesikoleni iMaqadini Junior Primary, iBonisanani Junior Primary eNtuzuma kanjalo nabasemabangeni aphezulu basesikoleni iMenzi High, iVukuzakhe High, oGwini Comprehensive, iJL Dube High kanye neNqabakazulu High njengoba baphiwa izichazamazwi.

AboHlanga babebiza uMdali womhlaba ngamagama abo babevele benolwazi ukuthi kwakunoMuntu owayephezulu eMkhulu kaKhulu kunawo ngaphambi kokufika kobukoloni, ezenkolo yobuKhrestu nemfundo yasentshonalanga eyafakwa e-Afrika.

Akwenzayo kwaba ukunciphisa la magama afaka nokuzenyeza kwaboHlanga abakhonzayo nabangakhonzi njengoba besasaba ukuthi uMvelinqangi. Emandulo amaZulu ayembiza uMdali ngoMvelinqangi. Manje sekuthiwa uNkulunkulu ngokwaseBhayibhelini.

Ingani ngolimi lweSeSotho uMvelinqangi emandulo wayebizwa ngokuthi uRamasedi. Manje sebembiza ngoModimo ngolimi lwaseBhayibhelini. Akwaziyo uBongani Khumbani ngabaChopi bakubo ukuthi bavame ukuthi Shikwembu kodwa ngesiChopi saseBhayibhelini uNgungulu.

Ngalamela incwadi esihloko sithi “Multilingual Glossary of Economics Terms” okulotshwe ukuthi igunyazwe ibhodi eyengamele izilimi zonke zase- Afrika. Kwahunyushelwa ezilimini zaboHlanga amagama nemisho ephatha ezomnotho. Ngahlatshwa umxhwele igama elilodwa vo elithi umdayisimpahla phecelezi i-Entrepreneur ukuthi selihunyushelwe ezilimini zaboHlanga.

Igama i-Entrepreneur lihunyushwe ngolimi lwesiNdebele kwathiwa uSomabhizinisi, ngeTshivenda uRamabindu, ngeXiTsonga uN’wamabindzu, ngeSeSotho sa Lebua/isiPedi uRagwebo, ngesiTswana uRagwebo, ngeseSotho saMoshoeshoe uMohwebi, ngesiSwati uSomabhizinisi, ngesiXhosa uSomashishini, ngesiZulu uSomabhizinisi.

See Also

Bangakwenza osopolitiki nabahlonishwa boHlanga abasePhalamende bakhulume olwebele bathi qekelele uma bethula inkulumo bese kuyatolikwa bavule amathuba emisebenzi yotolika ePhalamende njengasezinkantolo okunotolika khona njengoba nganginxusile phambilini. Abayeke ukwesaba abelungu. NgaboHlanga abadinga ukubezwa ngezilimi zendabuko njengamaBhunu.

Kunegama elithi ‘ngiyasala’ esikhundleni sokuthi ‘ngiyehla’. Ngolwazana enginalo ngazi ukuthi ngiyasala kusuke kuchaza ukuthi awuyindawo, uhleli, umile, ulele, awuqhubeki nohambo, ushiywe yinto ethile kanye nokunye. Uzobadida futhi bakubuze abazukulu ngenkathi sewuvalelisa uthi nisale kahle, ekubeni ubuthe uyasala entweni egitshelwayo. Sekuvamisile ukuzwa umuntu ekhuluma ethi; “kahle hle hle, kahle kahle” bebe beqonde igama elithi; ‘empeleni’. Kube nelithi ‘phuma kimi’ ngoba lowo muntu esuke ekhuluma yedwa nento esemzimbeni wakhe nayitshelayo ukuthi ayiphume emzimbeni wakhe. Engabe kuthiwa ‘hlukana nami’.

Ingcabha isemisakazweni, komathelevishini nakubasakazi ikakhulukazi kwabasakaza ngolimi lwesiZulu. Kungakuhle abaphathi bemisakazo benze izincwadi zokuqashwa ezizocacisa kuthi bha ukuthi imisakazo nabasakazi ababe nemigogodla ngezilimi zaboHlanga. Umgogodla sisho umsakazi ozokhuluma ulimi lwesiZulu angachezuki bese simuzwa esekhuluma ulimi lwesihambeli somsakazo nethelevishini. Uma echezukile olimini lwakhe kungakuhle anike incazelo esesichazamazwini nokunye. Akangashiyi kunjalo nokungachaza ukuthi kungenzeka akanalwazi. Kuzosiza kakhulu ekuthuthukisweni, ekufundweni, nasekubeni nolwazi olukahle lwezilimi zabantu abasuke bekhuluma.

Ukukhuluma isiZulu esicwengekile emisakazweni yolimi lwesiZulu kuzosiza umVenda, umPedi, umSuthu, umTswana, umTsonga nabathanda ukufunda, ukubhala nokukhuluma ulimi lwesiZulu esincwengekile uma belalele umsakazo. Wawukhona umsakazo iRadio Port Natal ngowe-1970 owawusakaza ngesiBhunu nangesiNgisi owawenza kube lula ukufunda lezi zilimi okungasenzeki manje.

Kuthiwa uma ufuna ukuba nomgogodla ngolimi lwesiZulu yiba ngumngani wezincwadi zesiZulu zaphambilini zeminyaka yowe-1960, 1970, 1980, 1990 nezichazamazwi endlini yakho. Singakhohlwa ukuthi kunezinhlanga ezisithandayo nezizigqajayo ngolimi lwesiZulu esicwengekile ukudlula abangamaZulu.

  • Lo mbhalo wake washicilelwa kepha ngenxa yokubona isimo, sibone ukuba sigcizelele amaphuzu amqoka umbhali  ayewabalula nesikholwa wukuthi okuningi akukenzeki.
Scroll To Top