Now Reading
Kuvela ukuthi umuntu akabi mubi kuwonkewonke
Dark Light

Kuvela ukuthi umuntu akabi mubi kuwonkewonke

Kukhona okuhle abakubona kuTrump 


Ngiyamuncoma uTrump konke athi uzokwenza ukwenzile. Wathi amaMelikana phambili nangempela wakwenza evula amathuba omsebenzi, wathi uzokwakha udonga oluvikela i-USA kubantu abaphuma emazweni angomakhelwane bazingenele ngokungemthetho nangempela walakha. Futhi selokhu aphatha alikho izwe ake walihlasela. Yebo kukhona angakwenzanga kahle njengokusukumela ukuhlukunyezwa kwaboHlanga okwasusa umsindo we#BlackLivesMatter kanye nokusheshe avule umnotho ngesikhathi ukhuvete lusadlangile. – nguRaymond Grootboom

Bengithanda iqiniso kule ndoda yakwaTrump, ibingahambisani nabathandana nabanobulili obufanayo nokuhushulwa kwezisu esaziyo ukuthi imikhuba kasathane yokusiyisa eweni kodwa alikho isoka elingenasici. Uyindoda uTrump, bengibona indlela abezindaba abamzonda ngayo ukuthi kukhona okushaya amanzi, ayihambisani nemiyalelo yabaphethe umhlaba. – nguSanele Msenta Mchunu

Okuhle ngoTrump ukuthi uyayithanda i-USA akafuni lutho ngayo okuyinto osopolitiki bakithi abangenayo, imithetho yabantu bokufika noma kade ebuye abe mawala kodwa uzamile. – nguThabo Mbanjwa

UTrump uzondelwa ukuthi ubengahambisani nale mithetho ebhedayo eyenziwa emhlabeni njengokushadana kongqingili. IChina izozenzela ngoba lo Biden wakhona isithothobala samaShayina. Kuningi okuhle obekwenziwa uTrump nazondelwa khona. – nguMthokozisi Snothi Ndlovu

Ukuphuma kukaTrump kuzobanzima umhlaba wonke, phela ithemba bese likuye. UBiden nobhululu bakhe uBill Gate nabenkolo kasathane basemkhankasweni womgomo nokufaka okuthile emizimbeni yabantu ukuze kubelula ukusilawula okunye kuningi okuzokwenzeka ngokuphuma kukaTrump futhi asilindele inqwaba yezimvalelwakhaya. – nguNtsele Smanga

Yiqiniso ukuthi osopolitiki akubona abantu okumele bahlonishwe nokuti balibulele izwe. Yize lendoda ibinguntamolukhuni ezintweni eziningi futhi enobandlululo kakhulu ngamazwe ase-Africa. Into ebengiyithanda ngaye uyalazisa izwe lakhe nabahlali bakhona, wehluke kakhulu kula mawesheweshe aphethe izwe lethu. – nguDaliwonga David

Into ebengiyithanda kuTrump noma ebebuye abe namawala ukuthi uma umbala umhlophe ubesho  kucace athi umhlophe ubengagwegwesi, uma ingehli kahle ubesho manje ayiveze imizwa yakhe ngaleyo nto kucace bha. Ubeyinkunzi nanokuthi-ke i-USA uyithandisa okomuzi wakhe, akafune zigcwelegcwele ezizogcogcoma ezweni eliphethwe nguye. Ukube nathi sinaye uMengameli ongelona ixoki ngabe iNingizimu Afrika kusengeyabantu bakhona.  – nguSiyabonga Khumalo 

Amadlagusha osathane uma ephuma uTrump azojabula ezochanasa athumele yonke imfucuza kwelase-USA njengoba echanasa nakuleli. – nguSbongiseni Meyiwa

UTrump uzondelwa ukuthi akazwani nezinto ezibhedayo futhi ukhombise ukuchema kakhulu nenkolo yamaKhrestu, waphinda wavala ukuhushulwa kwezisu nabantu abazishitsha ubulili ukuthi bangabe besaba amasosha ezwe. – nguMuzie Bhekithemba Mvubu


 Bathemba ukuthi uBiden uza nezinguquko ezinqala


Halala kule ngwevu ngokuphumelela ukugudluza endleleni umbandlululi ononya, undlavini uqobo lwakhe. Simbone kahle ngentshukumo kaGeorge Floyd esezama nokucasha ngeBhayibheli. Siyambongela uBiden. – nguChris Shabangu

Abantu base-USA kumele sibashayele elikhulu ihlombe bakwazile ukuhlaziya umholi obesesihlalweni base bevota ngokuqikelela nokunaka. Siyambongela uJoe R Biden. Siyethemba okuningi izwe lakhe ebeselikhishwe kukho uzokubuka ngeso elijulile akuguqule okudinga ukuguqulwa nasekwakheni ubudlelwano obuhle namanye amazwe obesebubhidlikile. – nguNgobese Nkanyiso

Ewu yawa ngophondo eyami madoda. Bengiyithanda insizwa yakwaTrump ngokungananazi abantu bayo ibibenza bazizwe ukuthi ungakubo futhi wuye kuphela oke wayiqonda ngqo iChina ngale nto eyenze umhlaba wonke. Muhle-ke kodwa uBiden uma kuziwa kumthethosisekelo nokuqinisa amaxhama okuxhumana namanye amazwe. Halala ndoda! – nguMthandeni Manana

Ekugcineni isipiliyoni sikaBiden kule nkambi yezepolitiki sisebenzile. UTrump sekuyofanele abuyele kuzo ezamabhizinisi akhohlwe umdlalo wabakhohlisi nabadukisi, ipolitiki. Nokho ukhombisile ukuthi i-USA uyithanda kangakanani kwasala kubo-ke abavoti. – nguThamy Nyembe

Idemokhrasi-ke yinto enjena hhayi le nto yaseNingizimu Afrika lokhu sidlalwa yizigebengu ezizodwa iminyaka engama-27 zingasenzeli lutho. – nguBongani Skara Nkosi

See Also

Simbongele uMfo kaBiden mhlawumpe uzoyihlanganisa i-United States of America lena ehlukene ngale ndlela. – nguAnele Seluleko Zondi

Le ndoda ibizethemba vele ukuthi izowudla umhlanganiso ngoba ikwazile ukunika abalandeli bayo ithemba. Sengathi angenza kahle enze lokhu okufiswa abalandeli bakhe. – nguLaduma Ndaba

Halala Biden! Mhlawumbe sekuzoke kube nomehluko nakwezokuhwebelana. Hleze intengo yerandi nedola kuthi ukwehla sekufike umuntu onengqondo. – nguMseleku Mluleki

Siyambongela uBideni asethembe ukuthi uzophatha kahle angafani nale ndoda ebingasafuni ukuphuma esikhundleni.– nguBongani Madlala

Siyambongela vele mina bengimthwele ngeqoma wabuye naye wazikhankasela kahle ehamba no-Obama kanye noHillary Clinton. Siyababongela abamaDemocrat lokhu kubafanele.  – nguMbongeni Vilakazi

Sesithembele kuBiden ukuthi uzothi ukuxengisa unswinyo kwezomnotho eChina ukuze nathi sisizakale ngokuthengwa kwezimbiwa zethu, baqasheke abantu. – nguMbuso Dlamini

Ake sethembe-ke ukuthi uzoletha uguquko ezinqumweni ebezithathwa i-USA. – nguMandlenkosi Khumalo

Scroll To Top