Now Reading
Amabhizinisi kuqala ayenakekelwa ethuthukiswa ngokwabathengi
Dark Light

Amabhizinisi kuqala ayenakekelwa ethuthukiswa ngokwabathengi

Kakuqali ngaboHlanga baseNingizimu Afrika ukuthanda noma ukuqala ngohlobo olulodwa lwamabhizinisi. 

Kunethemba lokuthi bayowaguqula badlondlobale ngoba nezinye izinhlanga zaqala ngohlobo olulodwa lwamabhizinisi, okwakuyizitolo namasuphamakethe azinzile ngaphambi kokuba zidlondlobale kokwahlukahlukene. 

Akulula ukuvuma ukuba kubukeke sengathi ngaboHlanga baseSomalia ikakhulukazi, abase-Ethopia abaqhamuke nomqondo wokuhweba ngohlelo lwezitolo emalokishini, emakhaya, emahositela nasemijondolo. 

Siyozigqaja ngomlando esiziqophela wona uma singabona noma sesibona izingane zobaba ababenezitolo emalokishini, emakhaya, emahositela nasemijondolo  ngowe-1960,1970, 1980, sezidlondlobele kwamanye amabhizinisi.

Kuyavela emlandweni ukuthi aboHlanga babenezitolo ezazizinzile bengakasuswa ngendluzula eMkhumbane, eNewlands engaKwamashu, eSophiatown, eDistrict Six nakwezinye izindawo. 

Nasencwadini ethi; “From Shantytown to Township” eyahlelwa ngokuhlanganyela  nguGavin Maasdorp beno-A.S.B. Humphries, babalulile ekhasini lamashumi amahlanu nambili ukuthi abacwaningi abambalwa benza ucwaningo eMkhumbane, eCator Manor KwaKito ngowe-1958 kwaze kwabangowe-1973.

Umphumela wocwaningo wathola ukuthi aboHlanga babenezitolo ezazinzile, ezazingamashumi amahlanu nanhlanu. Abacwaningi bathi kwakuwumjondolo wekamelo elilodwa, okwakungelokudayisela nelokubeka izimpahla.

Kanti omunye umlando ngezithombe uyasivezela ukuthi izitolo zaboHlanga zazibhalwe ukuthi ‘Trading Store’ bengakasuswa ngendluzula eMkhumbane.

Baqhubeka baziqamba ngokuthi amaTrading Store and General Dealer sebehlaliswe emalokishini, badlondlobala babanamasuphamekethe, kwathiwa ‘Supermarket and General Dealer’

Ngizocaphuna abambalwa aboHlanga ngenxa yobuningi. Ngiyethemba ukuthi bazokhumbuleka nabanye ababenezitolo badlondlobala eNingizimu Afrika.

NjengoMnu uRichard Maponya eSoweto, wayeneTrading Store and General Dealer ngowe-1970, wayeneyamahhashi, wayeneyezimoto nenxanxathela yezitolo engaxhaswangwa ngabamhlophe nangamathenda. Wahlonishwa ngeziqu yiNyunivesithi yaKwaZulu.

Ubaba uNala wayenesitolo ekhishini kwakhe emgwaqeni uNala, obizwa ngoRoad 4. Siyaziwa  nesitolo esasizinzile sikababa owayedume ngo-A.W.G Champion owayenguMahlathi wakwaMhlongo nokwaqanjwa umgwaqo uMahlathi, obizwa ngoRoad 1, eChesterville. 

KwaMashu kukhumbuleka esasiyikhishi sikababa kaNo Khanyile kwaH. Nesikababa uMsibi emgwaqeni uMsibi kwaF ngowe-1965. Kwabangubaba kaMbali, kaNtuthuko, kaNhlanhla noBrown Sikhosana owabanendlu yokudayisa ngowe-1980.

Kwakunobaba uMhlongo owayebizwa ngoMashiphela owayenesitolo esasizinzile uZabalazani Trading Store and General Dealer KwaMashu kwaH. Sasibizwa kanjalo naseMkhumbane. Uyabonakala ezithombeni zomlando ngoMkhumbane ezisodongeni KwaMuhle, egqoke isigqoko esasimhlophe. Sasakhelene nebhusha Ekujabuleni okwakungelikababa uKhathi. Ubaba uMhlongo wayenesuphamakethe uBekezela kanti kwakunesuphamakethe yakwaSiba kwaM. 

Kwakunesitolo esasizinzile sakwaMagwaza nebhusha lakwaHlabisa ngowe-1977. Ladlondlobaliswa yindodana eyayinguthisha e-Isibonelo naseNhlakanipho kwaba yiHlabisa Tarven and Shisanyama kwa-E KwaMashu.

Phezulu kwaF kwakunesuphamakethe uNkabs uJabs kaNkabinde owayenguthisha nomculisi wamakwaya. Wabulawa yibhasi eyahlehlela kuyena mhlazane isikole sasinohambo. Uma ngikhumbula kahle yayisuselwe egameni uJabulani. Sasakhelene nebhusha lakwaShezi, isitolo sakwaNgcobo, isitolo okwakungesokukhanda izicathulo sakwaHlongwane, ilondolo yakwaMzimela, ngemuva kwakunesamalahle sakwaSiphiwe Dladla, indawo eyayidaysa imifino nezithelo kube uluhoho lukakopeletsheni oselubizwa ngokuthi iseMgazini.

See Also

Kwakunobaba kaHector Dlamini owayenesuphamakethe eMlaza. Wayenenye ngasesiteshini KwaMashu eyayibizwa ngoSifiso manje sekwaba yiseCambridge Food, eceleni basaneKentucky Fried Chicken. Kunesiteshi samaphoyisa akwaMasipala okwakukade kuyirenki yamatekisi.

Kwakunesuphamakethe kababa uMaphumulo kwa-G eyayakhelene nebhusha uWozaninonke likababa uLugongolo Mtolo osekwaba yiziza. Eduzane kwazo sekuneWiseman Carwash kanti ngaphesheya komgwaqo sekunesitolo esibizwa ngeKitchen’s corner.

UMaphumulo wayenenye isuphamakethe ngasesiteshini KwaMashu, eduzane neyakwaSifiso. Yayisenxanxatheleni yezitolo ebizwa nge-Ithala Centre KwaMashu. Ehlanganiswe uShoprite, phambilini ngowe-1980 kuyakowe-1990 kwakungu-OK. Yayakhiwe lapho osekuqaqele ikakhulukazi amabhizinisi okungelakwaNdlela Multi Funeral ne-Icebolethu Funeral, uSuperbets, uHome Furniture and Bed Shop. Bese kubenamabhizinisi ahlukahlukene aboHlanga ngasesiteshini. Kwakunebhusha eselibizwa ngeChoice Meat Market lakubo kaJiba Dlamini wodumo lwamatekisi futhi babenesitolo uShayizandla kwaJ.

Yayikhona isuphamakethe iZanwill yakubo kaDudu Zondo kwaB. KwakuneyakwaNgongoma eyayinendlu ngaphezulu, kubenesitolo sakwaMgeyane ngaseholo kwaC. Esikamama nobaba uMnguni nesuphamekethe yakwa-Afrika kwaD. Kube uDidiza Trading Store kwaK. EsakwaMavundla kanye nesuphamakethe eyayibizwa ngokuthi Udumo Lwama-Afrika kwaL.

Kwakunezitolo esakwaMhlongo uMashiphela okwakuthiwa iKwamazambane, ibhusha elalibizwa ngokuthi ise-Ekuthuleni ngasenkantolo endala. EsakwaShenge ngasemakhosini. EsakwaMajola ngaseSulabasha phambilini kwakuthiwa isekhongo ehositela KwaMashu.

Kwakunezitolo ezazinzile ezazingamakamelo amabili ezazakhiwe nguKopeletsheni. KwakungesakwaSimelane nesakwaMzoneli owayengusonhlalakahle owasinweba wakha nendlu ngaphezu kwaso kwaC. Kube esasenkwalini, nesaseMakhehleni Trading Store abasinweba kancane emva kowe-1970 kwaF. EsakwaMashobana kwaJ.

Kwacekelwa izitolo ezazingamashumi amane nanye ngowe-1985 zangavuka ezinye. Kwaba naboHlanga ababanezitolo ezazingamaspazashophu, ngamathakhishophu namakhonteniya abazitolo nokunye kusukela ngowe-1990 nanamanje.

Scroll To Top