Now Reading
Ukuhlatshwa kwenkomo kwenganyelwa abomndeni
Dark Light

Ukuhlatshwa kwenkomo kwenganyelwa abomndeni

Njengawo wonke amasiko esiZulu, ukuhlaba lokhu kuyahlonishwa. Uma umnumzane ezohlaba akalimisi ngesihloko athi uzohlaba, kepha uhlonipha ngokuthi uzokwenza umsebenzi. Sebeyazi-ke labo ababikelwayo ukuthi kuzohlatshwa.  Okwesibili okusemqoka ukuthi imisebenzi leyo miningi futhi yehlukene. Kukhona umsebenzi wokubusa ekhaya. Ngalo msebenzi umnumzane usuke ebonga kwabakubo ngempilo nezinhlanhla phakathi komuzi. Ngaso leso sikhathi ecela futhi ukuba abakubo baqhubeke njalo bamsingathele umuzi lowo nosapho abameboleke lona. Ebanxusa futhi ukuba bathele umoya woxolo ekhaya, baphephethe imibhulelo nemeqo yabathakathi nezimfamona, ukuze kube ubuhle bodwa ekhaya. Izwe lisabusa umsebenzi ofana nalona ubuwenziwa cishe kanye njalo ngonyaka. Kukhona futhi eminye imisebenzi okuhlatshwa kuyo inkomo njengokukhulisa umntwana, womfana noma wentombazana, ukuncamisa, ukuqholisa, ukwemulisa, ukukhipha ihlambo, ukulungisa idlozi, ukucola amathwasa nezinyanga neminye emininginingi. Yonke lena igcinwa ngokuhlaba inkomo kanti kwemincane kwenele ukuhlaba imbuzi.

Ukubika nokumema

Into yokuqala ngqa, uma umnumzane esezimisele ukwenza lo msebenzi, ukuba abikele abafowabo namadodana akhe. Uzothumela ngomfana ukuba babizwe. Bazothi bangaqoqana baphelele endlini enkulu ngoba yiyona phela okukhulunyelwa kuyo izindaba bese elwethula-ke udaba lwakhe athi: “Qha muzi wakwethu, ningathuki, akukho lutho olutheni enginimemele Iona.” Ngoba phela kuyethusa ukubizwa kwabantu, bona basuke bacabange ukuthi mhlawumbe yicala eselivele, njengoba kuthiwa leqiwa endleleni, noma mhlawumbe bacabange ngesidumo sesifo nokunye okwethusayo. Aqhubeke umnumzane athi: “Enginibizele khona ukuba nginibikele ngomsebenzi engifuna ukuwenza lapha ekhaya. Umsebenzi nje-ke wokubusa, nami ngibonga zona izinhlanhla phakathi kwekhaya.” Sebezokwenanela ngokubonga-ke ababiziwe, bese bephuma. Alikanqunywa belu nelanga lomsebenzi. Emva kwalokho sekubizwa amakhosikazi ukuba nawo aye endlini yomnumzane. Wona-ke usezonele awabikele maqede bese ewatshela ukuthi kufuneka acwilise. Nebala-ke kuqale ukucwiliswa kwemithombo. Kuzothatha izinsuku ezimbili kucwilisiwe bese yenyulwa, igqunywa, yenekwe. Sekuzophuma nezimemo eziqondene namadodakazi kanye nabendlu lena, abakude. Akusiwo umsebenzi ongaze umenyelwe amaqhaga lona.

Inkomo ezohlatshwa

Ayikaziwa belu inkomo ezokwenza lo msebenzi. Yaziwa wumnumzane kuphela. Phela le nkomo ayikhonjwa ngomunwe, noma ibizwe ngegama, ngoba amaZulu akholwa ukuthi lokho kungaletha umswazi omubi wokuba inkomo leyo izace noma ivelelwe ingozi ethile. Nokho-ke umnumzane angayihlebela inkosana yakhe ezwe ukuthi iyamvumela noma qha. lzomvumela-ke ngoba isiZulu sithi, ‘Ohlaba eyakhe akalelwa’. Uma kungumnumzane osuthayo uhlaba zibembili ukuze abantu bangagubeki ekudleni. Okuvamile ukuba umnumzane akhethe inkabi esindala. Inkomo yensikazi akwejwayelekile ukuba kwenziwe ngayo imisebenzi. Ngokunjalo futhi inkunzi ingeke yakhethwa, ngenxa yenyama yayo elukhuni.

Ukuhlaba

Amadodakazi endile nezihlobo ezikude zifika ngelanga lokuvubela utshwala, zizolalela ekhaya. Ibandla nabomuzi babuthana ngakusasa, ukufudumala kwelanga, izinkomo sezelukile. Sebuzokhanywa-ke utshwala njengomgomo wokuthi inkomo ayibulawa bungakakhanywa ngoba bungonakala. Azonele aqede ukukhama amakhosikazi, abike kumnumzane ukuze eze phela azobona utshwala bezindlu ngezindlu zomuzi wakhe. Usezothunga izinkanjana ezimbalwa, abize umfana azingenise ebandla, aphuze amadoda. Zelukile belu izinkomo. Zizobuya inhlazane njengenhlalayenza, kusengwe kuqedwe ziphume njengemihla yonke. Phela le nkomo yalo msebenzi ayihlatshwa ekuseni. Kothi lapho sekuthambama ilanga zibuye izinkomo. Kuwumgomo futhi ukuba izinkomo zaleso sibaya ziphelele ngothi lwazo. Zizongena maqede bazizibe njena bekhombisa ukuzothela umsebenzi lona. Inkosana noma insizwa yalapha ekhaya isizobika kuyise ukuthi sezibuyile izinkomo. Usezophuma-ke umnumzane nebandla, kuyiwe esibayeni, bafike beme ngaphandle njena umnumzane kube yikhona eqala ngqa ukukhomba inkomo leyo noma ezimbili ezizohlatshwa. Kukhonjwa inkomo elifa noma eyisithukuthuku. Uma ekhombe ibheka, kungafuneka kube umsebenzi oqondene nendlu yebheka lelo.

Umkhonto

Namhlanje abantu sebesebenzisa imimese nezibhamu uma bebulala izinkomo. Lokhu kuyindlela entsha efike nabelungu. Nokho-ke obabamkhulu babengenzi njalo. Inkomo yayigwazwa ngomkhonto. Miningi imikhonto emzini womnumzane, nokho umkhonto wokugwaza izinkomo uba munye. Zonke zigwazwa ngawo. Lo mkhonto unele uyibulale inkomo bese unikezwa umnumzane awesule igazi bese eyowubeka endlini engenhla lapho unakekelwa ugcinwe nguye khona. Kuyinkolelo kaZulu ukuthi lo mkhonto usuyinsila, ngakho-ke kufuneka ugcinwe ukuze ungaweli ezandleni zabantu abalukhuni.

Ukubonga abangasekho

Sekuzokhethwa-ke umuntu ozobongela. Kukhethwa umuntu wozalo, owaziwayo ukuthi akanabo ubulukhuni futhi unephimbo lokubongela. Uzosuka-ke ngesizotha ayongena ngesango, akhuphuke kancane aze afike enhla nesibaya. Uzothi angafika lapho eme, bese ethulisa ibandla. Lingathula ibandla usezoqala ngokubika uhlobo lomsebenzi. Ubikela ibandla nabo bonke abakhona ukuthi lo msebenzi owokuthokoza ekhaya, awunasici. Emveni kwalokho usezobhekisa kwabangasekho acele kubo izinhlanhla nokukhoselwa ezifweni, ezingozini, nakuyo yonke imiswazi namashwa angahle ehlele umuzi lowo. Uzobacela ukuba kuthi konke okunyenyayo bona bakuveze obala ukuze kuvikwe, kushatshalaliswe. Enkulumeni yakhe uzobhekisa kuyise womnumzane lowo owenze umsebenzi, kodwa uma uyise lowo esaphila, uzobhekisa kuyisemkhulu. Uzobabala njalo ebalandelanisa ngokuzalana nokwelamana kwabo, ebaqaphuza nangezibongo, aze ayogcina ngabesifazane. Kulisiko futhi ukuthi abesifazane bona abayitholi inhlonipho elingana nabesilisa, kepha bona babizwa nje ngamagama abo, hhayi ngezibongo.

Ukungena komhlabi

Njengembongi, naye umhlabi ungowozalo, futhi ungumuntu ongenabulukhuni kodwa owazi inxeba nonenyama emnandi. Usezoyihlaba khona-ke umhlabi. Uyigwaza inxeba libe linye maqede alale phansi naye ngohlangothi lwesokuphonsa. Ingani, phela wendulela yona inkomo. Kufuneka aqaphe ngoba kokunye ingawa, kokunye ingawi. Uma ingawanga usezovuka futhi ayiphinde. Uzodamane elala phansi njalo ize iwe inkomo ife. Kuyintokozo kumhlabi uma eyigwaze kanye yafa inkomo. Uyaye azincome ngokuthi uyalazi inxeba kanti kumnumzane owenze umsebenzi lokhu kuyinhlanekela. Yena ujabula uma inkomo yakhe beyigwaze amanxeba amaningi ngaphambi kokuba ife. Uma igwazwe kanye yafa, uyaye ajabhe, ngoba le nkomo imele yena. Iwumnikelo wakhe kwabaphansi. Uma isheshe ifa nje-ke, lokho kukhombisa ukuthi ulula. Okusho ukuthi ngisho empini, yena izitha zingamchiliza kanye ngeklwa bese uyafa njalo. Ingawa inkomo, abafana sebekhipha lezi ezinye esibayeni.

See Also

Ukwathiwa kwenkomo

Selizongena-ke ibandla nabafana bayiphendule inkomo ilaliswe kahle, ibheke phezulu, ingabheki futhi ezansi. Umnumzane usezothatha umfana khona lapha ekhaya, aye naye endlini yotshwala, leyo ezwa ethanda ukuya kuyo ngoba phela utshwala bezindlu ngezindlu zesithembu sakhe obakhe bonke. Usezothunga ukhamba angena nalo lapho ezokwatha inkomo. Isiphasiwe belu inkomo ngemigoqo, yalindela ukwathiwa. Umniniyo usehlamba izandla kolwakhe naye udewu, athathe isinqindi aqale ukuyatha inkomo. Uyiqala obilweni ehle nayo njalo adabule isifuba kabili, ehlele ontwini aze ayophuma ezansi, lapho ayofike ashiye khona isinqindi sakhe aphindele endlini. Phela akufuneki ukuba abe elokhu egcaluza phakathi kwabahlinzi, noma abonakale esezihlinzela, ngoba lokho kukhomba ubuthatha nobugovu.

Ukuhlinza

Abahlinzi kanye nomhlahli okhethiwe yibona asebezokwengamela lo msebenzi, kanye nabo bonke nje-ke ngoba phela bangumfula munye odlelanayo futhi baluzalo. Ngaphambi kokuba bayithinte le nkomo, kufuneka bahlambe izandla. Noma ngabe ugeze kangaki kusile, awunalo ilungelo lokuthinta ukudla ungahlambanga ngesiko lesiZulu. Sekuzoqalwa ukuhlinza. Njengoba umnumzane eseyathile inkomo lena, uyathe kanjena: Ufike wafaka isinqindi sakhe enhla nesixhanti, wadabula ngapha nangapha kobilo lona lwasala phakathi, wadabula phezu kwesifuba waye wayophuma phansi ebeleni. Kuyathokozisa ukubona ukuthi ngisho nanamuhla lokhu amaZulu asayatha kanjalo inkomo. Umhlinzi-ke usezosika phakathi naso isifuba ehle njalo eze ezinkwapheni, akhuphuke nogalo eze emanqineni kodwa angawahlinzi amanqina. Usezohlinza isikhumba asehlise emanqineni, emkhonweni size siyoma ngesiphanga. Kuzokwenziwa njalo nasemilenzeni, bese kwehliswa futhi esixhantini. Lapha kwesingezansi, isikhumba sizonele sibe phezu kwezimbambo bese sehliswa ngemigoqo, sigxushwe phela ukuze sehle kahle futhi sehle kalula. Ngaso lesi sikhathi sokuhlinza, umfana usezothunywa kumnumzane eseyocela ukhamba lwabahlinzi. AmaZulu athanda ukuba kusetshenzwe kudliwa, bonke beneme. Munye kuphela umsebenzi osetshenzwa kungabuswa ngotshwala, lowo-ke isifo nokuphathwa kwaso.

Amantshontsho

Umkhiphi wezitho ongacopheleli lapho ekhipha amantshontsho kuthiwa akumhlinzi walutho. Kufuneka nakanjani aqaphele ukuba abamelekelelayo bangadephuni izitho bathi amantshontsho. Lokho kungadala ukungeneliswa kumnumzane ohlinzelwayo, kanti futhi nabanikazi bezitho bangasola kakhulu. Bangasho nokusho ukuthi izitho lezo zicuyiwe. Ngokunjalo futhi umhlinzi akangabagubi abasizi bakhe, kepha abanike onke amantshontsho njengoba aziwa. Amantshontsho enkomo phela ilawa: Emkhonweni kukhishwa uvutshana osesikhinkilini, kwehliwe kukhishwe isiphapha esingaphakathi emkhonweni, kuphethwe ngokukhishwa koqwanga uma kungezukukhishwa insonyama. Yomibili imikhono inalawo mantshontsho. Kukhona futhi ubambo ngapha nangapha kwesifuba olusala esixhantini, nazo lezo mbambo ziyantshontshwa, zibizwa ngokuthi amakhumuko. Emlenzeni khona kukhishwa izikhinkili nezinxonxo. Mangiphawule belu ukuthi izinxonxo lezi inyama ethambile nenhle kakhulu efanele abakhethiweyo.

Scroll To Top