Now Reading
UMkhosi WeNkosazana uNomkhubulwana kubeNguni
Dark Light

UMkhosi WeNkosazana uNomkhubulwana kubeNguni

Izintombi zazinemisebenzi yesizwe ebalulekile nesemqoka ethinta imvelo


Okhokho babemhlonipha kakhulu uNomkhubulwana bethi iNkosazana yasezulwini eyadabuka ohlangeni emva kukaMvelingqangi. Babekholwa ukuthi nguyena obapha imvula nenala emasimini. Ngezikhathi zokomisa bekuhanjwa kuyocelwa imvula kuNomkhubulwana. Uma ukudla kungamili emasimini kuqedwa ubutumusha nomswenya, kwakuthiwa kuphume impi kaNomkhubulwana usefuna insimu yakhe. Le nsimu ibilinywa yisizwe, ingahlakulwa, ingavunwa. Abadala babekholwa ukuthi uNomkhubulwana uhlala eziqongweni zezintaba lapho kuneziziba ezijulile. Intaba ephakeme kunazo zonke kwaZulu, iQhudeni. Undi loKhahlamba angilubali ngoba lona lungumngcele. Phezu kwale ntaba kume amachibi eziziba ezingayiwa, ikhaya likaNomkhubulwana.

Noma lo Mkhosi wabe wenganyelwa iNkosi yohlanga, kwakuvamile ukuba iziphakanyiswa zesifunda ezithile zibe namandla okuhola imikhosi yalolu hlobo, kuye ngokuthi inkengane igasele kuphi. Okhokho babephila ngokuzigqwabela, ngakho uma lingananga, ikati lalilala eziko. Uma impi kaNomkhubulwana isingene ngempela, kwakubhekwa ngamanye amehlo. Abantu bebeqoqana phansi komnumzane wesifunda esihlaselwe isikhonyane beyocela ukuba kwenziwe isiko likaNomdede. Umnumzane noma iNkosi imbala isizokhipha isimemezelo sokuba izintombi zendawo ziye entabeni ephakeme ngelanga elinqunyiwe. Bezivuka ekuseni ngovivi ziyafika entabeni sezizibhuqa ngebomvu, zingene imizi ngemizi zicela inhlwayelo. Bezifika zihlale egcekeni zingakhulumi lutho. Umninimuzi usezokwazi ezize ngakho, azinike leyo nhlwayelo anayo: isikhwebu sommbila, izinselwa, izimpuzi, izimbece nokunye. Ngokuhlwa, bezikhukhusa nale mbewu ziye emzini wesalukazi esesiguge kakhulu endaweni. Ingxenye yembewu lena isizocwiliswa kwenziwe utshwala, enye ilinde ukutshala insimu kaNomkhubulwana.

Bungaphekwa buvovwe bebusiwa emasimini ngezigubhu ezingazange zigeqwe. Le nsimu ayikho emlimeleni, isendaweni ephakeme noma entabeni. Kuzolima zona izintombi, osake wagona ingane akasondeli. Kungaphela ukulima zonke izintombi zizoya kolala emzini owodwa wesalukazi. Ngakusasa amakhosikazi anezingane ezincane aya nazo kulowo muzi kusempondozankomo afike azinqumise emnyango ukuze ziyavuka izintombi lezi zeqa phezu kwazo, kuthiwe kwenzelwa ukuba zingangenwa isilonda. Emva kwalokho izintombi zibuyela emakubo kuphela ziqaphela ukuba eziqomile zingalokothi zihlangane namasoka azo uze ube malungu mathathu ummbila weNkosazana. Emva kokulima insimu sebengaphuma bonke abantu bayolima awabo amasimu. Uzothi ungaba malungu mathathu lona wasemilimeleni ziphume izintombi zihambe zikha imikhwani emasimini, zihambe zikhala zithi: “Maye ngokudla kwethu! Maye ngamabele ethu! Maye!” La makhaba ziye ziwalahle emfuleni omkhulu emuke namanzi kuthiwe kwemukiswa impi kaNomkhubulwana. Izintombi sezizogeza ibomvu emfuleni ziphindele emakubo ziyoqala impilo yazo yemihla.

Nakho ukucela imvula kuseyiwo uMkhosi kaNomdede, okwakwenziwa lapho ilanga liphumile likhotha izinkangala namahlanze. Kuphuma izintombi. UNomkhubulwana ukhonzwa ngezintombi ngoba uyiNkosazana. Izintombi-ke zizohlanganela emaqhikizeni aziphetheyo, ngesokusa. Kufuneka zivuke ngovivi zikhuphukele eziqongweni zezintaba eziphakemeyo sezizihuqe ngebomvu. Ziqhuba imihlambi yezinkomo, zembethe amapense kuphela. Ziyabhina kangangoba owesilisa ohamba ngendlela kufuneka avale izindlebe agwegwese ukuze angahlangani nezintombi zikaNomdede. Zazingakhulunyiswa ngabesilisa. Zizonele zifike entabeni bese ziwakhumula amapense, zembathe amahlamvu omsenge ziwenze izidiya ziwathunge ngomthombe noma ngozi oluluhlaza. Sezizoqala umsebenzi wokuphendula amatshe ingxenye ebikade ihlatshwa ilanga ziyibuyisele ngaphansi, kuthiwe zenzela ukuphendula isimo sezulu. Kokunye avubukula izikhonkwane zezinyanga zizilahlele kude. Zilokhu zibhinile koze kuphakame ilanga. Ziyoze zibuye isithunzi sesiphansi komniniso. Zibuye ziphethe amahlamvu omsenge ngezandla amanye ziwabhincile amanye zihlobe ngawo emzimbeni ziyayikazela nje. Ziqonda emfuleni zizohlangana nonina bephethe izigubhu zotshwala boMkhosi. Ekufikeni kwezintombi emfuleni zizobhukuda zishayana ngamahlamvu zimemeza zithi: “Nomdede! Siphe imvula.” Kwakuvame ukuba kuthi ziphuma nje emfuleni libe liyithela izulu. Bezwakala onina sebekikizela. Ziphume zilokhu zibhulene ngamahlamvu omsenge eseziyowalahla ngaphandle anduba ziphuze kancane utshwala bese zibuchitha buze bube umgobhozo kuthiwe obukaNomdede. Sezizobuyela emuva nemvula eyaziwa ngeyamantombazane. Onina baphethe nemvunulo yezintombi ezizobuya seziyembethe. Ngakusasa zizovuka kuseluvivana zingene imizi ngemizi zicela imbewu ezizoyolima insimu kaNomkhubulwana.

See Also

Uma kube nenala, izintombi ezacela imvula zigaya utshwala busiwe eKomkhulu noma-ke emzini womnumzane ophethe isigodi esabe sihlaselwe ukomisa. Zizofike zihlatshiswe kube umkhosi omkhulu wokubusisa izintombi lezo nokubonga uNomkhubulwana. Ukwedlula lapho, bekuthiwa bone kakhulu, sebethukuthelise uMvelinqangi, kumele kuyocelwa kuye imvula ngokwenza umhlatshelo. Indoda ngayinye ikhiphe inkomo zisiwe eKomkhulu noma kwamnumzane. Izinkomo zizokhukhuthiswa namadoda nemizi yawo, amadoda ehlome ngemikhonto, amakhosikazi ethwele utshwala. Kukhuphuke nezingane nesinedolo. Entabeni sekuzokwakhiwa izihenqo zokosela inyama. Kuzothi sezihlatshwa izinkomo kusuke izimbongi zibonge onke aMakhosi kaZulu nawabanumzane bendawo ekhungethwe isomiso. Kubongwe kuMenzi ophe abantu umhlaba, kunxuswe amathongo amakhosi ukuba edlulisele kuye umthandazo wemvula.

Kwakuvame ukuba ithi yosiwa inyama libe seliyithela kusuke esikhulu isisi sibheke phezulu. Notshwala nabo buzophuzwa kancane bese buchithwa entabeni bugobhoze budibane nemvula, umlilo ucime. Inyama yona kwakubuywa nayo. Ukukhuphuka nokwehla kwabo kwabe kufana nokuphuma impi. Kukhale uphondo lwempi kuhaywe namahubo empi, imbongi ilokhu ibonge njalo. Omunye umkhosi wokucela imvula owawaziwa ngaphandle kwalena, kwabe kungukuba kuyiwe kwaMjantshi eNtilasifali kuyocelwa kuMabelemade.

Scroll To Top