Now Reading
Isichithile isicelo somshushumbisi iNkantolo YoMthethosisekelo
Dark Light

Isichithile isicelo somshushumbisi iNkantolo YoMthethosisekelo

Isimanga esola uMehluleli ngokuchema emveni kokufaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo esakhishwa iNkantolo Enkulu


NgoLwesithathu zili-16 kuMandulo wezi-2020 iNkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo esicelweni sokuphonsela inselelo isinqumo nomyalelo weNkantolo Enkulu yaseFree State ecaleni elithinta ukudayiswa nokushushumbiswa kwegolide elingaphekiwe.

Ngowezi-2014 iNkantolo Enkulu yagweba abafake isicelo sokuphikisa isinqumo sayo ngamacala ahlukene ahlanganisa ukwenza ibhizinisi ngokungekho emthethweni, ukweba nokuba negolide elingaphekiwe.

Ngalokhu bagwetshwa iminyaka esukela kweli-10 kuya kweli-15 bebhadla ejele.

NgoNhlolanja wezi-2002 iSouth African Police Servce (SAPS) yasebenzisa iNational Investigating Task Team ngenhloso yokuhlonza abashushumbisa igolide neplathinamu ezindaweni ezithile. EKlerksdorp kwatholwa laba basolwa ukuthi bayathinteka ebugebengwini bokuhluza igolide balidayise lingaphekiwe. 

Baboshwa babekwa amacala ali-133 ikakhulukazi ngokwephula iZigaba 2, 4, 5 nesesi-6 zePrevention of Organised Crime Act, iZigaba 143 nese-145 zeMining Rights Act kanye neSigaba 4 sePrecious Metals Act. Kwaphinde kwengezwa icala lokweba. Icala labo langena Enkantolo Enkulu lapho abaliphika baqoma ukungazidaluli izizathu zabo zokuzivikela. 

Leli cala laqhuba kusukela ngowezi-2008 kuya kowezi-2014 laqala ukuthethwa ngoNhlangulana wezi-2012 laphela ngoMfumfu wezi-2014. Lokhu kwakudalwa ukuhlehliswa kwalo izikhawu eziningi ngenxa yokuthi abasolwa babefuna ukuthola imali yokuqasha ummeli abazikhethele yena.

Kulandela lokhu kubambezeleka iNkantolo ngoNcwaba wezi-2014 yakhipha umyalelo wokuthi icala lithathwa njengeselivaliwe. Isicelo sabasolwa sokuphonsela isinqumo seNkantolo sanqatshwa babe sebedlulela eNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala nakhona bachithwa. Omunye wabasolwa uMnu uRamabele wafaka isicelo sokuba kubuyekezwe isinqumo senkantolo ngaphansi kweSigaba 17(2) seSuperior Courts Act. Leso sicelo sachithwa mhla zili-12 kuMandulo wezi-2016 ngesizathu sokuthi akukho okungenza ukuthi isicelo sabo siphumelele.  

Babe sebedlulela eNkantolo YoMthethosisekelo beyofaka isicelo sokuthi bavunyelwe ukuphonsela inselelo isinqumo seNkantolo Enkulu. Lolu daba lwanqunywa ngaphandle kokuthi lulalelwe. Abafaka isicelo bathi ilungelo labo lokuthi kulalelwe ukuqulwa kwecala labo elikuSigaba 35(3) soMthethosisekelo linyatheliwe ngezizathu zokuthi iNkantolo ayizange ibukale kahle ubufakazi, uMehluleli wayekhetha izinhlangothi njengoba engazange alihlehlise icala ukubanika ithuba lokulungiselela ukuzivikela noma ukufuna imali ukuze bazitholele abameli ababafunayo nokuthi imiphumela yeSigaba 342A ayichazwanga kubona.

Umbuzo obusemqoka kule Nkantolo ngothi ngabe ukwenqatshelwa kokuhlehliswa kwecala ukuze abasolwa bathole imali yokuzitholela abameli ababafisayo kufana nokunyathela ilungelo labo lukuqulwa kwecala ngendlela engenzeleli? Nokuthi kukusiphi isigaba lapho iNkantolo ingasebenzisa iSigaba 342A seCriminal Procedure Act ekulalelweni kwecala ngaphandle kokwenzelela ikakhulukazi kubasolwa abangenabo abameli?

See Also

UMehluleli uNonkosi Mhlantla ngokuvumelana noMehluleli Omkhulu uMogoeng, aBehluleli uFroneman, uJafta, uKhampepe, uMajiedt, uTshiqi noVictor unqume ukuthi lolu daba belufanele ukulalelwa eNkantolo YoMthethosisekelo njengoba kuvele izinto ezithinta uMthethosisekelo futhi kuhambelana nezobulungiswa ukuba abafake isicelo bavunyelwe ukuthi baphonsele inselelo isinqumo seNkantolo Enkulu.  

Mayelana nokwehluleka kweNkantolo Enkulu ukuhlehlisa icala ukuze abasolwa bahlanganise imali yabameli, iNkantolo YoMthethosisekelo ithe alikho ilungelo lokuhlehliswa kwecala eliqhubekayo isikhathi eside ukunika abasolwa ithuba lokuthola imali ukuze bakwazi ukuthola ummeli abamfunayo futhi lokhu akucatshangwa nakucatshangwa.

Odabeni lokuchema, umbuzo ngothi ngabe umuntu ocabanga kahle, enawo wonke amaqiniso, angathi uMehluleli angakhipha isinqumo esichemile ngoba elandela ubufakazi obethulwe ummeli? Kulokhu iNkantolo ithe uMehluleli ukhombisile ukuthi angakwazi ukubuka amaqiniso futhi awacubungule ngaphandle kokuchema.

INkantolo YoMthethosisekelo iphinde yabheka ukuthi ngabe okuqukethwe kuSigaba 342A seCriminal Procedure Act kwachazwa kahle futhi kwalandelwa ikakhulukazi kubasolwa abangenabo abameli? Lesi Sigaba sinika inkantolo amandla okukhipha noma imuphi umyalelo okuhlanganisa ukuvala ubufakazi bommangalelwa, lapho yenze khona kanjalo, emveni kokuba uphenyo luthole ukuthi icala lingahlehliswa ngendlela engawenzi umqondo. Ekuvalweni kwecala labasolwa, iNkantolo YoMthethosisekelo ithe kwakufanele ngenxa yokwenza kwabasolwa okwakungenamqondo. Iphinde yathola ukuthi iSigaba 342A nemiphumela yaso kwachazwa ngokuphelele kubasolwa yabe isiyasichitha isicelo esifakiwe sokuphikisa isinqumo seNkantolo Enkulu yaseFree State.

Scroll To Top