Now Reading
Ingoma iJerusalema ivukuze imizwa yamaPalestina
Dark Light

Ingoma iJerusalema ivukuze imizwa yamaPalestina

Uthi ubesebunzimeni obumangalisayo empilweni yakhe uNomcebo Zikode ngenkathi eqamba ingoma yakhe noMaster KG esihlanyise izinkumbi zabantu emhlabeni iJerusalema. 

“UMaster KG weza nomsindo lokhu esingathi ibhithi cishe izikhawu ezine. Amagama avele aziphumela kimi kwakuyilawa athi Jerusalema, ikhaya lami,” kuchaza lesi singqazu seciko elineminyaka yobudala engama-32. 

Ngaleso sikhathi uthi wayefuna uJehova amthathe amuse kwelakhe iJerusalema – indawo ayezothola khona ukuthula nentokozo okwasekukudala eyilangazelele. 

Noma lo mculi engakaze avakashele eJerusalem, amagama ale ngoma yakhe noMaster KG nendlela le ngoma ephekwe ngayo kwagcina kufika kuleli dolobha elaziwa ngeliNgcwele njengoba iJerusalema isaqhubeka nokuhlanyisa izinkumbi zabantu emhlabeni jikelele. 

Maphakathi kwenyanga uNcwaba iqembu lomculo iJAW laseJerusalem laqala umkhankaso ezinkundleni zokuxhumana obizwa nge#JerusalemaDanceChallenge. Lo mfakeniso obuqoshiwe nobuyimizuzu emithathu waqoshwa endaweni yaseBabal-Majlies ngasempumalanga yedolobha iJerusalem. 

Yayihlanganise ingxenye yamaPalestina anezimpande zasezwenikazi i-Afrika. Singabala amazwe afana neNigeria, iChad, iSenegal neSudan. Abadansi bendawo babe sebezisungulela owabo umdanso wengoma iJerusalema bafaka, bawunonga ngendlela yabo ebizwa ngedabkeh,  umdanso wesintu wamaPalestina. 

Le ngoma iJerusalema isibukwe ngabantu abangaphezu kwezigidi ezili-100. Imidanso yale ngoma nangendlela edidiyelwe ngayo yikhona osekwenze kwabakhona abaqopha amavidiyo abo beza neyabo indlela yokuyicula. Lokhu sekuze kwathatha isilomo sikanobhutshuzwayo nonontandakubukwa wenkundla yokuxhumana i-Instagram, uCristiano Ronaldo. Into ethathe abaningi amagama esiZulu kaNomcebo kule ngoma ayisikhalo kuJehova sokucela ukuvikeleka, ukuholwa nokufikiswa entokozweni yangunaphakade. 

“Ungathi le ngoma yayibhalwe umPalestina,” kusho uSamer Hussam Abu- Esheh ongumculi wasePalestina osemncane. Uthi izinhlamvu zale ngoma zichaza kabanzi ubuhlungu bezinkulungwane zamaPalestina afuna ukubuyela emakhaya, emindenini nokufuna uxolo eJerusalem. U-Abu-Esheh usho kancane sakunensa ocingweni ukuthi: “Jerusalema ikhaya lami.” 

Uma ngabe esho la magama uyezwa nje ukuthi lona ngumu-Arabu. Ngokusho kuka-Abu-Esheh, izinhlamvu ezivula le ngoma zikhuluma ngqo namaPalestina afuna ukubuyiselwa ezweni lokhokho bawo. 

Ungamangala ukuthi igama elithi Jerusalem lisho indawo enokuthula. Leli dolobha lazi udlame olunzima njengoba selinqotshwe izikhathi eziningi emlandweni. Ngonyaka we-1948 izwe i-Israel lacaza le ndawo ngokuthi kube khona i-Israel West Jerusalem nePalestinian East Jerusalem. Kuthe ngowe-1967 yona i-Israel yase idla impumalanga yaleli dolobha. Lokhu-ke sekuholele ekutheni izinkulungwane zabantu bakwa-Israel bangene kule ndawo bakhe khona. Ngenxa yalesi senzo-ke izinkulungwane zamakhaya amaPalestina adilizwa abantu bakhona bakhishwa kuleli dolobha. Lezo zakhamuzi zilangazelele ukubuyela emumva. 

Kuyamthokozisa uNomcebo ukuthi amagama ale ngoma athole indawo kumaPalestina. “Ngiyakuqonda ukuthi kungani bezizwa ngale ndlela emva kwalokho okwabehlela ezweni labo. Bayayizwisisa le ngoma. Lokhu abakushoyo kuyikho,” usho kanje. 

Le vidiyo yamaPalestina inomlayezo onamandla kakhulu  othinta izinkinga ezibhekene kakhulu nabantu abasha baseNingizimu Afrika nasePalestine: 

“Kusuka eJerusalem kuya eNingizimu Afrika ngothando. Lo mdanso owenziwe intsha yaseJerusalem siwunikela kubahlobo bethu base Ningizimu Afrika. Masibumbane ngomfutho omusha njengabaholi asebandulela ukuze sonke sithole inkululeko yangempela. Kusuka ePalestine kuya eNingizimu Afrika. Amandla Awethu ikusasa eliqhakazile elethu.” 

Lo mlayezo oqukethwe kule vidiyo wahlaba umxhwele uSosha Khumalo weqembu elizinze eThekwini, iLove World Production. Besebenzisa iJerusalema njengeculo labo uKhumalo nozakwabo abasebancane bafaka ikeffiyeh ezingalweni, isicoco ekhanda, amabheshu ukusina ingoma eyikhethelo ehambisana nomdanso weJerusalema. 

Le vidiyo emfushane yaqoshwa eClermont phezu kophahla lwehostela iKranskloof (KK) okuyihositela okubikwa ukuthi elikhulu kunawo wonke ezwenikazi i-Afrika. UHulumeni wobandlululo wasebenzisa amahositela ukucindezela aboHlanga. “Sikhethe le ndawo ngoba isikhumbuza lapho sivela khona. Lena into efana ncamashi nesimo esibhekene nabafowethu bamaPalestina njengamanje,” kuchaza uKhumalo. 

“Namhlanje le ndawo iwuphawu lwethemba. Uma sakwazi ukunqoba ingcindezelo namaPalestina azoyithola inkululeko yawo ngelinye ilanga”. 

Isifiso esikhulu sika-Abu-Esheh ukuthi uNomcebo noMaster KG bavakashele leli dolobha iJerusalem uma sekuphephile. Ufuna ukusebenzisana nabo. Idolobha iJerusalema lisho lukhulu kuNomcebo nasenkolweni yakhe. Unethemba lokuthi azibone enyathela kule ndawo engcwele ngelinye ilanga. 

“INkosi uma ivuma kuzoba njalo,” kusho uNomcebo osezakhele ugazi kwabaningi. 

  • USuraya Dadoo umbhali ozinze eGoli
Scroll To Top