Now Reading
Ezokuthutha impahla ziguqukile zanyakazisa izwe
Dark Light

Ezokuthutha impahla ziguqukile zanyakazisa izwe

Amafemu nezinkampani zaseNingizimu Afrika kwakuzisingathele ngokugcwele, imikhakha eyahlukene, ekuqhubeni amabhizinisi eminyakeni enganeno kowe-1984. Kwakungowezokukhiqizwa kwempahla, owezokugcinwa kwemikhiqizo eyayilayishwa, eyayithululwa, idilivwe, owezokuthutha ngamathrakhi nangamaloli, owokuqasha nokubhekelela inkampani kanye neminye. Emveni kwalokho zabe sezisungula osekubonakala njengamathenda ukunciphisa izindleko zezisebenzi ikakhulukazi ukuzuza inzuzo enelisa abatshalizimali nokunye.

Ukukha phezulu, abamathrakhi nabamaloli baqala ezokuthutha  kusabizwa ngokuthi icartage, icarrier, kanye nehire. Ngokuqhubeka nangokuguquka komsebenzi kwasekubizwa ngetransport, ngecourier, ngefreight  services. Emveni kowe-1990 kwabizwa ngelogistics lokhu esesikubona kubhalwe kwamanye amathrakhi namaloli. Kafushane kwakuyizinkampani uWardens Cartage osemgwaqeni uPeter ngakwaSAB, uCargo Carriers Ltd ngasehositela iWema, eyakwa-United Transport yabizwa kabusha ngokuthi i-Unitrans, iZululand Transport kwaba uZultrans.

Kwaba uNissan Transport, uBakers Transport, uKey Hire, uPattrans CC Transport owayengasesiteshini iDalbridge ngowezi-2006. UStorm and Company owawuseMbilo ngowe-1981 nowathuthela eJacobs. Kwaba u-Imperial Logistics manje sekuthiwa iLogistic Solutions ngoba sekwahlanganiswa namawarehouse ezinkampani nokunye emva kowezi-2000.

Ukukha nje phezulu, kwakuwumkhakha wezokuthutha owagqama kakhulu ezweni njengoba sekubonakala amathrakhi amancane namakhulu ethutha noma ediliva izimpahla nemikhiqizo nokunye ngisho emakhaya nasemalokishini. Amanye amaBhunu ayeqashwe kwaloliwe enza imisebenzi yezokuthutha ngamathrakhi nangamaloli. Kwaba aboHlanga nezinye izinhlanga abasingatha lo msebenzi wamathrakhi namaloli.

Amafemu nezinkampani abesenciphisa eminye yemikhakha ngokuyichitha kusukela kowe-1990, ukunciphisa izindleko. Kodwa abhekane nowokukhiqiza. 

Eyakwa-African Breweries, uSAB, yanika igunya lobunikazi nobunini ababengabashayeli bamathrakhi ngaphambi kowe-1990 ukuba kube umsebenzi wabo manje ukulayisha nokudilivela uSAB imikhiqizo.

Akasalanga nololiwe ngoba wenza njalo ngalowo nyaka. Wawachitha amathrakhi, amaloli namabhasi okwakubizwa ngesiNgisi kuthiwa iSouth African Transport Services. Amathrakhi kaloliwe ayenzelelwa ezitolokazi ezingamasuphamakethe. Kwakuyicala ukulindisa uloliwe. Kwakubhaliwe ukuthi amaloli kaloliwe kanye nabemikhiqizo yokudliwayo ababethululwa kuqala.

Amanye amafemu nezinkampani akha iqhingasu ngowe-1989 ngamathrakhi namaloli. Abeseqasha abamhlophe ababesempeshenini ukuba bazosebenza, babheke buthule okwakwenzeka emathrakhini nasemalolini. Kwaba namathrakhi angaphandle ayeselayisha futhi ediliva imikhiqizo ngesikhathi esisodwa namathrakhi alawo mafemu nezinkampani.

AboHlanga abakubonanga okwakuza kunyelela balibala ukuzibonela nje ikhehla elalinesizungu sokudla impesheni ekhaya kanti ababuzanga elangeni. Lalizobheka futhi liqaphele ukuthi babenzani  nokuthi izinkampani zazilahlekelwa kanjani kulo mkhakha. Babenebhuku elimnyama elikhulu ababeqobela kulo konke okwakwenzeka. Babeqhathanisa izincwadi zokudiliva zabamathrakhi angaphandle kanye nawenkampani ukuthi ubani owuqedayo umsebenzi wokudiliva ngosuku bese beyokhombisa izimeneja ngokwakwenzeka.

Okuhlalukayo ukuthi abamathrakhi namaloli angaphandle babecishe benze umsebenzi omningi noma babediliva kabili ngosuku. Ngoba ngokwezivumelwano babekhokhelwa ngenani lezitolo ababezidilivele kanti ababeqashwe amafemu nezinkampani babengavamisile ukubuya beyolayisha futhi. .

Kwakudaleka umvuzo womholo othe thuthu wesikhathi esingaphezulu sokushayisa kwababesiholela ungaphelile nalowo msebenzi. Babekuteketisa bethi bayagwinya. Abalibonanga elaliphuma phambili ngoba amafemu abesebachithela kwabezinkampani zamathrakhi namaloli njengoNissan Transport kusukela ngowe-1994.

See Also

Kusenezikhalo kuze kushaywe abashayeli kushiswe amathrakhi namaloli. Kuthiwa abanikazi bamathrakhi namaloli bancamela ukusetshenzelwa ngaboHlanga abaqhamuka ngasenyakatho nezwe ngoba abakhonondi, bayagculiseka umholo ongaphansi kwezingampilo lezwe. Kuyahlaluka ukuthi ngabanikazi bamathrakhi namaloli ababaqashayo. Kungenzeka ukuthi abaninibamathrakhi namaloli, ababathandi noma abakuthandisisi ukusetshenzelwa ngaboHlanga baseNingizimu Afrika. Kungenzeka futhi ukuthi singaboHlanga baseNingizimu Afrika esizigwaza ngowethu ngenxa yobuvila bethu. Asilulekani futhi asifuni ukutshelwa ngeqiniso, asinayo intshisekelo nenkuthalo emsebenzini esikhathini esiningi.

Kufanele sikhumbule esesikubona kwenzeka manje eNingizimu Afrika. Kwandulelwa izingxoxo eLusaka ngowe-1985 zosomabhizinisi baseNingizimu Afrika ne-African National Congress (ANC) ngezinguquko. Kwalandela izingxoxo ezaziyimfihlo ezaziphakathi kwabaholi be-ANC kanye noSolwazi uJan Pieter de Lange, e-United States of America, mhla zili-16 kuNhlangulana ngowe-1986. WayenguSihlalo wobumbano lwamaBhunu olwalunezimfihlo okwakuyi-Afrikaner Boederbond, eyayingaphumele obala. 

Ingani iNamibia yayisisondele ekuphathisweni aboHlanga nokuthi ubandlululo lwalungeke lusasebenza kugqame. Njengoba amaBhunu ayebusa ngenqubo ye-Afrikaner Boederbond.

Kwaba ngamanye amaBhunu nosomabhizinisi babamhlophe abaphumela obala ukuyoxoxa ne-ANC eDakar ngowe-1987 ngenkathi isasekudingisweni. Kwakuyoxoxwa, kwaqinisekiswa ngezinguquko kwezomnotho, ngamafemu nezinkampani, zezenhlalo enhle nokuthi abamhlophe babengeke baphazamiseke ezintweni zabo njengoba sibona kwenzeka.

 Kwaba nezingxoxo ezabizwa ngeThe Convention for a Democratic South Africa (Codesa) yokuqala ngowe-1991 neyesibili ngowe-1992. Hleze abamhlophe bathola umklomelo wokubasimamisa emva kowe-1992 ngokuvuma ukuba kubenezingxoxo. Kungethuse uma kugqama ngolunye usuku ukuthi i-Afri Forum, iyi-Afrikaner Boederbond esiphumele obala.

Scroll To Top