Now Reading
Ukhala ngokubhubhudlwa kwemali uMzimela
Dark Light

Ukhala ngokubhubhudlwa kwemali uMzimela

Iqembu i-African National Congress (ANC) namanye afana ne-AZAPO, i-Inkatha Freedom Party (IFP) njalo njalo enza umsebenzi omuhle ebumbene njengamaqembu aboHlanga ukulwela inkululeko yezwe.

Kuliqiniso ukuthi inhloso yenkululeko yezakhamuzi zaboHlanga yayingabuki ngale kwenkululeko yowe-1994. Inkululeko ayibanga namasu okunothisa nokwenza aboHlanga babe nenhlalakahle.

Ngikhuluma lokhu ngoba kusukela abamhlophe begoba uphondo ngeminyaka ye-1991 kwabe sekuqala impi yaboHlanga sekubangwa amavenge. Abanye babeklolodela abanye, abanye baphenduka izisulu zokubulawa.

Kungiphatha kabi ukuthi emuva konyaka we-1994 sesilitholile izwe njengaboHlanga sisakhala ngosizi futhi siyahlupheka, sihlushekiswa kakhulu uHulumeni waboHlanga ongenalo isu lokusibhekelela.

Ngowe-1994 kwakumele yonke into eyizimbiwa phansi efana negolide, idayimane, amalahle kwabelwe aboHlanga. Ngikusho lokhu ngoba amazwe anothe ngowoyela awabile umnotho awunika izakhamuzi.

KwaSomkhele eMtubatuba, eMpumalanga abantu bakhona bakhala amanzi njengengcuba yinhlupheko ekubeni izimayini zenza izigidigidi zemali nsukuzonke ngamalahle angazuzisi ngisho abantu bakhona. Okufike kucike ukubona abamnyama bengoboy babelungu basebenzele ubala besasimamisa labo ababesicindezele ngale kowe-1994.

Ngikhathazekile ngoba iNingizimu Afrika akukho lapho ibheke khona. UHulumeni usenze okuningi ehlangene naMakhosi ukucindezela indlu emnyama egameni lepolitiki eshibhile esidlalwa manje.

Ngicela ukubala okumbalwa

See Also

  • Uma ungelona iComrade kulezi zinsuku uzolamba uyathanda awuthandi
  • Uma ufisa ukuba nesitolo emakhaya kufanele ukhokhe enkulu imali ungatholi noxhaso kodwa abasemazweni angaphandle bafakwa aMakhosi ezindaweni zethu bazozitapela imali okufanele yenziwe yithi
  • Izimayini zonke zinothisa abamhlophe nedlanzana elimnyama elibizwa ngoComrade
  • Imali eyizigidigidi ezingama-R25 nenye yokulwa nokhuvethe ukube kwabelwa izakhamuzi ngasinye isigidi esi-R1 bese uHulumeni enza uhlelo lokuthuthukisa ngokutshalela izakhamuzi leyo mali ngabe akekho okhalayo. Yonke imali idliwe ngoComrade
  • Izisebenzi noma sezifa ngenxa yokhuvethe uHulumeni waboHlanga akanazwelo nazo, akaxegisanga ntela, akafakanga uthasi kodwa uzibukela umthimba nekhetho ziwushaya esigcawini

Ngalokhu okuncane sekucacile ukuthi uHulumeni wabamnyama ohlanganisa i-ANC, iCongress of the People (COPE), IFP, i-Economic Freedom Fighters (EFF) nabanye abahlala ePhalamende abanamasu futhi abawona umlomo wethu nabo babuka ukuthi bangadlani nemindeni yabo.

Ngapha sixakwe ubugebengu bona bagadwe ngezibhamu, bahamba ngophethroli wamahhala, balala emahhotela ngemali yethu yentela ekugcineni bakhonkothise okobhova onganamazinyo.

Singanehlulela kanjani kulesi simo esikuso?

Scroll To Top