Now Reading
Mkhulu umsebenzi ohlalele uMengameli uRamaphosa
Dark Light

Mkhulu umsebenzi ohlalele uMengameli uRamaphosa

Izinselelo uMengameli uCyril Ramaphosa abhekene nazo zingikhumbuza amazwi ashiwo uthishanhloko eminyakeni engamashumi amabili edlule nowayengaphansi kwenkulu ingcindezi yokwakha kabusha isikole nesasesiphenduke inhlekisa emphakathini wendawo. 

Isikole lesi sabe sakhiwe umphakathi ukuze sithuthukise izingane zendawo. Ngeshwa sabe sesiphenduke isihogo. Othisha benza yonke imikhuba emibi nezingane. Isiko lokufunda nokufundisa lase liphenduke iphupho nokwenza ukuthi umphakathi uxoshe uthishanhloko nabanye othisha ukuze usiqale kabusha. Nakuba umphakathi wawuzibona izimpawu zoguquko emuva kweminyaka emibili kodwa izinhloso zawo zazingakafezeki nokwawenza waphelelwa isineke sokulinda. Umphakathi wabiza umhlangano ukuyozwakalisa ukungenami kwawo ngemiphumela kathishanhloko yokwakha kabusha isikole.

Eziphendulela uthishanhloko wathi: “Uma unikwa umsebenzi wokuvusa indlovu ebisihlukunyezwe kakhulu yaze yaquleka, udinga isineke, ukuzinikela, ugqozi ngokunjalo notshani, amahlamvu namanzi amaningi ukuze uyivuse iphinde ime ngezinyawo zayo. Umsebenzi eninginike wona mkhulu ulingana nokuvusa indlovu. 

Izimpawu zoguquko enizibonayo ziyizinkomba zokuthi kukhona okwenzekayo futhi izifiso zenu zizakufezeka kungekude. Okwenu ukuzinika ithemba nesineke. Mina ngidinga kunina ukwesekwa ukuze esengiqalile ukukwenza kuzakuthela izithelo”. Lawa ngamazwi okufanele ngabe uRamaphosa uwasho nsuku zonke ewabhekisa ezakhamuzini zakuleli nezibukeka ziphelelwa ithemba.  

Muva nje izakhamuzi zakuleli zizwakalise intukuthelo yazo ngoHulumeni ezinkundleni zokuxhumana emuva kokusabalala kwemibiko yenkohlakalo yezigidigidi ezingama-R500 ezabelwe ukulwa noukhuvethe.  Phela uRamaphosa uthathe izintambo zokubusa wethembisa ukulwa nenkohlalakalo nokuqhwagwa kombuso. Iqiniso ukuthi umsebenzi abhekene nawo ufana ncamashi nokuvusa indlovu. URamaphosa ungumholi onekhono, isipiliyoni, isineke namava adingeka kakhulu kulezi zimo ezibucayi leli lizwe elibhekene nazo. Yingakho kunemibiko ethi uMnu uNelson Mandela wayefisa ukudlulisela ubuholi bezwe kuyena ngowe-1999.

Nokho-ke sekuwumlando manje ukuthi nguMnu uThabo Mbeki owathatha izintambo zombuso. UMbeki ukhumbuleka njengomholi owaba nempumelelo enkulu ekuqiniseni izinhlaka nezinhlelo zikaHulumeni nasekukhuliseni umnotho wezwe. Ube eselandelwa uMnu uJacob Zuma nogxekwa ngobuholi obubuthakathaka nobube yimbangela yokushabalala kokusebenza kwezinhlaka zikaHulumeni. Kube ngesikhathi sakhe lapho leli lizwe lihlaselwe inkohlakalo nokuqhwagwa kombuso nokwaphoqa i-African National Congress (ANC) ukuthi imkhombe indlela kusasele unyaka ehlandleni lakhe lesibili. Amahlazo avela esiithangami seKhomishini kaZondo akubeka kube sobala ukuthi uRamaphosa uthole iNingizimu Afrika isesimweni esifana ncamashi nendlovu equlekile nedinga ukuvuswa ukuze ime ngezinyawo zayo.

Selokhu ethathe izintambo zombuso uRamaphosa ziningi izinqumo ezinqala asezithathile nezikhombisa ukuzinikela kwakhe ukuqeda inkohlakalo. Phakathi kwazo ukushiya ngaphandle osopolitiki abathinteka enkohlakalweni ngesikhathi akha iKhabhinethi yakhe, ukukhethwa kwezikhulu ezinamava kumabhodi ezinkampani zikaHulumeni, ukwethulwa kohlaka oluzakwalusa ukusebenza kwazozonke izimboni zikaHulumeni, ukwakha kabusha izinhlaka zomthetho ezifana neNDPP, iHawks, i-IPID nezikhungo zobunhloli kanye nokubuyekeza iSARS nezinhlaka zomnotho. Muva nje, wethule inhlanganisela yezinhlaka zomthetho ngokunjalo nethimba longqongqoshe ukuze kuphenywe yonke inkohlakalo ohlelweni lokulwa nokhuvethe. 

Nakuba zibonakala izimpawu zemizamo kaRamaphosa, iqiniso ukuthi inkohlakalo kuleli isiphenduke umdlavuza osegazi lemiphakathi nezinhlangano ezahlukene zakuleli. Inkohlakalo kayiseyona nje inkinga ebhekene futhi engaxazululwa i-ANC noRamaphosa kuphela kodwa idinga ubuhlakani nobumbano lwesizwe sonkana. 

See Also

Ngeshwa inkohlakalo ibukeka ishayela isipikili sokugcina emlandweni weminyaka eli-108 ehlabahlosile ye-ANC. Iphinde ilahlekise ngethemba ngekusasa lalo Hulumeni wedemokhrasi. Njengomholi womphakathi neqembu elibusayo, i-ANC, inomsebenzi wokuba sophondweni lwempi elwisana nenkohlakalo. Ingakho kuyiphoqa ukuthi ithole ngokushesha isu neqhinga kokunqanda inkohlakalo.

Ingqungquthela yokubonisana                            Uma isikhathi sokuvalwa kwezwe sesidlulile, kufanele i-ANC ibize ingqungquthela yokubonisana evulelekile – esikhundleni sengqungquthela yemigomo – ukuze kuxoxiswane ngekhambi elingaxazulula inkohlakalo. Iqiniso ukuthi i-ANC iyidinga kakhulu ingqungquthela yokubonisana kuneyemigomo ukuze ibuyelwe isithunzi nokwethenjwa njengomholi womphakathi. Empeleni umlando omude we-ANC uncike ezinqumweni ezazithathwa ezingqungquthelni zokubonisana. Ingqungquthela yokuqala eyabanjelwa eTanzania ngonyaka we-1969 neyaziwa ngeMorogoro Conference yaqinisa ubunye beqembu. Ingqungquthela yesibili yabanjwa eKabwe kwelaseZambia ngowe-1985 neyavuselela izinkambiso, izinkolelo nezinhloso okwakhelwa phezu kwazo i-ANC nekwakufanele zilawule ukuziphatha kwamalungu nabaholi, ukusebenza kwezinhlaka nezinhlelo zeqembu futhi zihole imiphakathi.

Ngowe-1990, emuva kokuvulwa umlomo, i-ANC yabamba enye ingqungquthela yokubonisana. Enkulumweni yakhe yokuvula uMnu u-OR Tambo wathi: “Ukuphumelela kwe-ANC ukumelana nezinselelo zomzabalazo emikhakheni eyahlukene kwaba ngenxa yobumbano nokusebenzisana phakathi kwezinhlaka namalangu eqembu kanye nelidlelana nabo”. Inhloso enkulu yengqungquthela kwabe kuwukwakha ubunye ezinhlakeni zeqembu, engingabala kubo ubuholi obabusekudingisweni, obabusemajele, obabungaphakathi noboMkhoto Wesizwe kanye nezinhlangano zemiphakathi.

Namanje le nkanankana eyinkohlakalo isizwe esibhene nayo ingaxazululeka kuphela uma isizwe singahlanganisa amakhanda. Isaga sesiZulu sithi “indlovu ihlatshwa umuntu wonke anduba iwe”. Umsebenzi we-ANC ukubutha isizwe uma isewumholi womphakathi.

Scroll To Top