Now Reading
Badla bejeqeza abamathenda okhuvethe
Dark Light

Badla bejeqeza abamathenda okhuvethe

Kuyanda ukukhuluma okuthi KwaZulu-Natal ezaboHlanga izinkampani bezikhongela futhi ziphelezela izinkampani zamaNdiya

Abanye kuthiwa njengomkhuhlane balale bengenalutho bavuka sebenotho. Laba ngosomabhizinisi abahlomule kumathenda asewundabamlonyeni okhuvethe. Lokhu kulandela ukuthimula kukaHulumeni nabantu baseNingizimu Afrika nabababaze ubudlabha kokunikezelwa ngemisebenzi emakhulwini ezinkampani kuzwelonke.

UNgqongqoshe Wezezimali, uMhlonishwa  uTito Mboweni ube ngabanye babaholi abababaze lokhu  kwalandela noMengameli wezwe kwayiso leso nakondunankulu. Isethembiso sikaHulumeni kulolu daba wukuthi kuzophenywa kabanzi. Khona lapho uthembise ukuthi uzovezela izwe zonke izinkampani ezihlomulile kulokhu. OkaMboweni wenezele  ngokuthi kungagcini lapho kepha akuvezwe namagama alabo abafaka kepha banganikwa. Lokhu kubukeka kuyoba mqoka ekuvezeni ubufakazi bokuthi kunikezwe abathile ngoba kukhona ukwenzelela.

Okunye okuvelile wukuthi ezinye izinkampani zagixabezwa ngemali umsebenzi zingakawuthinti nokuyinto engejwayelekile njengoba kuHulumeni uqala ngokusebenza bese ukhokhelwa. UHulumeni usasazele lezi zinkampani ngoKlebe okuthiwa bazoziphenya kuthi manxa kunobugebengu amaphoyisa abophe.

Isifundazwe iGauteng yiso esiqhamuke namagama abantu abaphezulu okuthiwa bahlomulile. Ukuvela komndeni wakwaDiko njengabanye abahlomula kufake ingcindezi uMengameli wezwe ngoba kwande ukukhuluma kokuthi ziwudle ekhaya njengoba uNkk uDiko engumkhulumeli wakhe. Lokhu kuphoqe ukuba uMengameli, yize kuthiwe uNkk uDiko nguye ozicelele, amnike ikhefu umkhulumeli wakhe.

EyaseMpumalanga Koloni ibuye icishe ibe sanganekwane njengoba kuvela ukuthi izigidi zachithwa abantu bengena imizi ngemizi befundisa into abanye abathi inkampani leyo igebenge uHulumeni ngenani elibizile. Nalapho akucaci ukuthi bekuze kube nalolu hlelo nje bese zikuphi ezinye izinhlelo zikaHulumeni zokuxhumana ezejwayelekile ezithinta bonke abantu lapho bekhona. Ukungaveli kwempendulo eqondile kulokhu kwenza abanye bathi lo ngumsebenzi owabe uhleliwe ukuba kuluthwe uHulumeni.

KwaZulu-Natal khona kukhona ukukhuluma okuthi aboHlanga bakhongela noma baphelezela amaNdiya. Lokhu kukhuluma kuthi yebo amagama ngawaboHlanga kepha bathi bangathola bese beya kuwo amaNdiya okuyiwo anolayini.

Uhlu lwezinkampani

Lithe liyozilahla kunina elayizolo elaboHlanga selunohlu lwezinkampani ezahlomula kuzwelonke. Ngokwalo mbiko okwamanje imali evelayo nesichithwe kulezi zinsiza zokuvikela ukhuvethe ingaphezulu kwesigidigidi samarandi  (R 1 990 708 905)

Ezifundazweni ezichithe kakhulu imali kubalwa iMpumalanga Koloni  esebenzise imali ebalelwa ezi-R875 419 146.29. Sezizonke izinkampani ezithole amavenge e-Eastern Cape zibalelwa emakhulwini angama-497 ebezithathwe ezifundeni eziyisi-9.

Isifundazwe iGauteng silele isibili ngezigidi ezingama-R193 bese kuthi iKwaZulu-Natal ilele isithathu ngezi-R62 464 126.86. IMpumalanga yona isebenzise izigidi ezingaphezudlwana kwezingama-R45.

Izolo (ngoLwesine) uNdunankulu  uZikalala KwaZulu-Natal wethule umbiko onezinkampani ezihlomulile nokuchithwa kwemali iminyango eyahlukene. Ubalule ukuthi imali eningi iphelele kunqalasizinda yezikhungo zezempilo, ezinye zazo ebezilungiswa kabusha amagumbi.

Okuhlalukile ukuthi KwaZulu-Natal kukhona izinkampani ebezithola imisebenzi ziphindelela emnyangweni ngamunye. UZikalala uthe okwamanje alukho uphenyo olwenziwayo ngombiko awethulile kodwa uzobhekisiswa uMcwaningimabhuku ukuze kuhlale obala ukuthi ngabe zikhona yini izinkampani ezikulolu luhlu ezizuze ngendlela engafanele.

Uthe kuyothi uma kukhona abatholwa benogcobho bese bethathelwa izinyathelo ngaphandle kokubabuza ukuthi bangobani noma bahlangene nobani.

UZikalala uthe umbiko awethule ngenyanga eyedlule, bekungewona umbiko oyisipesheli kodwa ubuyingxenye yophenyo obeluqhubeka lwenziwa uMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi.

“Alukho uphenyo olwenziwayo njengamanje oluthinta amathenda okhuvethe kodwa bekukhona obelwenziwa ukuqinisekisa ukuthi akukho ukudliwa kwezimali zikaHulumeni,” usho kanje. Ubuye wacacisa ngoMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal osekubenezikhalo eziningi ngendlela okuchithwa ngayo imali kuwo. Uthe kumele abantu baqonde ukuthi iKwaZulu-Natal ngokwezemfundo inkulu kakhulu ngakho kuyinto elindelekile ukuthi ibenemali eningi eyisebenzisayo.

Mayelana noMnyango Wezempilo uthe izibhedlela okuyiRichmond, iClairwood neJozini  yizo ezidle imali eningi yenqalasizinda ngenxa yesimo sazo. Ubebala nokuthi esaseRichmond sibalwa nezibhedlela KwaZulu-Natal ezihlwempu kakhulu.

Ubuye waveza nokuthi iDr Pixley ka-Isaka Seme yona yize iyisibhedlela esiyisipesheli sokhuvetrhe kodwa noma sekudlule lolu bhubhane, isiyohlale isetshenziswa ukubhekelela abantu ngezifo zabo zansuku zonke.

IDr Pixley kaSeme yakhiwe eNanda, eThekwini kanti yayihlelelwe ukuba isize izakhamizi zaseNanda, KwaMashu, zaseNtuzuma nezasePhoenix ukuze kwehliswe umthwalo wezibhedlela okubalwa kuzo iMahatma Ghandi nezisondele. 

Aphikisayo ashaya amakhala

See Also

Ukusho lokhu nje uKhuzeni  amaqembu aphikisayo kusuka ngenyanga eyedlule abeshaya amakhala ngokuthi kwenzeke kanjani ukuba uMnyango Wezemfundo awuthole umsulwa ekubeni kuvele ukuthi ithangi elithengwa ngezinkulungwane ezine wona ulithenga ngezinkulungwane ezingama-R28 lilodwa.

Okunye abekhala ngakho ukuthi kwenzeke kanjani uMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komphakathi, uNkk uNonhlanhla Khoza engathinteki enkohlakalweni ebiyenzeka eMnyangweni wakhe ekhona, lapho kumiswe ezinye zezikhulu zawo.

UMengameli we-IFP, uMnu uVelenkosini Hlabisa uthe abazange bakuthole ukugculiseka ngendlela uNdunankulu asingathe ngayo udaba lo Mnyango kaNkk uKhoza, wathi bazolulandela luze lufike ekugcineni.

“Sikusho lokhu ngoba siyazi ukuthi kunenkampani okusolakala ukuthi isondele kuye uMphathiswa, ebithola imisebenzi eMnyangweni wakhe kodwa bese kuthiwa akahlangene nayo futhi umsulwa. Kuyasixaka ukuthi uNdunankulu akhulume ukuthi alukho uphenyo olwenziwayo ekubeni kunezinkinga ezinjena,” kusho uHlabisa.

Selokhu kuvele  izinsolo zokukhwabanisa ezithinta amathenda okhuvethe, uMnyango kaMgcinimafa unqume ukuthi ukuvale ukukhishwa kwawo ngaphansi kwezigaba eziphuthumayo ukuze kugwemeke  umkhonyovu obekukhalwa ngawo.

Ngesikhathi kukhishwa la mathenda kuthiwa bekusetshenziswa kakhulu izinkampani ezibizwa ngamaNGO. Ezinye kuthiwa bekufakwa izigidi zamarandi kodwa ube umsebenzi ungakaze wenziwe. Okuqubule umsindo ngazo kube ukuthi abanye abebesuke bekhiphe ulayini wala mathenda, bebegcina sebesala ngaphandle bese bebhoboza ithumbu besho ukuthi kukhona okungahambi kahle.

Abebesuke sebedle le mali kuthiwa bebebanjwa ngokuthi bafake izimoto zikanokusho nemizi ephambili ezinkundleni zabo zokuxhumana kodwa bebe bengakaze basebenze ndawo.

Ezinye zalezi zinkampani bezivela njengezithole umsebenzi wokuqoqa labo abahlala emigwaqeni bese zibathengela izingubo zibafakela namatende okuba bakhosele kulesi sikhathi.

Lo mkhuba ubanjwe kakhulu eGauteng naKwaZulu-Natal. Abanye abanikazi balezi zinkampani bagcine sebekhala ngokuthi bafonelwa amabhange kuthiwe kungene imali ebalelwa ezigidini ezingama-R30 kodwa bengakaze bazithole.

Scroll To Top