Now Reading
AboHlanga bangenza lukhulu behlangene ngezamabhizinisi
Dark Light

AboHlanga bangenza lukhulu behlangene ngezamabhizinisi

Usungathi eThekwini babengekho aboHlanga ababehweba benamabhizinisi khona ngaphambi kokuba bathuthiswe bayohlaliswa ezindaweni asebehlala kuzona manje. Sekubonakala kusabalala amabhizinisi namathuba okuhweba angcono abokufika ikakhulukazi bangenhla neNingizimu Afrika, amaPakistani, amaShayina nezinye izizwe ezivela kwamanye amazwe sekuwuMasipala weTheku kuHulumeni wedemokhrasi.

Ekubeni kuyavela emlandweni ukuthi ayemaningi amabhizinisi aboHlanga eThekwini,  kusewuKopeletsheni owayelawula ngowe-1900. UKopeletsheni wayehlinzeke ngezindawo zokuhweba emgwaqeni uVictoria Street, okwakudume ngokuthi isematsheni, kwaluhhohho, okwakuphuzwa khona ubhokweni utshwala besintu. Babenezindawo zokudla ukudla kwabengabade kanye nokuphuzwayo. Uluhhohho wahlaselwa ngabesifazane ngowe-1959, ababedinwe begane unwabu yizinto ezaziningi. Bavimba, bathela ngenduku yonke into eyayingumuntu wesilisa owayeyophuza ubhokweni ngoba uluhhohho wawubadlisela ogageni.

Kwathi nxa sebegudluziwe eThekwini, kwaqina imithetho kaKopeletsheni emva kowe-1950. Yabanqinda ukuba bangabi namabhizinisi khona. Iminyaka elandelayo yowe-1970 yabe isigqame kakhulu ngamabhizinisi okungawamaNdiya kuphela edolobheni. AboHlanga babengasavunyelwe ukuba namabhizinisi abo emadolobheni ezweni lonke njengaseThekwini.

Kuyakhumbuleka ukuthi babekhona aboHlanga baseNingizimu Afrika ngalo nyaka we-1970, obaba uNxumalo, uMncwabe nabanye ababengabagundi bezinwele onqenqemeni lwabahamba ngezinyawo. Unqenqema olusemgwaqeni uMarket Road ngasekhoneni osekuyirenke yamatekisi eduzane nakwaSizakala naseSeda eThekwini. Kusukela ngowe-1991 kuze kube manje, sekugqama noma sekubukeka sengathi ngaboHlanga bangenhla nezwe abaqala lolu hlobo lwebhizinisi lokugunda nokucwala izinwele. Kwabukeka sengathi babengekho aboHlanga, okungabaseNingizimu Afrika ababenamabhizinisi eThekwini.

Babekhona aboHlanga ababephikelela. Babesuka emakhaya nasemalokishini bezohweba ngenkani emigwaqeni yaseThekwini naseminqenqemeni yabahamba ngezinyawo ngowe-1960. Babeboshwa futhi kuthathwe nezimpahla zabo zifakwe elolini elalibizwa ngokuthi ‘ubuthela’ okwakuthi  uma seliqhamuka kubaleke wonke umuntu nezimpahla. Babedayisa emakhoneni koLeopold Street manje sekuwuDavid Webster Street neminye imigwaqo eseduzane nawo njengoba namanje besadayisa khona ngobuninigi babo.

Ukuze ube nebhizinisi elihweba ngokukhululeka, kufanele umsunguli walo alandele imigomo, imithetho nemibandela kaMasipala. Kodwa akwenzeki kalula ngenxa yezizathu eziningi ezibavimbayo aboHlanga. Ezibavimba ukuba babe namaflethi okuqhuba amabhizinisi abo ngaphandle kokuklinywa ngerenti nokunye. Bancamela ukudayisa imisebenzi yabo khona phezu konqenqema lwabahamba ngezinyawo. Bakhelwa imipheme, benzelwa nezikwele uMasipala ukuba bahwebele khona ngemvume.

Ngenhlanhla lisekhona ibhizinisi lowoHlanga baseNingizmu Afrika eliqinisekisayo nengilaziyo kusukela ngowe-1970. Ibhizinisi kaMnu uBA Ngwazi waseMzikhulu, owayengumelaphi wendabuko. KukwaBhekimpilo, umsebenzi wokwelapha ngokwendabuko awusungula ngowe-1958, eThekwini emhubheni u-Ajmeri Arcade. Manje selisetshenzelwa nguSakhile umzukulwane  osekuwubufakazi bokuthi aboHlanga bangasungula amabhizinisi aqhubeke noma sebengasekho emhlabeni. Bashiye ifamlando nefagugu ngabo. Okuyinto efiswa nguwo wonke umuntu.

Kanti ikhona nendawo ehwebayo yokudla yowoHlanga ebizwa ngokuthi Egagasini and Mondise MVG eduzane nebhusha i-Ace Butchery ngasemgwaqeni uGillespie Street. 

Abasemsebenzini wokuthutha abagibeli ngamatekisi, okungabaninimatekisi sisho abathenga amatekisi nabanikazi bamatekisi okungabashayeli bamatekisi bangawasungula amabhizinisi nokunye phakathi emadolobheni. Bangakusungula ngaphansi komkhandlu wabamatekisi kazwelonke abathi iSouth African National Taxi Council (Santaco) kuye ezifundazweni nakomasipala.

Abamatekisi bangashiya ifamlando nefagugu uma bengayeka ukugxila ebhizinisini elilodwa okugcina ngokuba sekubulawana. Kubulawana kubangwa imizila, abagibeli, ubukhulu, inani lamatekisi umuntu analo nokunye. Bapheze ukuntondela esithebeni njengengonyama okuwukuthi sewufuna kube nguwena wedwa ngoba ugabisa ngamandla onawo.

See Also

Kuyekwe umgolo, ukungathembani ngoba yikona okuyisisusa sokucekelana phansi kwabasematekisini. Kungakuhle ukubona abasematekisini besungula amabhizinisi ahlukahlukene phakathi emadolobheni. Bakhona osomatekisi esibaziyo abanezinkampani esezinkulu njengezinkampani zabamhlophe. Izinkampani ezibhaliswe emahhovisini okuqoqa intela, emahhovisini ezezisebenzi nezezimpesheni neminye imikhakha yemisebenzi.

Sesifikile isikhathi sabasematekisini sokuthi babenesakhiwo esakhiwe yibona njengoba kwenza amaShayina ukushiya ifamlando nefagugu ezweni. Abasematekisini bangasungula ngisho nezitolo zokudayisa amatekisi okungezabo. Izitolo zokuthenga nokudayisa izingxenye zezimoto, igalaji lokuthela uphethroli, babe nenkampani yokwakha nokulungisa imigwaqo nokunye. Kungabhekwa umasipala noHulumeni.

Ngamanye amazwi noma yimuphi owoHlanga onesiqalo esanele semali, abadayisa ngasemigwaqeni phezu konqenqema, bangakha amahhotela, bangakha nezakhiwo emadolobheni zokuqashisa osomabhizinisi abahlukahlukene. Bayeke ukukhuluma indaba yokuthi izicelo zabo zizovinjwa abasemagunyeni bebe bengakaze bathumele nesicelo esisodwa ngezincwadi kuleyo minyango njengobufakazi obubonakalayo ngabakushoyo hhayi ngomlomo.

Kumane kuyashiwo ukuthi sifisa okusasatshwa ngosomabhizinisi boHlanga abanethuba lokukwenza. Lingawa licoshwe izinkukhu aboHlanga beba yimbumba kwezamabhizinisi.

Scroll To Top