Now Reading
Phumula Duma Pewa: Qhawe ngosiba
Dark Light

Phumula Duma Pewa: Qhawe ngosiba

Ngiyalazi ilanga malintwela

Ngiyalibuka lishanel’ ubumnyama

Libingelelwa zintaba namathombonkala

Limoyizelelwa ngamafu elidedela

Lifilizelwe zinkanyezi zilidedela

Lihlek’ usulu utalagu

Lithubelez’ amahlathi enganakubaleka

Linyobozelelwa yimifula yewukela

Libingelelwa ngamazolo azowohloka

Kaningi langa lokukhanya

Ngawe simamatheka semukeliswa

Samukeliswa uDuma kwalilizelwa.

Ngiyalazi ilanga malintwela

Yilokhu ngavula amehlo

Langikhombis’ ubaba nomama

Langibukis’ abafowethu nodadewethu

Langigabisela ngesibhakabhaka gabi

Langibukela ngibuka ngingacwayizi

Ngikhungathisw’ ubunyoningcwe bempilo

Inyoni ezalwa ingenampaphe

Maduze ihlotshiswa ngemibalabala

Duma ndodana sewungaka

Siyavuma unguchwepheshi wosiba

Okubhalayo kakuzibeki kakulibaleki.

Sengiyalazi ilanga malintwela

Lisishiya nengcabayi yokugabavula

Uyothi wabonani mhlayonke

Mhla ukhaphuzelis’ iqhawe

Umlunguzu kalunguz’ uyafula

Ufule kwezemfundo wacokofula

Ucokofule kwezokuloba wayindwele

Wayindwele kwezikaNtu wagogoda

Wacikozis okweNgisi ungancengi

Uwatshena kwezikabhoq’ unganqikazi

Wagogoda wayifund’ wayigubukula

Wayigubukula ngosiba nangesiNgisi.

Sengiyalazi ilanga malintwela

Lithwasis’ ezikaNkotheni amakhonokhono

Lifumbathis’ eze-Afrika umqondoqondo

Ufane nothelwe ngezibonkolo

See Also

Sebembes’ ukucwasa ngocwaningo

Walupetula basala benkemile

Balilobizel’ ikhonokazi likaMvelase

Wavumbulul’ umbhobe kwabakwenzayo

Bakhala bayiyitheka intshoshozelo

Mvukuzane umavukuz’ amaqiniso

Iyasibuk’  imisebenzikazi yakho

Isiqhomozelele ihlab’ usentu.

Sesiyalazi ilanga malintwela 

Linokusikhangeza sigiye siqephuze

Linokusephuca silile sidangale

Kasisabalisi kasisakududi kufa

Sidumis’ uMdali ngoDuma

Nsizwa yezinsizwa nhliziyonhle

Ngubani ongathi awumthonyanga?

Kuwe akunakuhwalala akunabusuku

Izifiso zakho zisazontwela

Amaphupho akho asazontwela

Lapho usunomama kusazontwela

Lapho usunezingelosi kusazontwela.

Scroll To Top