Now Reading
Izinyunyana zikhala ngabasuleleke ezimayini
Dark Light

Izinyunyana zikhala ngabasuleleke ezimayini

Amathumbu omhlaba awumalamulela empini yokukhulisa umnotho waseNingizimu Afrika futhi ayisikhali sokulwa nobubha kanye nokwakha imisebenzi kodwa kungenzeka ukuthi ngalesi sikhathi umhlaba uvakashelwe ifu elimnyama lokhuvethe abasebenza (abavukuzi) kuwona babe sengcupheni. Inyunyana iSouth African Federation of Trade Unions (Saftu) ithi imboni yezokumbiwa phansi ayilandelanga izinyathelo ezifanele ukusiza ukubambezela ukusabalala kokhuvethe. 

Ngokwezibalo kutholakala ukuthi kubavukuzi asebebuyele emisebenzini bangama-679 osekutholakale ukuthi banegciwane iCorona.  UMkhandlu Wezokumbiwa, iMineral Council, uthi izimayini aziyiso isizinda segciwane iCorona futhi usuthathe udaba nalabo abathi le mboni iyisizinda sokhuvethe eNingizimu Afrika. UMkhandlu uthi lezi zinsolo azilona iqiniso futhi zisabalalisa ukwesaba phakathi ezisebenzini nasemiphakathi abahlala kuyo. 

UNobhala Jikelele weSaftu, uMnu uZwelinzima Vavi, uthe imboni yezimayini ayinendaba nokuphepha kwezisebenzi. “Ngaphambi kwanoma yini enye uHulumeni wathobela ukucindezelwa abaphathi bezimayini futhi kwavulwa le mboni ngaphansi kokuthi ingebalulekile. Le mboni ingenye esemuva uma kukhulunywa ngokulandelwa kwemigomo. Kuyona akukho ukuqhelelana  kwabantu, izimpahla zokuzivikela nezibulalimagciwane. Kuqhutshwa ukuba kukhiqizwe ngazo zonke izindlela ngisho zinezindleko kodwa okukhona ukuthi izindleko kulokhu kungabasebenzi” kuphetha uVavi.

UMnu uJoseph Mathunjwa  Isithombe: Biznews
UMnu uJoseph Mathunjwa  Isithombe: Biznews

Inyunyana i-Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) isinxuse abaholi abasemkhakheni wezokumbiwa ukuthi baqinisekise ukuthi kukhona ezinye izinyathelo ezizosiza ekunciphiseni ukubhebhetheka kwegciwane iCorona. UMengameli we-AMCU, uMnu uJoseph Mathunjwa, uthe abaphathi bezimayini kufanele baqinisekise ukuthi ukuqhelelana kwabantu kuyenzeka ezimayini.

“Lezi zimayini kufanele ziphoqwe ukuba zibe nezindlu zazo zokucwaninga. Zenza inzuzo enkulu ngonyaka wezimali owedlule ngakho zingakwazi ukwakha lezi zindlu. Lezi zimayini zihlulwa ukulandela izinhlelo zazo zezisebenzi. Ziningi izinto ezizokwenzeka ngaleli gciwane uma lo Hulumeni ungathathi izinyathelo ezinqala ukubona ukuthi lezi zimayini ziyahambisana yini nemigomo.”

See Also

UMathunjwa uthe kufanele zonke izisebenzi zihlolelwe leli gciwane noma ngabe azikhombisi izimpawu zokuba nalo. NgoNhlaba uMnyango Wezokumbiwa ushicilele imithetho yezimayini ezazizosebenza ngesikhathi sokhuvethe futhi wawushilo ukuthi ukwehluleka ukulandela le mithetho kwakuzoba yicala. Ngenyanga uMbasa uHulumeni wanciphisa imigomo ethize yemvalelwakhaya ezimayini ukuze zisebenze kodwa ngezisebenzi ezingama-50%. Ukushicilelwa kabusha kwemigomo kwakulandela isinqumo senkantolo esasibeka ukuthi abaqashi kufanele benze inqubo yokuziphatha eyayizokwenza kunciphe ukwanda kokuthelelana ngegciwane iCorona. Imigomo emisha eyayishicileliwe yayikubeka ngokucacile ukuthi umphathi kwakufanele ahlinzeke izisebenzi ngezinto zokuzivikela, izisebenzi ezingenayo zihlolwe kuthi izindawo okuhlala kuzona izisebenzi zihlanzwe ngezibulalimagciwane. 

Iqiniso ngezimayini ukuthi zingezinye zezimboni eziwumgogodla womnotho waseNingizimu Afrika ngakho kufanele nabasebenza kuzona bavikelwe ngalesi sikhathi izwe likhungethwe yifu elimnyama. Uma kushayeka kakhulu le mboni ezomnotho zezwe zizobantekenteke ukudlula lokhu eziyikho. 

Scroll To Top