Now Reading
Amaqhawe angenazibongo: Bangabokuqala nabokugcina
Dark Light

Amaqhawe angenazibongo: Bangabokuqala nabokugcina

Ngezimpelasonto kuba nzima kakhulu. Lapha kusesibhedlela egunjini lapho kwamukela khona iziguli ezisuke zilethwa ngama-ambulensi kanti abanye basuke belethwa ngezinqola yimindeni yabo. Umsindo odalwa ngabantu abasuke belethe amalungu emindenini yabo uqhuma phezulu njengoba ekuthukeni kwawo amalungu emindeni asebenzisa amagama aqojeme konompilo.“Awu lokhu sesikwejwayele, uma kungeyona inhlamba abanye baze bafune nokusibamba ngezandla besisola ngokungenzi kahle uma selapha izihlobo  zabo”, kusho omunye wabahlengikazi ongathandanga ukuthi igama lakhe lidalulwe ngoba akanagunya lokukhuluma nabezindaba. 

Amakhulu ngamakhulu abahlengikazi nodokotela bazolindeleka ukuthi babe sekhaleni lempi yokulwa neCoronavirus njengoba bonke abagulayo bazonakekelwa yibo. Emazweni aphesehya lapho lesi sifo sesibhubhise khona kunzima konompilo njengoba abanye bazithola zebegula kade bethi bayasiza. Siye koshicilela sebebahlanu onompilo abazithole sebegula emuva kokusiza, inqwaba kuthiwa igqunyiwe kusahlolwa ukuthi abakahlabeki yini. EChina lapho waqala ukuqashelwa khona lo mkhuhlane kuthiwa bacela ezi-3 400 onompilo abathola lomkhuhlane , abayi-13 abasindanga.

Izisebenzi zezempilo zisengcupheni yokutheleleka ngezifo njengeCoronavirus ngezizathu eziningi Okokuqala, izisebenzi zezempilo zivulelekele ezinhlayiyeni zezifo kunabantu bomphakathi. Okwesibili, zibhekene nokuswelakala kwezinto zokuzivikela nezokuhlola njengoba iziguli zilokhu zithelekile. Okwesithathu, inhlanganisela yengcindezi namahora amade okusebenza kungenza uhlelo lokuzivikela komzimba kube sengcupheni kakhulu kunokujwayelekile. ENingizimu Afrika sezivele ziqalile ukukhala izinyunyana ngalokho ezikubiza ngokunganakekelwa konompilo ikakhulukazi ngalesi sikhathi. Abe Young Nurses Indaba Trade Union ngomlomo kaNkk uLerato uKaMadumo Gova bathe amalungu abo awakaze aqeqeshwele ukubhekana nalesi sifo nokuthi azikho izivikeli ezanele.

“Bonke abahlengikazi kanye nanoma yimuphi umuntu osebenza kwezempilo emnxeni wokunakekela impilo oymphakathi eNingizimu Afrika uyakwazi lokho kanti nezibhedlela zigcwele ziyachichima, lapho sisebenzela khona ayingcosana noma awekho amagunjana okulalisa isiguli ngasodwana. Ukungeneli kwezinsiza nezisebenzi kuphathisa ikhanda nsuku zaphuma,” kusho yena.

See Also

Udaba lonompilo lubucayi ngoba yibo abafika kuqala ezimnweni nabokugcina. Akudingi ukuba ube ngungoti ukwamukela ukuthi uma benganeme noma bengaphephile kulempi ebhekene namazwe omhlaba isimo singase sibe simbi. Iningi labo basebenza ngaphansi kwezimo ezinzima, amahora amaningi kanti abanye isimomnqondo sabo siyathinteka ngokuhamba kwesikhathi.  Ucwaningo olweziwa ngaphansi kwesihloko esithi: “Occupational stress of professional nurses in South Africa”, lwakufakazela lokho .

Kulo kwavela ukuthi zintathu izinto zangaphakathi ezihlala ziletha ingcindezi, okuwungabibikho kwezinhlelo ezesekayo, izidingo zokusebenza kanye nezidingo zabahlengikazi ngqo yikhona okutonyuliwe. Izimbangangcindezi okuyizona ezimbi kakhulu kubahlengikazi kubandakanya ukungeneli kwezisebenzi, iholo elingagculisi, nemisebenzi eminingi yehhovisi. Umsbenzi owevile, ezinye izisebenzi ezingawenzi umsebenzi wazo, ingcuphe ebangwa ukuthintana neziguli kanye nokufunwa yiziguli nakho kuhlonzwe njengezimbangelangcindezi. Ingcindezi ihlobaniswa nokunye okubandakanya iminyaka yokukhula, isikhundla, igumbi lokunakekela kanye nolwazi lomsebenzi.Yize kusesekuseni kepha kunawo umqondo ophusile ukuthi kulesi sikhathi sobunzima beCoronavirus , ohulumeni bamazwe babheke nesimo sonompilo abangumgodla wesizwe.

Scroll To Top