Now Reading
Ugadle kwezwakala uMashimane ngencwadi “Ziyosala Izibongo”
Dark Light

Ugadle kwezwakala uMashimane ngencwadi “Ziyosala Izibongo”

Uma kukhulunywa ngombhali okukhuthalele akwenzayo kusuke kushiwo uMnu uBhekizenzo Patrick Maphumulo osebenze isikhathi eside engumgadi weziboshwa laphaya ejele eWestville. Ukukhuthala kwakhe kubonakala ngenani lezincwadi nemidlalo yomoya aseyibhalile. Ezincwadini zakhe kukhona ethi, “Ayinamhlabelo” nesike yafundwa ezingeni likamatikuletsheni ezikoleni zakuleli. Miningi nemidlalo yakhe eluchungechunge esike yadlalwa ku-Ukhozi FM. Uma ebhala uMaphumulo ukhuluma kakhulu ngezigameko ezithinta abantu esikhathini abasuke bephila kuso. Ngiyamkhumbula nje ebhala umdlalo wakhe owawunendikimba yobuyengandoda. Ngaleso sikhathi kwakunempikiswano enkulu ngokuthi kumele yini lolu hlobo lomsebenzi lugunyazwe njengolusemthethweni, abangene kulo bakwazi ukuziphilisa ngalo.

Nencwadi yakhe esihloko sithi, “Ayinamhlabelo” wayibhala njengendlela yokuqwashisa ngezingozi zomgwaqo esezithathe impilo yabantu abaningi emigwaqweni yakuleli. Ngenxa yokuthi asuke ebhala ngakho uMashimane kusukela ezihlokweni ezidingidwa nsukuzonke ezinkundleni zokuxhumana, siye sibe khona isilingwana sokungakunaki asuke ekusho bese kuthi ithi imibhalo yakhe ikhuluma ngezinto eziwukufa nokuphila kubantu kodwa kube khona ubudenga bokuzithathela phansi. Yikho lokhu okwenze ukuthi uma ngithatha incwadi yakhe enesihloko esithi, “Ziyosala Izibongo” ngaba nomdlandla ongejwayelekile wokulandela lokho uMashimane alandisa ngakho kule ncwadi. Kafi shane le ncwadi ingeqhawe elahlabanela iNgonyama yaseMgungundlovu uVezi uNonyanda uMgabadeli, iSilo uDingane eMpini yaseMaqongqo eyaziwa ngokuthi ngeyokugqabuka kwegoda.

Lelo qhawe nguNozishada kaMaqhoboza wakwaNzuza. Okuphawuleka ngencwadi kaMashimane wukuthi ithi iyinoveli kodwa futhi ibe ingumlando obalulekile emndenini wakwaNzuza, esizweni samaZulu nakunoma ngubani oziqhenya ngokuba ngowolibo lwalesi sizwe samaZulu esidume ngezenzo zobuqhawe. Uma kuyinoveli ethinta umlando, lokho kumphoqile umbhali ukuthi enze ucwaningo olunzulu ngeqhawe abhala ngalo. Phela lokhu bekubalulekile ukuze kungahlanekezelwa amaqiniso ngaleyo ndlela kuthunazeke isithunzi somlando nesalowo muntu okubhalwa ngakho. Ngendlela uMashimane acophelele ngayo ukungalugqashuli usinga lomlando ukubonise ngokufaka ibalazwe elikhomba izindawo zomlando ezithinta impilo yeqhawe abhala ngalo ngesikhathi sokubusa kweSilo saseMgungundlovu.

Okunye angakukhohlwanga lapha uMashimane wukuthi yize incwadi yakhe ikhuluma ngomlando kodwa njengoba eyithwese isicoco sokuba yinoveli ukuqikekele ukuthi ihlobe ngolimi. Ake simuzwe esahlukweni sokuqala ukuthi uyiqala kanjani indaba yakhe: “Kwakusehlobo kuZibandlela emini isithunzi sesingangomniniso. Amagxolo emithi ayechicha ngale mihla, enamfuka inomfi kunjeyaya … Noma kunjalo kwakungekho neze ukuthula enhliziyweni kaNozishada kaMaqhoboza kaMbeleko Nzuza lena eNsingweni. Ebunzini lakhe wawungafumanisa okwehlukile kunenjabulo yesikhathi sonyaka okwakungesentokozo. Phela inhliziyo yakhe yayibhibha isilonda.

See Also

Okwabe kuyinto ephawulekayo isobala futhi, wukuthi sabe singasoze saphola ngempela uma engakaziphindiseleli esitheni sakhe.” Ulimi alusebenzisayo uMashimane luyashelela futhi amagama akhethwe ngobungoti. Uma eyingenisa indaba yakhe ubeka umfundi esimweni esiwuginqigonqo wokungaqondi okwenzekayo. Isikhathi sonyaka sihle, kumele engabe esenjabulo kodwa ibunzi likaNozishada likhomba esinye isimo. Le ncwadi kaMaphumulo iguqula ukwenza okujwayelekile kubabhali kokuthi iqhawe okukhulunywa ngalo kube ngehlobene nendlunkulu. Nokho kulokhu uMashimane iqhawe lakhe ngumuntu phaqa owethembeke ebukhosini bangaleso sikhathi kodwa futhi obeyinjikamlando ngendlela ejulile. Ubuqhawe bukaNozishada bufana ncamashi nobukaGala kaNodade wakwaBiyela noNzobo wakwaNtombela. Impela uMashimane ugadle kwezwakala. Incwadi “Ziyosala Izibongo” ishicilelwe ngabakwaVan Schaik Publishers kanti umuntu angazitholela yona ezitolo ezidayisa izincwadi.

Scroll To Top