Now Reading
Izolo lifuna ukudunga amanzi oMhlathuze
Dark Light

Izolo lifuna ukudunga amanzi oMhlathuze

Ezinkundleni zokuxhumana sekukhona igama elisha. Leli gama nguMhlathuze Water nokuyinkampani ehlinzekela ngamanzi ezinze KwaZulu-Natal. Liba sematheni nje hhayi ngoba nonyaka le nkampani igubha iminyaka engama-40. Okunye alikho ematheni ngoba umbiko woMcwaningimabhuku uthi izinto sezibuyela esimweni kule nkampani. ElaboHlanga lifunde imibiko yoMcwaningimabhuku kusuka ngowezi-2016/17 nayilapho umbiko wabe ukhomba isithombe esingesihle. Phakathi kokunye umbiko uphawula uthi, “Umehluko wentengo yokwakhiwa kwezigcinamanzi ezilinganayo futhi ezifanayo kwaba yizigidi ezili-R13.6. Ekwakhiweni kwesinye salezi zigcinamanzi kwaba imali eyizigidi eziyisi-R7.3 iphathelene nokwenziwa komsebenzi ongaphezulu kwalowo osesivemelwaneni somsebenzi kanti futhi akulandelwanga umthetho,” kusho umbiko.

Ngonyakamali wezi 2017/18 kwabonakala ukuthi imali esetshenziwe ngokungalandeli umthetho yayibikwe ngaphansi ngemali engangezigidi ezingama-R40. Lokhu kwadalwa ngukuthi kwakungazange kurekhodwe ngendlela efanele izimpahla zenkampani. Khona lapho kwavela ukuthi imali eyasetshenziswa ngokungalandeli umthetho wokuphathwa kwezimali yabe iyizigidi ezili-R19. Ngonyakamali owandulela lowo yabe iyizigidi ezingama-R42. Ingxenye engama-11% kule mali yayingazange ibonwe yizinhlelo zokuqaphela zangaphakathi. ISikhulu Esiphezulu esasesingasasebenzi kule nkampani saxolela ukungasetshenziswa kwemali ezikhawini ezimbalwa ngaphandle kokulandela umthetho wokuphathwa kwezimali othi kufanele lokhu kwenziwe uma kukhona ubufakazi bokuthi kunezinyathelo ezithathellwe isigilamkhuba. Lokhu kwakubandakanya imali eyizinkulungwane ezingama-R318. ISikhulu Esiphezulu esisha sakulungisa lokhu ngokuthi isixolelo sihlehliswe kuze kube kuqedwa uphenyo kanye nokuqondiswa kobugwegwe. Imali eyayikade isetshenziswe ngale ndlela ngabasebenzi abasebashiya emsebenzini ibalelwa ezigidini ezili-R19.

Nokho kusuka kulesi sithombe esimbi, umbiko wakamuva ubusuveza ukuthi kukhona okuhle okwenzakalayo eMhlathuze Water. Ngokombiko woMcwaningimabhuku wezi-2018/19, kubonakala kungenamali esetshenziswe ngokungalandeli umthetho kwase kuxolelwa kungazange kuthathwe izinyathelo. Abaphathi banikezele kuMcwaningimabhuku ubufakazi bezinyathelo ezithathelwe labo abasolwa ngokwephula umthetho. Ukungabikwa ngendlela emabhukwini ukusetshenziswa kwezimali ngokungemthetho kulungisiwe. Okubaluleke kakhulu kubakhokhintela ngukuthi emva kokucwaningwa kwamabhuku onyakamali wezi-2018/19 uMcwaningimabhuku ukhiphe umbono ongenachashazi ngale nkampani. Ukushintshwa kwamamitha okushajwa ngawo izinkampani ezinkulu ezinjengeForskor kusukela ngoNcwaba wezi-2018 kube nomthelela omuhle njengoba kuqeda ukuphikisana phakathi kwamakhasimende neMhlathuze Water. Lokhu kwenza uMhlathuze Water ukwazi ukuqoqa imali oyikweletwayo ngaphandle kwempikiswano. UMcwaningimabhuku uthole ukuthi imali ebuyiselwe emuva kumakhasimende eyizinkulungwane ezingama-R52 yincane kakhulu kunobekwenzeka phambilini futhi ngeke kulimaze inkampani.

Ngenxa yokuthi uMhlathuze Water usufake inqubomgomo yokulawula ukusetshenziswa kwemali ngokungemthetho sekusho ukuthi lokhu kuzobonakala kungakakhokhwa. Kuzosiza ekwehliseni amathuba okuphulwa komthetho. Osekudunga amanzi Bonke lobu buhle bubukeka buzodungeka njengoba izindaba ezivela eGoli zibeka ichashaza okubikwa kabi ngoMhlathuze Water kulandela isethulo esenziwe yindoda engaziwa (uMr X) mayelana nezinsolo zenkohlakalo okuthiwa yabe igilwa ngabathile eMhlathuze Water. Okushaqisayo wukuthi indoda engaziwa nayo iyazininda ngoba ithi inkampani yayo yabe ilugqoko kufakwa kulo amavenge abathile. Kunqunywe ukuthi ibe yindoda engaziwa nje yingoba ithi isaba ukusocongwa ngoba phela isethulo sayo sinyakazisa isidleke seminyovu, okungathi singanyakaza zitinyele abantu.

Ngenxa yokusatshiswa ibe isikhuleka ukuba iKhomishini imbhacise ndawo ndawo, yanxusa nokuthi isethulo sayo isenze khona lapho ekubhaceni. UMehluleli uZondo usamukele isicelo sendoda engaziwa elandela inqubo nemithetho yeKhomishini. Esinqumweni sakhe uZondo uthe kungalokothwa kudalulwe igama lendoda engaziwa, zingabi bikho nezithombe zayo. Esethulweni sayo indoda engaziwa idalule labo ethi kwabe kungobhongoza bezithebe zenkohlakalo. Phezulu eqhulwini kube yiloyo owanguSihlalo weBhodi uMhlathuze Water, uNks uDudu Myeni. Ube eseveza nelikaMnu uMboniseni Majola owayengunjiniyela nathi wabe elikhonco elimqoka kule nkohlakalo abe khuluma ngayo. Konke lokhu indoda engaziwa ithi kwaqala ngonyaka wezi-2013 kwaze kwaba ngowezi-2016.

Izikhulumela indoda engaziwa ithe: “Ngimaze isikhathi eside uNks Dudu Myeni owayenguSihlalo webhodi loMhlathuze Water ngaleso sikhathi ngoba sike sasebenza naye sagcina sesiyizihlobo njengoba ubungani bethu babe buqinile,” kusho indoda engaziwa. ElaboHlanga ngeledlule libike ngezinsolo ezicishe zifane nezithinta uNks uMyeni. Kulo mbiko othi “Isishiphi sowayewusihlalo sisulelwa kubafokazane” uMnu uMathenjwa ugeqa amagula ngakubuza ngenkohlakalo ethinta uNks wakwaMyeni. “Ngatshelwa ukuthi owayeyiSikhulu Esiphezulu, uNthloro, wathinta owayenguSihlalo kanye nowayenguSihlalo weBhodi uNks uDudu Myeni, emcela (uDudu) ukuba aqinisekise ukuthi kuxhunyanwa nobani kwaCogta ukuze kuxoxwe ngokufakwa kwezimali. Ngatshelwa ukuthi okaMyeni kusolwa ukuthi utshele iBamba leSikhulu Esiphezulu ukuba liziqhelelanise nezimali zakwaCogta ngoba, “Wehluleka eZululand.

See Also

Ngiqonda ukuthi ‘ukwehluleka kwakho eZululand’ kungahambisana nezinsolo zokuthi uNthloro nowayeyiSikhulu Sezokusebenza uNks uSimpiwe Xulu bathola uhlu lwezinkotileka ezivela kokaMyeni ukuze zisebenze kuZululand Water Projects kodwa abakwazanga ukusebenzisa lolo luhlu njengoba kwakulayelwe. “Lezi zinsolo zokwahluleka ukusebenzisa uhlu, njengoba ngatshelwa, kwamthukuthelisa okaMyeni njengoba wayengasebathembi nhlobo. Yingakho wagcina ehlwaye engxenye wasebenzisa izi-R137 000 000.00 ezazivela kwaCogta,” kuphetha uMgabadeli. Odabeni lukaMajola indoda engaziwa ithe nguye uMajola owayethula kulobu bugebengu obuhleliwe nathi inkampani yakhe Isibonelo Construction yabe ingumgudu nje, inikwa imali ingasebenzanga yona bese ichiliza ugqoko badle abathile.

Indoda engaziwa ithi ayizazi izinkampani eyabe izinika imali yona yabe idlulisa nje. Elinye nje ivenge ake aledlulisa yimali eyizigidi ezi-R 2.39 nalisebenza ngonyaka wezi- 2015. “Ubefika kimi nepheshana elabe linemininingwane yokumele kukhokhelwe, umklamo womsebenzi, engigcina ngingawenzanga. Emuva kwalokho uma imali isingenile ngabe sengilinda umlayelo wakhe ukuthi yabiwe kanjani.” Uthi kuNks wakwaMyeni wabe evame ukuyisa ekhaya kwaMyeni, uthe wayenemizi emibili uNks wakwaMyeni, nokho indoda engaziwa ithi kwakunenkinga ngoba wayefike ayeshutheke nje emaHhovisi abike kuNks uMyeni ukuthi konke sekulungile. Kulindeleke ukuthi lolu daba luqhubeke njengoba abasolwa benelungelo lokubeka olwabo uhlangothi.

Scroll To Top