Now Reading
Uhlangabezane nembibizane ngesicelo sokugudluza icala
Dark Light

Uhlangabezane nembibizane ngesicelo sokugudluza icala

Usefisa kungenelele uNgqongqoshe Wezokuhlunyeleliswa Kwezimilo kanye noWamaphoyisa owesifazane waKwaDukuza owashiswa wagaxwa nethayi ngowezi-2018 ngabathi babethunywe ngusopolitiki ophezulu nosomabhizinisi wendawo ukuyombulala. Lokhu kulandela ukuthi uNkk uBusisiwe Cynthia Mwale ehlangabezane nembibizane ngesikhathi isicelo sakhe sokuba icala lakhe lisuswe eNkantolo yaKwaDukuza liyiswe eNkantolo Yesifunda YaseThekwini sichithwe nguMphathi wabaShushisi KwaDukuza. UNkk uMwale uthi ufuna icala lokuhlaselwa kwakhe lingaqulwa eNkantolo yaKwaDukuza ngenxa yezizathu eziningi okubalwa kuzona ezokuphepha nokuthi ezobulungiswa zibonakala zimenzela phansi ngenhloso yokulifenyisa ukuvikela usopolitiki othile, iBAYEDE enalo igama lakhe, nosomabhizinisi wendawo abadalulwe eNkantolo ngabasolwa ukuthi babethunywe yibona ukuba bayosoconga uNkk uMwale.

“UMphathi wabaShushisi ungitshele ukuthi akavumi ukuba leli cala lisuswe eNkantolo yaKwaDukuza wathi okungenani uncamela ukuba liyiswe eNkantolo yaKwaMaphumulo kunaseThekwini. Ngimtshelile ukuthi angihambisani nokuthi liyiswe eNkantolo yaKwaMaphumulo ngenxa yezizathu ikakhulu zokungaphephi kwami,” kusho uNkk uMwale. Uthi esinye isizathu sokufuna leli cala lisuswe KwaDukuza ukuthi ubona ezobulungiswa zakhona zicheme kakhulu nalo sopolitiki okuthiwa nguyena owathuma abasolwa ukuba bayomsoconga. “Okunye uMshushisi waseNkantolo yaKwaMaphumulo ngonyaka wezi- 2019 udedele omunye wabasolwa ebengimbophele icala lokungihlasela enkantolo engasamazisanga nomphenyi wecala,” kusho uNkk uMwale.

Usebhalele noMphathisiteshi wamaphoyisa aKwaDukuza incwadi kuyona afuna ukuthi kushintshwe umphenyi wecala uWarrant Officer uNgcobo ngoba emsola ngokuvikela usopolitiki, usomabhizinisi kanye nabasolwa abathinteka ekuhlaselweni kwakhe. “Lo sopolitiki nosomabhizinisi badalulwa ngabasolwa abahlanu enkantolo ababhekene necala lokuzama ukungibulala, ululimaza nokucekela phansi impahla yami ngenxa yenhlese yepolitiki nomona. Umphenyi wecala akafuni uma ecelwa induna yesigodi saseNtshawini uMnu u-Elliot Nxumalo ukuba ayilekelele ukuyohlonza imizi okuthukuswe kuyona izimpahla zasendlini nazasesitolo kanye nemfuyo yami okwantshontshwa ngosuku lwesigameko,” kuqhuba uNkk uMwale. Uthi sekuyizikhawu eziningana induna uNxumalo icela uNgcobo ukuba kuhanjwe kuyolandwa izimpahla zakhe kodwa ayizibe nakuba esuke ethembisile ukuzthi uzohamba nayo.

See Also

“Ngamtshela umphenyi wecala ukuthi omunye wabahlaseli useKranskop lapho ezicanasela khona. Umphenyi wecala akafuni ukuyombopha. Ngangikhona ngesikhathi isixuku simhlasela. Ngazama ukukhuza kodwa ngehluleka baze bamshisa. UMseshi akafuni uma simbiza ukuba kuyoqoqwa izimpahla zekhansela ezithukuswe emizini yabantu. Uvele athi uyeza ajike angafiki,” kusho induna uNxumalo. IBAYEDE inawo amakhophi ezincwadi ezibhalwe nguNkk uMwale eyokuqala ayibhalele uMphathisiteshi nenye ayeyibhekise kuMantshi waseNkantolo Yesifunda KwaDukuza Regional efuna icala lisuswe KwaDukuza lishintshelwe enkantolo yaseThekwini.

“Ngidumele uma uMshushisi engitshela ngoLwesihlanu ukuthi akahambisani nokuthi icala lami lishintshelwe eThekwini. Manje angisazi sekumele ngenze njani. Sengifisa kungenelele uNgqongqoshe Wezokuhlunyelelwiswa Kwezimilo uMnu uRonald Lamola noNgqongoqshe Wamaphoyisa uMnu uBheki Cele ngoba kuyacaca ukuthi leli cala abafuni lisuke KwaDukuza ukuvikela u…. (emgagula ngegama) ukuze angaboshwa njengoba adalulwa ngabasolwa enkantolo ukuthi nguyena owabakhokhela imali ukuze bazongibulala,” kuzikhalela uMwale. Phambili uNgcobo watshela leli phephandaba ukuthi yena ulinde umyalelo kaMshushisi ukuze abophe, ngeke athathe into eshiwo ngabasolwa.

Scroll To Top