Now Reading
Ukuqopha ngezindlela eziningi kuyasiza
Dark Light

Ukuqopha ngezindlela eziningi kuyasiza

Babona ingozi oMnu uGary Aniroodh iphoyisa kanye noMnu uMickey Mncwabe ongumphathi womtapowolwazi iDon Africana kuMasipala waseThekwini. Bathi abadala, nezingane sebezovilapha bagcine bengasakwazi ukubhala, ukufunda kahle amagama nezibongo zabo ngendlela eyiyo yemfundo kucashwa ngokuthi sekusetshenziswa ukubhala ngedijithali, iselulafoni, ikhompyutha nokunye.

Okunye futhi bazobe sebekhohliwe ukuthi luyadingeka uhlelo lwesibili engizothi iback up system noma uPlan B ukulekelela okuthathu okubalulwe ngenhla uma kwenzeka ugesi ungasebenzi. Ukuze kuqhutshekwe nomsebenzi. Sekukaningi kungasebenzeki ezindaweni eziningi sekuphele ugesi. Kucaca ngaleso sikhathi ukuthi idijithali, amaselulafoni namakhompuyutha ayewadinga umlekeleli wawo. Kuyadingeka okubhalwe phansi entweni ethize ngepeni, uPlan B.

Akungafani mhlazane kungena uguquko bobuchweoheshe lwangowezi-2000 olwaduma ngokuthi iY2K kodwa aboHlanga babengazange baqhamuke nobabo ubuchwepheshe njengoba manje sekuphathwa eye-4IR singakaqambi obethu ubuchwepheshe. Ubuchwepheshe bezinguquko zesigaba sesine abathi i-4th Industrial Revolution, i-4IR, oluzoqala ngonyaka wezi-2020. AboHlanga bayadingeka ukuqhamuka noma baveze uhlelo lwesibili.

Ngamanye amazwi abasunguli bedijithali, amaselulafoni nomakhompuyutha nobunye ubuchwepheshe babeqale ngokuhlala phansi, bacabanga base bebhala phansi entweni ethile ngepeni nangesandla bephindelela lobo buchwepheshe obusuke sebusezandleni zabathengi. Eqinisweni lilonke okubhalwe ngesandla kuneqhaza kanye nesisindo nasenkantolo ukuthi kwakubhale wena.

Kulula ukukuphika okubhalwe ngomshini okuwubuchwepheshe bethi akusona isandla sabo esachofoza lapho. Baqinisile ngoba kungafika noma ubani achofoze ungekho abhale umyalezo omubi awuthumele ngokusebenzisa igama nemfihlonombolo yakho. Kanti okubhalwe ngesandla kungaqinisekiswa nayizincwadi zaphambilini owazibhalayo inqobo uma unesilulu.

Siyasikhumbula isigameko sombhalimbumbulu kuFacebook owayezenze uPatrice Motsepe Tlhopane Motsepe. Wathuka owesifazane womlungu owayethuke uMnu. uJacob Zuma ngowezi-2012. Waxolisa owesifazane ecabanga ukuthi kwakubhale uPatrice noPatrice wathi akawusebenzisi uFacebook emelwe ngummeli wakhe.

Emlandweni waseNyunivesithi yaso- Ongoye kwabanjwa ubugebengu bamamaki ayefakwe kukhompyutha, kudijithali. Ukuthi kwakukhona okwakudla amantshontsho emsamo mayelana neziqu ezabe zizuzwe ngabafundi. Ukuthi iziqu zabo zazingamawuwa ngoba kwavela ukuthi babezithengile Ongoye ngowezi-2016.

Kwasiza ababekubhale phansi ngezandla zabo ababefundisa sekubuyekezwa okwaphenduka kwaba wuhlelo lwesibili ukuphikisana nokwakufakwe kudijithali nakumakhompuyutha ngabathize ukuthi kwakukhona ubugebengu ngeziqu ezazingumgunyathi. Ukube akutholakalanga okwakubhalwe phansi ngaphambi kokuba kufakwe emishini yobuchwepheshe babe zobe bewele ngelibanzi ekuzuzeni iziqu ezazingumgunyathi.

Nasemlandweni wezibongo zeNgonyama uBhekuzulu kaSolomon, ozala iSILO siyathola imbongi isichazela ukuthi kwasiza incwadi eyayifihlwe yiNdlovukazi okaMathathe enqulwini yayo neyayibhalwe ngesandla sikaSolomon ukuthi kwabe kunguMntwana uBhekuzulu owabe ezohlala eSihlalweni uma yona seyikhotheme. Okwabuye kwafakazelwa esasikubhale ngesandla eBhayibhelini.

Kwamsebenzela kakhulu uMnu. uBuya Selby Dlamini waseMzinto ophuza umfula Ifafa, engangisebenza naye eNampak Tissue Converting eMobeni osekuyiMthembu Tissue Converting ngenkathi sekuqala ukusetshenziswa kwamakhompuyutha. Ngambonisa ngowezi-2001 ukuba angayeki ukuqala ngokubhala phansi ebhukwini elimnyama umsebenzi wenani lezimpahla ezazidingeka emishinini.

Kube yima ekufaka kwikhompuyutha. Kodwa umphathi wakhe uMnu. uTony Masters wayethi sasingasekho isidingo sebhuku elimnyama akakufake ebuchwephesheni bamakhompuyutha zisuka amadaka.

See Also

Kwaphela ugesi ngelinye ilanga,enyangeni uNdasa ngowezi-2002, okwakuzodingeka imininingwane yezinyanga ezintathu kodwa edinga kakhulu ekaMasingana ukuze aqhathanise amanani ayekhiqizwe ngayo. Le mininingwane uTony wabe eyifunela umhlangano. Kwaba nguTony owayesebuza uSelby ukuthi wayesabhala yini ebhukwini elimnyama. USelby akamphendulanga walihosha wamnika uTony. Yanqunywa umlomo inkukhu kuTony ngoba wakwazi ukunika ulwazi emhlanganweni wezimeneja ukuthi kwakuhambe kanjani.

Ngamanye amazwi kuyadingeka ukuba kungayekwa kushabalale kuphele nya ukusebenzisa indlela yokubhala ngesandla. Kufanele noma okungenani kubhalwe ngokufinqa ngendlela yakhona. Ngoba abantu abaningi sebavilapha ukubhala amagama aphelele nokungenzeka ukuthi abasawazi kahle amagama nemisho yolimi.

Ngikubonile ngenkathi ngembuleka izinqe ukuthi angikakasazi isiZulu njengoba bengicabanga ukuthi ngiyasazi ekubeni ngithi nginguMzulu ozigqajayo noziqhenyayo ngolimi lwebele.

Ngazithola sengihluleka ukuhlanganisa onkamisa bolimi lwesiZulu kube igama elilodwa ngenkathi ngikufunda encwadini ‘Isizulu Sethu Ibanga 4 yangowe-1969’ eyabhalwa nguMnu.AB Phakathi. Ekubeni kuyincwadi belu engayifunda esikoleni eBangeni

Lesine ngowe-1971 eyangishikilisa yacishe yangehlula njengamanje. Singazitsheli ukuthi siyasazi isiZulu, isiNgisi, isiPedi, iTshiVenda nezinye izilimi kuthi ncamashi.

Scroll To Top