Now Reading
UBheki Mseleku iqhawe leTheku elingenazibongo
Dark Light

UBheki Mseleku iqhawe leTheku elingenazibongo

Ekuphetheni ukwethula amaciko aseThekwini abe negalelo kwiJazz eNingizimu Afrika nesiqale ukukwenza emasontweni amabili edlule, namuhla sikwethulela uBheki Hyacinth Mseleku ongowokuzalwa eLamontville osewadlula emhlabeni..

Kuningi okwenza uMseleku avelele emculweni ijazz. Okokuqala nje wukuthi ukudlala ijazz kuyinto azifundisa yona, okwesibili uzalwa ekhaya lamaciko, okwesithathu ubekwazi ukudlala izinsimbi ezintathu ezehlukene okuwupiyano nokuyilona abaziwa ngokuludlala kakhulu, isaxophone abevame ukuyidlala kanyekanye nopiyano nokuyisiphiwo esiyivelakancane esisabamangaza abaningi ngoMseleku. Ubedlala nesiginci eziqambela azihlelele umculo wakhe kanti ugibele esteji wabambisana nabantu abahlonishwa kakhulu emkhakheni wejazz.

Kwabaphesheya kwezilwandle kubalwa oWynton Masalis noJoe Henderson, u-Abbey Lincoln kanye no-Elvin Jones. ENingizimu Afrika kubalwa uWinston Mankunku Ngozi, u-Ezra Ngcukana, uSbongile Khumalo, uHerbie Tsoaeli noFeya Faku.

UBheki uphinde waqopha ezinkampanini zomculo ezaziwa umhlaba wonke ezinjengeVerve Records lapho aqopha khona ama-albhamu akhe okuyiMeditations neTimeless kwaba yiPolygram lapho aqopha khona iStar Seedings neBeauty of Sunrise, iWorld Circuit lapho aqopha khona iCelebration neSheer Sound lapho aqopha khona iHome at Last. Leli ciko lalizalwa wumfundisi kwayena owayefunde wagogoda emculweni kwazise wayeneziqu ayezithole eCambridge University phesheya kwezilwandle. Uze abe wungoti ekudlaleni upiyano wayelufunde eludlala ngokuluntshontsha uma uyise owayenolaka oluyisimangaliso engekho ekhaya. Wunina u-Alvrira owayemtshontshela ukhiye wokuluvula uma uyise engekho.

Ngokusho kukaLanga Mseleku ongumnewabo sixoxa naye ngaleli ciko emzini wakhe oseNew Germany ePhayindane ngenye imini wathi: “Ngendlela uBheki ayezimisela ngayo kwakwenzayo sasivuka simthole eze wazumekela kulo upiyano eludlale kwaze kwasa. Wayekholelwa ekwenzeni izinto ngokuziphindaphinda ezifundisa yena engasizwa muntu. Wayevele ebonakala umfowethu ukuthi uya kude nomculo,” kuphetha uLanga.

Lapho kwagqama khona ikhono likaMseleku kwaba yiseGoli ngonyaka we-1975 edlala i-electric organ ebhendini eyayidlala umculo weRythym and Blues eyayaziwa ngeleSpirits Rejoice. Emva kwalokho ngowe-1977 wadlala kuNewport Jazz Festival engenye yamafestiveli ejazz ahlonishwa kakhulu emhlabeni wabe esewelela e-England lapho ngowe-1987 adlala okokuqala kuRonnie Scott’s Jazz Club edlala upiyano engaphelezelwa muntu edlala ngankathinye itenor sexaphone nokwakuyisiphiwo esimangazayo.

I-albhamu yokuqala kaMseleku esihloko sithi Celebration wahlanganyela nabaculi abaningi base-England ayebacele ukuthi bazomsingatha okubalwa kubo uCourtney Pine, yaqokelwa iMercury Music Prize okwalandelwa wukuthathwa kwakhe yiVerve Music. Lapho wasebenza namaciko afana noJoe Henderson weCrusaders, u-Abbey Lincoln no-Elvin Jones. Ngendlela izinga likaMseleku elaseliphezulu ngayo akumangazanga uma ngowe-1996 enikezwa umklomelo ophambili emculweni wase-Afrika obizwa ngeKORA All Africa Music Award emunxeni weBest Instrumentalist (Southern Africa).

I-albhamu yakhe yokugcina uyiqophe ngowezi-2003 wayinika isihloko esithi, Home at Last lapho ebuka khona ikhaya njengendawo yomphefumulo eyakhiwe ngabantu ababalulekile ngokobudlelwano okuba yilabo umuntu ahlangana nabo ohambweni olumazombe lwempilo nalabo umuntu ayebashiye ngemuva nagcina esephelele kubo futhi.

Esezamile ukubuyela ekhaya eNingizimu Afrika uBheki wazithola esephoqeke ukuphindela eLondon emva kokugqekezelwa ekhaya lakhe kuntshontshwe ayekuxhuma emlonyeni uma ecula okwakunomlando kuye ngoba kwasetshenziswa yinkakha yejazz uJohn Coltrane eqopha ingoma iLove Supreme. Yena lokhu kwakufike kuye kuyisipho asinikwa ngu-Alice Coltrane kwiNewport Jazz Festival.

UMseleku wadlula emhlabeni esendlini yakhe eLondon ziyisi-9 kuMandulo wezi-2008 ngenxa yesifo sikashukela eneminyaka engama-53.

See Also

Ngonyaka wezi-2005 iSheer Sound okuyisitebela aqopha kuso iHome at Last sahlanganisa i-albhamu i-The Best of Bheki Mseleku enezingoma eziyi-12 azihlanganyele nabaculi abehlukene. Ngihlabeke umxhwele ngale-albhamu ngoba ibubeka obala ubuchwepheshe bukaMseleku uma kuza ekudlalweni kopiyano. Lapha kuboshelwe izaqheqhe zabaculi baseNingizimu Afrika abafana noMankunku Ngozi uSbongile Khumalo nabanye. Kumanoni ongalindela ukuwezwa kuneBlues for Afrika, Beauty of Sunrise ahlanganyele kuyo noRavi Coltrane kanye nethi, Spirit Ascending okuyingoma kaSbongile Khumalo ebambisene noBheki Mseleku opiyanweni nokuwubisi lwento.

UJohn Fordham ongasekho naye emhlabeni uyena okwathi kungadlula uBheki Mseleku emhlabeni wabhala umlando wokuhlonipha igalelo lakhe emculweni ijazz eNingizimu Afrika nasemhlabeni wonke jikelele. UFordham ngenxa yolwazi lwakhe olwedlulele kulo mculo lokho asuke ekubhale ngomculi kuthathwa njengeqiniso elingephikiswe muntu.

Ephephandabeni iGuardian kunguMsombuluko ziyi-15 kuMandulo wezi-2008 ecaphuna uTodd Matshikiza uFordham wabeka kanjena ngokufingqiwe ngoMseleku: “UMatshikiza uma ebhala nge-albhamu kaMseleku iHome at Last ubeka athi uletha eduzane kwethu ngendlela engenakuqhathaniswa umculo wengabadi, owezintaba, ipolitiki nodlame lwasemalokishini aphinde abuyise umculo aseke wasethulela wona kuma-albhamu akhe edlule ngendlela ekwenza uzululeke ukhumbule lapho ungazi khona. Ngale-albhamu uBheki usefike ekhaya ngokwemigomo yakhe,” kucaphuna uFordham kuTodd Matshikiza kafishane.

Kubalandeli engibahloniphayo bomculo iJazz kunokuvumelana nxazonke ukuthi uBhekumuzi Mseleku ungomunye wabantu ababe ngamanxusa agqamile akuleli lizwe emculweni ohlonishwa umhlaba wonke. Kuba yichilo ukuthi uma ufuna umsebenzi waleli qhawe kube nzima ukuwuthola ezitolo ezidayisa umculo. Ngaphezulu kwalokhu eziteshini zomsakazo nezethelevishini umculo wakhe awudlalwa ngokwenelisayo. Ezinhliziyweni ezilivumayo ikhono likaMseleku kunokukhononda ngenxa yokungabi bikho kwakhe ematheni abasakazi nakubaholi bezepolitiki yakuleli.

Izinga lakhe lokuhlonishwa libukeka lingafinyeleli kwelabanye ayenabo ngaphandle kwemingcele yakuleli. Ubukeka eyiqhawe elingenazibongo uBheki Mseleku.

Scroll To Top