Now Reading
I-Art House kaJali inombukiso oyisiqalo sokukhulu okuzayo
Dark Light

I-Art House kaJali inombukiso oyisiqalo sokukhulu okuzayo

Kuningi okuvukayo enhliziyweni yomdwebi owaziwayo uThami Jali ngombukiso wezobuciko azowubambela ekhaya lakhe aseliphendule igalari yezobuciko naqoke ukuyibiza ngele- Art House. Lo mbukiso uzobanjwa ngoMgqibelo ziyisi-9 kuLwezi kusukela ngehora lesibili ntambama kuze kuyovalwa. I-Art House iku-10th Avenue esigodini uMvuzane eClermont.

Kuningi asekwenzile uJali ukuze le ndawo yakhe igcine isisezingeni lokwamukela abathandi bezobuciko. Ngaphezulu kokuthi le ndawo isikwazi ukudonsa abathandi bezobuciko, uJali usephinde wakha indawo engaphandle lapho wonke umuntu onothando lokubumba nokudweba engazifikela khona akwazi ukuqhuba umsebenzi wobuciko engaphazanyiswa muntu. Laphayana e-Art House kuyadwetshwa, kusetshenzwa ngobumba futhi kuyaqoshwa kanti wonke umuntu wamukelekile.

“Manje sengikwazi nokuthi ngibambe izifundo zokudweba engisiza kuzo izingane zomakhelwane ezikhombisa ukuba nothando lwezobuciko. Lezi zifundo zibanjwa njalo uma kunguMgqibelo kanti abazali bezingane angibakhokhisi lutho,” kuphawula uJali.

Ebuzwa ngokungabe kumgqugquzele ukuthi abe nalo mbukiso, uphendule wathi: “Empeleni kuzobe kungekhona okokuqala ukuthi kuze umbukiso wezobuciko e-Art House. Kwenzekile eminyakeni edlule umngani wami esasinaye kule ndima yezobuciko uZorro Xaba waletha ipothifoliyo yakhe yonke ngenhloso yokuzokhangisa. Lowo mbukiso waba nempumelelo enkulu. Kwenzeka lokho nje umbukiso kaZorro wawukade ukhangiswe ngenkulu impumelelo eDurban Art Gallery nokuyindawo thina badwebi esiyihlonipha kakhulu. Ngendlela umbukiso waseDurban Art Gallery owawunesisindo ngayo wavulwa ngowayephathiswe uMnyango wezobuCiko namaSiko ngaleso sikhathi, uMhlonishwa uWeziwe Thusi,” kulandisa uThami Jali.

Uqhubeke wathi emva kokuthi uXaba enze umbukiso e-Art House nayewuqondanise nosuku lwakhe lokuzalwa akaphindanga wabuya ukuzowulanda ngoba emva kancane kwalokho wabe eseyadlula emhlabeni ngenxa yokugula.

“Lokho-ke kuphendula umbuzo ngalokho okungigqugquzele ukuthi ngenze lo mbukiso. Ngihlonipha igalelo likaZorro kwezobuciko nobungani bethu obaqala sisebenzela eBat Centre eminyakeni eminingi eyadlula. Izithombe zakhe ezingamafodo seziyolenga ingunaphakade ezindongeni ze-Art House zize zibonwe nayizizukulwane. Empeleni kunendawo engihlele ukuthi ingathikamezeki egalari ukuze kukhangiswe kuyo imisebenzi kaZorro kuphela. Ngalelo langa lowo msebenzi uyobe unekelwe izwe uhambisana neminye yabaningi abangamaciko amnkantshubomvu nalawo asafufusa nokungenye into enhle ngalo mbukiso ukuthi ungowanoma ubani,” kuphawula uJali. Ngokusho kwakhe umsebenzi anawo e-Art House ubanzi ngendlela yokuthi aboba khona bayopha ihlo kudele bona.

“Njengoba amaciko ethanda ukuzosebenzela e-Art House, amaningi awo ashiya ngemuva imisebenzi yobuciko ngezizathu ezehlukene. Ukuwukhangisa kuyindlela yokuhlonipha lokho amaciko akwenze ngezandla zawo. Ngaphezulu kwalokho kuyindlela yokukhombisa umphakathi engiphakathi kwawo ukuthi ubuciko buyindlela yokuphila. Yikho lokho okungenze ngaqala ikilasi lezingane ezincane ukuze zikhule zinothando lwezobuciko. Ngiyakholelwa kakhulu ekudluliseleni ulwazi kwabanye,” kubeka uJali.

Phakathi kwemisebenzi yezobuciko ezobe ikhangiswa e-Art House kukhona eyenziwe ngobumba, imidwebo, izithombe ezithwetshuliwe kanye nokubaziwe. Kumaciko okuzobe kukhangiswa imisebenzi yawo kukhona lawo afunda noJali ekolishi lezobuciko iRorkes Drift. Labo ngoLindumusa Mabaso no-Elizabeth Mbatha. Nomsebenzi wakhe qobo uJali uyobe ukhangisiwe. Kukhona nomsebenzi kaNkosinathi Jali oyiGraphic Designer noNcumisa Mcitywa owakha imifanekiso ngensimbi aphinde adwebe. Kunanomsebenzi kaClive Sithole owaziwa emazweni amaningi nokumanje uzinze ngokomsebenzi e-United States of America. Ngaphezulu kwalokho umbukiso uyozinyaziswa ukuba khona kwe-Amasosha Art Movement okuyinhlanganisela yamaciko ayintsha yaseThekwini esizakhele igama ngokuhlanganisa imibukiso esezingeni eliphezulu yezobuciko namafilimu. Empeleni uJali kumanje usebenzisana kakhulu nelungu le- Amasosha okunguSabelo Nzuza osebenza ngobumba namncoma kakhulu uJali ngokumfaka umdlandla wokuthi agcine ewuhlanganisile lo mbukiso.

See Also

“Uma uqaphelisisa uzobona ukuthi lo mbukiso uhlanganise abantu bamazinga ehlukene. Empeleni ngisho izingane engisebenza nazo zizobe zinendawo lapho kuzobe kukhangiswe khona umsebenzi wazo. Lena iyona nhloso enkulu yobukhona be-Art House ukuthi wonke umuntu oyiciko azizwe esekhaya futhi enikeziwe ithuba elanele lokukhombisa lokho angakwenza ngezandla zakhe.”

Mayelana nezinkinga ahlangabezane nazo ehlanganisa lo mbukiso uJali uthe angakujabulela ukuthola ukwelekelelwa ngemali yilabo abaqondene nokusiza abezobuciko kwazise ubuciko iyona ndlela kuphela aziphilisa ngayo kuphela.

“Inkinga esibhekana nayo singamaciko wukuthi uma wenza umbukiso kufanele kube ngosezingeni elifanele kungakhathaleki ukuthi lowo mbukiso uselokishini noma edolobheni. Izithombe zidinga ukuphanyekwa ngendlela emafilemini akhanga amehlo kanjalo nendawo ibe sezingeni lokwamukela abantu bamazinga ahlukene. Lokho-ke kudinga imali. Iminyango kahulumeni ebhekene nobuciko sengathi ibingasondela kithina maciko azinze emalokishini ukuze sikwazi ukufundisa imiphakathi yethu ngesikwenza ngezandla zethu. Lena iyona ndlela kuphela esiyokwazi ngayo ukuthi sikhulise ulwazi nothando lwezobuciko emiphakathini yethu,” kuphetha uJali.

Scroll To Top