Ubuciko

JOYINA NGENA
Dark Light

Ngolozolo iPower of Dreams uSephuma ubheka izolo lakhe

Dez Khumalo

Ungathi bekuyizolo ngowezi-2017 uJudith Sephuma ongenye yezindlovukazi zomculo i-Afro Jazz eqhamuka ne-albhamu yesishiyagalombili, usekuphindile lokho ededela ulozolo iPower of Dreams ehlanganiswe phesheya kwezilwandle e-United States of America (USA). Lena yi-albhamu ye-Afro Jazz eshukumisa imicabango nemizwa.

“Le albhamu ingumphumela wogqozi engiluthola emculweni, othandweni nasempilweni uqobo. Senginesikhashana ngagcina ukuzwa umculo wami wangempela. Lokhu kungihluphile kwangenza ngalulela umqondo wami kwezinye izimo zempilo. Ukuze ngikwazi ukukuzuza ebengikufisa bekufanele ngizinze ngokwesimo somqondo, umphefumulo, ngokomzimba nangokomoya. Ngithe ngingangena khaxa kuleso simo ngakwazi ukuqhamuka nokusha okungenze ngakwazi ukuhlanganisa lolu nqambothi lwe-albhamu olukhipha okusezinzulwini zomphefumulo wami lukubeke obala,” kuqhuba uSephuma.

USephuma akayena umafikizolo kwezomculo. Enye yezingoma zakhe nesenesasasa kwabaningi yileyo esihloko sithi, ‘A cry, a song and a dance’ kanti usezuze imiklomelo eminingi. Kule-albhamu yakhe entsha uSephuma ujatshuliswa wukuthi usebenze nanendodakazi yakhe ekhombisa elikhulu ikhono ekubhaleni umculo. IPower of Dreams uma ephawula ngayo uthi: “Yindodakazi yami okuyiyona ebhale le ngoma. Ngokwejwayelekile angiyena umuntu ojwayele ukubheka izinto ezisocingweni lwakhe. Kulokhu ngazitshela ukuthi leli culo ngizolenza kube ngelami, ngalicula ngendlela ayelibhale ngayo. Inhloso kwakungukukhuthaza indodakazi yami ukuthi iqhubeke nalokho engangiyibona ikwenza kahle. Ngakhuthaza ukuthi sikugcine endaweni ephephile konke ekubhalayo. Lokhu ngikwenzela ukuthi ikwazi ukukudayisa izenzele imali ngomuso,” kuphawula uSephuma.

Le albhamu entsha kaSephuma ibophele izingoma eziyishumi ezifana neDance; iMaropeng; A Man Like You nezinye eziningi. Ngendlela abeyithathela phezulu ngayo indaba yale albhamu okungeyakhe yesishiyagalombili ngaphambi kokuyiqopha uhambe wayothatha izifundo zokukhipha izwi ngendlela elolongekile. Uyisebenze nenkakha yomkhiqizi womculo wase- USA uJoseph Williams osebenze nabaculi abaziwayo abafana noPrince noBobby Brown.

See Also
Akasalanga uKatlego iGomora ihloma ngosaziwayo

Le-albhamu kaSephuma ngeke abathandi bejazz benza iphutha ngokuba nayo eqoqweni lezingoma kwazise ihlanganiswe ngendlela yokujabulisa abancane nabadala. Kulokhu akadlile kakhulu ngamagama kodwa umculo wakho uyakuzululekisa njengoba kwenzeka kwenye yezingoma iDance kanti ungathi iyona ethandwa abaningi iphephandaba elibacele ukuthi baphawule nge-albhamu. Okunye okumnandi wukuthi yize izingoma zihlanganiswe phesheya kwezilwandle kodwa uSephuma wenze isiqiniseko sokuthi kukhona nezingoma zesiPedi.

Scroll To Top

Siyabonga ngokufunda iBayede.

Zakhele i-akhawunti yamahhala noma faka imininingwane
yakho uqhubeke ufunde.Bheka izindlela zokukhokha ongakhetha kuzo.