Now Reading
Izalelwe yingcanga endlini iMilitary Transitional Council eSudan
Dark Light

Izalelwe yingcanga endlini iMilitary Transitional Council eSudan

 

EMUVA kokukhishwa esikhundleni kobenguMengameli waseSudan u-Omar al-Bashir abaholi bophiko lwezokuphepha eSudan abazibumbe base bezibiza ngeMilitary Transitional Council (MTC) bazithola besengcindezini abekade  bengayilindele.

Le mbibizane iMTC esihlangabezane nayo iqhamuka ezinhlangothini eziningi ezingaphakathi nangaphandle kwaleli lizwe futhi ikhombisa ukuthi uma iqhingasu labo bekuwukubambezela izinhlelo zezinguquko ababuzanga elangeni.

Ingcindezi yokuqala ifakwe yiPeace and Security Council (PSC) ye-African Union (AU) emhlanganweni obubanjwe ekuqaleni kwesonto eledlule lapho ize nezinqumo ezinqala ngokumele kwenzeke eSudan ngokushesha. Kuningi okubalulekayo ngezinqumo ezithathwe yiPSC okukhombisa ukuthi i-AU, noma ngabe kukhona lapho yehluleka khona kodwa ayizimisele ukuhudula izinyawo lapho kunezimo ezibucayi kwezomubangazwe emazweni ase-Afrika.

Kokunye ekushilo iPSC ithumele isexwayiso kuMTC sokuthi kumele iqinisekise ukuthi uHulumeni wesikhashana okumele ubunjwe eSudan awulalulwa abakhuzi bezempi kuphela kepha kumele ufake nabaholi bezepolitiki.

Ayimanga lapho ngoba ibe isinqumela iMTC ugwayi katiki ngokuthi iyinikeze izinsuku ezili-15 zokuthi yenze lezi zinguquko ngoba uma yehluleka ubulungu beSudan ku-AU buzohoxiswa. Abalandela ukusebenza kwe-AU bazokwazi ukuthi lesi sinqumo sePSC akukhona ukwesabisa nje kepha isinyathelo engasithatha njengoba yake yenza kwamanye amazwe phambilini.

Kuzokhumbuleka ukuthi i-AU yanquma ngonyaka wezi-2013 ukuhoxisa ubulungu be-Egypt emuva kokuba abakhuzi bempi bethathe izintambo zombuso.

Lesi sinyathelo saphoqa i-Egypt ukuba iphakamise izinyawo ngezinhlelo zokubamba ukhetho ukuze ingazitholi isibandlululwa ngamanye amazwe. Okuhle ukuthi izwe elihola i-AU nonyaka yiyo i-Egypt, okuqinisa amathemba okuthi izoyigqugquzela iSudan ukuthi yenze ngakho ukuze igweme ukuzithola isisesimweni nayo eyake yabhekana naso phambilini.

Kepha ingcindezi enkulu iMTC ehlezi ngaphansi kwayo iqhamuka ezakhamuzini zaseSudan, zona lezi ezizabalaze zaze zaphumelela ekutheni uMengameli u-al-Bashir ehle esikhundleni. Kuse ngokunye kulabo abebecabanga ukuthi lezi zakhamizi zizogculiseka ngokwehla kuka-al-Bashir ngoba zisamile ekutheni ziningi izinguquko okumele zenzeke.

Owehle kwesobumengameli eSudan uMnu u-Omar al-Bashir. Isithombe: REUTERS

Ezisakukhalela yikho lokhu kokuthi azikwazi ukuthi emuva kokuqumba phansi u-al-Bashir zingavumela izintambo zombuso zibanjwe ngabezokuphepha. Lokhu zikubona njengetulo elingeke lize nezinguquko ngoba kuyaziwa ukuthi izinhlaka ezahlukene zokuphepha (amaphoyisa, izinhloli namasotsha) zisaphethwe abathile ababe yingxenye yenqubo kaMengameli osehlile esikhundleni. Yilezi zikhalo zezakhamuzi ezidale ukuthi iMTC ixoshe abathathu ababeyingxenye yezokuphepha ngenxa yeqhaza labo lokuhlukumeza amalungelo ezakhamizi ngesikhathi sombuso ka-al-Bashir.

See Also

Yize lesi sinyathelo sithakaselwe ngababhikishi, zisekhona ezinye izikhalo okumele iMTC ibhekane nazo, okuthi uma zibhekisiswa kucace bha ukuthi abezokuphepha eSudan baphekwa ngebhojwana. Lezi zikhalo ziphinde zikhombise ubuhlakani nolwazi olunzulu lwezakhamuzi ngesimo ezibhekene naso kanye nendlela izwe okumele liphathwe ngayo.

Ngakolunye uhlangothi ziphinde zikhombise ukuthi ukwehla kuka-al-Bashir kuyisiqalo sendlela esazodonsa ukuze kwakhiwe kabusha ezweni. Lokhu sikugcizelela ngoba ezinye zezikhalo zezakhamuzi zizodinga ukuthi kube khona ukufakana imilomo ezweni.

Isibonelo, kube nesiphakamiso sokuthi iqembu elibusayo ebeliholwa ngu-al-Bashir, iNational Congress Party (NCP), kumele iphele indaba yalo nokuthi lingavunyelwa ukuba libe yingxenye yezinhlelo nezingxoxo zokwakha izwe kabusha. Leli qembu libonwa ngababhikishi njengomongo wazo zonke izinkinga izwe eselibhekene nazo kuyo yonke le minyaka iSudan iphethwe ngu-al-Bashir. Yize ababhikishi besekwa kakhulu ngendlela abaziphathe ngayo, kepha kumele nabo baxwayiswe ekutheni bangezi neziphakamiso ezikhombisa ukungazimiseli ukuthi kubuyiswane ezweni. Ngoba phela, uma kuwukuthi iqembu elibusayo iNCP alisasekwa ezweni, isivivinyo salokho koba wukuthi yehlulwe okhethweni oluzohlelwa emuveni kokuphuma kuka-al-Bashir. Ngako lunye uhlangothi, lesi siphakamiso sababhikishi singathathwa njengaleso esikhombisa ulwazi ngokwenzeka kwamanye amazwe e-Afrika lapho imizamo yokuza nezinguquko yagcina iphelele emoyeni ngoba labo ababeyingxenye yombuso ababethi usuqunjwe phansi umbuso bathola intuba yokuba baqhubeke nokuphatha. Isibonelo ngesababhikishi eBurkina Faso abakwazi ukuqumba phansi uBlaise Compaoré owayenguMengameli kepha iqembu nabaholi ayenabo bakwazi ukuqhubeka nokuba ezikhundleni emuveni kokhetho.

Ngaleyo ndlela, ababhikhishi eBurkina Faso bazithola bezibuza ukuthi kungabe zikhona yini izinguquko abeze nazo ngaphandle kokukhishwa kobenguMengameli.

Kukho konke okwenzekayo eSudan emuveni kokwehla esikhundleni kuka-al-Bashir, okucacile ukuthi isimo sezokubuswa kwezwe sizolunga nxashane bonke abathintekayo bebamba izingxoxo zokuthi kwakheke ukubuyisana. Lezi zingxoxo ngeke zibe lula ngenxa yokungathembani phakathi kwababhikisi, izakhamuzi nabaholi abakhona, kodwa lokhu akuchazi ukuthi ngeke litholakale ikhambi lokwakha ikusasa elahlukile ezweni.

  • UMnu Senzo Ngubane, uNgoti ozimele kwezocwaningo lokudala ukubuyisana nokuthula ezwenikazi i-Afrika
Scroll To Top