Now Reading
Umndondo wokugcina? Ukhetho olungaqeda noma libuyise uMaimane
Dark Light

Umndondo wokugcina? Ukhetho olungaqeda noma libuyise uMaimane

UNGENE kulesi sikhundla kunokuxokozela. Bekukhona abakushayela ihlombe ukuqokwa kwakhe njengomholi wokuqala woHlanga nosemusha ukuhola iqembu elaqala kungelabamhlophe bodwa oningi labo kwabe kungamaNgisi namaJuda. Ngakolunye uhlangothi kukhona ababekhononda ngaphakathi nangaphandle eqenjini, bebhinqa bethi ungene ngoba eyindlamvuzo kaNkk uHelen Zille athatha kuye. Khona lapho kwakukhona ababemsola ngokuthi uyifuzamuntu nje lokuheha aboHlanga nokuthi uphatha nje uqhoboze abanye abaholi boHlanga abafana noNks uLindiwe Mazibuko owayesematheni ngaleso sikhathi, lowo nguMnu uMmusi Aloysias Maimane.

Esikhathini esiyizinyanga ezimbili lo mholi uzobe ebhekene nenselelo enkulu njengomholi weqembu. Ngesikhathi kuphuma imiphumela yokhetho ngoNhlaba kuzobe kuphela iminyaka emihlanu golokoqo aqokwa njengomholi weDemocratic Alliance (DA) nokwenzeka mhla zili-10 kuNhlaba ngowezi-2015. Njengoba izingqapheli zihlale zisho ukuthi isikhathi esingunyaka side kakhulu kupolitiki naye uMaimane kule minyaka emihlanu kuningi okumehlele okuhle nokubi.

Eqala ukuphatha ukwazile ukwakhela kulokho uNkk uZille ayekuqalile okuwukuheha aboHlanga. Ngaphansi kukaNkk uZille iDA okhethweni lwezi-2009 yathola amaphesenti ali-16.66% isuka kwali-12.4% okhethweni lwangowezi-2004. Ngowezi -2014 ithole amaphesenti angama -22.23%.

Ngesikhathi sakhe bangena bageleza aboHlanga kuwo wonke amazinga empilo ngakho belu ukuthi base bebona ofana nabo ehola. Naye njengoNkk uZille kanye noNks uMazibuko wafika waphisela kulowo owayebatshazwa okwabe kunguMnu uZuma. Abanye bathi waba nenhlanhla ngoba yabe idubukele kwazise uZuma wabe enexeba ngoba wabe engumzondwa ngisho kwabo okwenza kwaba yithuba eliyinqabakutholwa emaqenjini aphikisayo. Ngaphansi kukaMaimane iDA ilibuse ngezinkantolo ngoba bekusathe kuyakhulunywa imemeze inkantolo. Okunye angazigonya isifuba ngakho wukuthi ngesakhe isikhathi kwenzeke into eyabe ingalindelwe muntu ngesikhathi iDA okhethweni loHulumeni Bendawo ithatha omasipala abakhulu nabanemali okuyiGoli, iNelson Mandela Bay (yize labuye lwabheda uhlelo) kanye neTshwane okuyinhlokodolobha yeNingizimu Afrika.

Nokho izinto zithe ukuguquka eminyakeni emithathu eyedlule ngesikhathi kufika ePhalamende iqembu elisha, izigagayi uqobo, okwathi noma linezinombolo ezincane kunezeDA kepha laba yisishingishane esingakhululanga nje kuphela iPhalamende kepha kwabezindaba nasemiqondweni yabantu. Ukwenza kwaleli qembu okuyi-Economic Freedom Fighters kwenza iDA engeyokuqala ngezinombolo kwaphikisayo kanye neyesibili ngobukhulu ngezinombolo ePhalamende, yalandela ngemuva, yaphenduka udibi uqobo.

Ukugxamalaza

Okunye okumehlele kube wukuhlukana kwempi yakhe phakathi. Ngesikhathi sakhe kube khona aboHlanga phakathi eqenjini abamsolile ngokuthi ugxamalazile, uma enabo ukhuluma abakuthandayo kuthi uma esenabadeshi akhulume ulimi lwabo. Lokhu “kugxamalaza” bathi kuyabonakala nakunqubomgomo yeqembu nangendlela okuphathwa ngayo amalungu. Yize lo mholi kanye neqembu bekuphika lokhu, imilomo ibivunana ukuthi ibhixene.

Ngonyaka owedlule imibiko yamaphephandaba yaveza ukuthi sekukhona ukungahoshelani kahle phakathi kukaMaimane nesigungu esiphezulu kuDA okubalwa kubo uSotswebhu weqembu ePhalamende uMnu uJohn Steenhuisen, iSekela Sotswebhu uMnu uMike Walters kanye noSekela Sihlalo weqembu, uNks uNatasha Mazzone. Ngokusho kwemibiko, lokhu kungahoshelani kubangwa yinkulumo kaMaimane ngesikhathi ehlangene namalungu eqembu eSoshanguve kuzobungazwa usuku lwenkululoko. Kule nkulumo uMaimane wathi “ukutatamiswa kwabadeshi kumele kuphele”. Kuthiwa kwabe uzithintele iziqandu njengoba asolwa esidlangalaleni nayilabo abaseduze kwakhe. Zolo lokhu ubuholi bakhe ‘obugxamalazile’ bunekelwe izwe ngesikhathi obeyinhloko yenqubomgomo yeqembu eshiya phansi ekhala ngakho ukugxamalaza.

Okunye okumcindezelile yindlela okusolwa ukuthi usingathe ngayo ngesinxele iziwombe ezithinta abadeshi ebuholini. Kuqale ngodaba lukaNks uNatasha Mazzone nokusolwa ukuthi wawezwa nje ngaphandle kokulandelwa kwemigomo kwathiwa usengusekela sihlalo. AboHlanga bakhuza ibhadi lokhu bakubiza ngomuga oqinisekisa izinkulumo zokuthi leli qembu linamakhosana namakhosazana alo, abadeshi. Amehlo onke abheka kuMaimane ukuthi uzokwenzenjani ngalokhu, kodwa waveza ukuthi uyaseseka isinqumo sesigungu esiphezulu sokuqokwa kukaNks uMazzone.

Okwakamuva nokube ngundabamlonyeni yilokho okuthinta uSotswebhu uMnu uSteenhuisen okwavela ukuthi ukhuluma nje engcofa abaholi abathile kwamanye amaqembu ngokwenza umsebenzi abangenawo amakhono awo naye siqu akafundanga ukuyaphi. Lokhu kwenza abantu babheka ukuthi uMaimane uzokwenzani nokwaphetha ngokuthi kuphelele emoyeni nokwakha isithombe ngaphakathi ngangaphandle kuDA ukuthi abadeshi bahlulelwa ngokwehlukile kunaboHlanga.

Abakwabo bamsola kakhulu odabeni oluthinta ubuholi baseGauteng kanye nangendlela abathi wasingatha ngayo udaba oluthinta uNkk uDe Lille nowaphetha ngokuphuma inxiwa. Lapha lo mholi usolwa ngokuba yetheyethe nobumbulu. Lokhu kuthiwa kwenza uMnu uSolly Msimanga aphakanyiswe njengozomela leli qembu embangweni wobundunankulu eGauteng kukhala ngaphansi iphisi elidala ebelikade lisebenza iGauteng uMnu uMakashule Gana. Akuyona imfihlo ukuthu uGana nezakhe kabaneme nokuthi basola ubumbulu. OkukaNkk uDe Lille kuyoqoshwa emlandweni njesibhudubhudu esafaka uMaimane engcindezini njengoba kwafanele akhethe phakathi kwabathile izinkulumo ezithi ngabadeshi ababechicha uDe Lille kanye nomholi woHlanga okwabe kunesithombe sokuthi uyajijimezwa. Akadingaka ukukhulunyelwa kulokhu uNkk uDe Lille ngoba wakusho obala ukuthi uMaimane akumuntu, ugxamalazile.

Ekuhambeni kukaNkk ude Lille kukhona asebelinde ukubona ukuthi ngabe umphumela ngeke yini umise kabi iqembu eWestern Cape. Uma umphumela ungenzanga lutho uMaimane uyothwalwa ngeqoma njengomuntu obangule iqembu iva. Kepha uma ukuhamba kukaNkk ude Lille kudlisele iqembu ogageni yonke iminwe iyokhomba kumholi.

Lidla umninilo

Ongoti bepolitiki bayavumelana ekutheni isifiso esikhulu sikaMaimane nabanye emaqenjini aphikisayo sokuginga uZuma sesiphenduke isichitho. NgoNhlolanja nyakenye uZuma wehla esikhundleni sokuba nguMengameli wezwe kwangena uMnu uRamaphosa nothandwa kakhulu ngabatshalizimali. Lokhu ongoti bathi sekwenze iDA yaphelelwa wudosi. Ubufakazi balokhu kwenzeke ngosuku olwandulela inkulumongqangi yakhe. Ngalolu suku njengokwejwayelekile ubuholi beDA babiza abathile okuhlanganisa osozimboni, osomabhizinisi, abahlaziyi, abezindaba namanxusa. Inhloso kwabe kungukwethula into ebizwa ‘ngombiko wangempela wesimo sezwe’. Ngalokhu iDA isuke ukutshengisa olunye uhlangothi nokunyundela uMengameli nosuke engubuso beqembu elibusayo. Bahlale bekwenza lokhu nokho kulokhu babengabuzanga elangeni. Bathi besaqhubeka kwasukuma izikhulumi zaphumela obala ukuthi iningi lazo libona ukuthi uRamaphosa usahamba ngakho. Lokhu kwamfaka ehlazweni uMaimane ngoba kwadingeka agcizelele ukuthi uRamaphosa akazimele kepha umele uKhongolose ngakho uma iminyaka engama-25 yabe imibi, kanye naleyo kaZuma uRamaphosa naye ngoba uyilungu likaKhongolose unuka phu inkohlakalo.

Ungoti wezepolitiki uMnu uRalph Mathekga uthi iDA yazigwaza ngowayo njengoba kwathi lapho inesikhathi sonke sokuqhobozela i-ANC yona yaqoma ukubhekana nomuntu oyedwa okunguZuma nokuthe uma engasekho yabe isitholoza. Ubuholi bukaMaimane busoliwe nangokwenza amaphutha kwezokuxhumana. Muva nje iDA ike yathola ukusolwa ngokungabi nazwelo emuva kokukhipha isikhangiso lapho igadla ku-ANC. Ekugadleni kwayo ibe isithinta namagama alabo ababhubha eLife Esidimeni naseMarikana. Lokhu akwehlanga kahle emindenini nakubantu nje jikelele nokwaphoqa ukuthi le nhlangano yehlele ngezansi, kulandela ukonakaliswa kwesikhangiso ngabantu abangaziwa.

See Also

Isithombe esikhulayo

Okunye osekumlandela uMaimane yisithombe sokuthi ungumuntu othanda izikhundla. Abakholwa yilokho balumbanise isigameko sakamuva lapho kuvele ukuthi lo mholi unesifiso sokuba nguNdunankulu waseWestern Cape uma sekuphume iqhawe lakhe uNkk uZille. Lokhu kwamangaza abaningi ngaphandle nangaphakathi eqenjini ngoba kwabe kungakaze kwenzeke ukuthi umholi weqembu afune ukuyoba kwesinye isikhundla ekubeni ehleli esihlalweni. Kwabanye kwafakazela inhlebo eyabe ithi uhola iqembu nje usemseni wabanye okubalwa noNkk uZille. Kwaba khona abathi isifiso sokuyoba nguNdunankulu kwabe kuwukuphendula ingcindezi yokuthi amakhosana namakhosazana eDA asefuna ibhantshi lakwabo ngakho amfuna eshenxile. Ukuvela kwalezi zindaba kwaphoqa ukuba iqembu lipheke impendulo eyabe ithi “UMaimane ngeke akwamukele ukuqokwa kwakhe” kulesi sikhundla. Phezu kwalokho ichashaza lokuthi uthanda izikhundla libukeka lingakakhucululeki.

Elinye ichashazi yilelo lokusolwa ngokuthi wabe engenele ukulwa izimpi zabanye. Uyasolwa ngokuba nesandla ekuqhubekeni nokudala ufa ikakhulukazi kubaholi boHlanga. Oshicilelweni lwangamhla zingama-26 kuNhlolanja kuya mhla zinhlanu kuNdasa ngowezi-2015 leli phephandaba labika labika ngofa kubaholi abamnyama noludalwa ngabathile abamhlophe kule nhlanngano. Kulo mbiko kwavela ukuthi kukhona ukwehlukana phakathi kwabaholi abamnyama KwaZulu- Natal, ongungoMnu uSizwe Mchunu onguSihlalo nomholi wale nhlangano eSishayamthetho, uMnu uZwakele Mncwango ngaleso sikhathi owayesahola le nhlangano eMkhandlwini weTheku kanye noNks uMbali Ntuli owayeseyilungu leSishayamthetho. Kuthiwa lokhu akukusha kepha kuqale ngokuthi kudalwe ufa phakathi kukaMnu uMmusi Maimane ongumholi weDA ePhalamende kanye nalowo angena ezicathulweni zakhe nosewashiya phansi uNks uLindiwe Mazibuko.

Abaholi abangaphakathi kuDA abacela ukuba amagama abo angadalulwa ngenxa yokwesabela ukuthi bangasolwa ngokwephula imigomo yeqembu yezokuxhumana bakuqinisekisile ukuthi lokhu okwenzakalayo kuDA kuwuhlelo olukade lwaqala.

‘Ngenhlanhla yakhe uNkk uZille basamthanda abezindaba (ngaleso sikhathi) yikho behluleka nje ukudepha ngesenzo sakhe. Lokhu akwenzile ubengakwenzeli iDA kepha ubezenzela yena. Ukube ubekwenzela iDA ubezohoxa kusaqala ukuze asinike isikhathi esanele sokukhetha lowo ongasihola . Singaba sisenzani sekusele amasonto ambalwa?’ Kubuza lo mholi noqhubeke wathi uMnu uMaimane akagawule abheke.

“Ngabelungu laba, bayayazi into yabo. Uhlelo olujulile lolu okumele abaholi abamnyama abafana noMaimane, uMchunu, uMncwango noMbali Ntuli nabanye balubheke. Akukuhle ukuthi siqhathwe sibhekile bese kuthi ngoba sithanda izikhundla bese senza sengathi akonakele lutho. Kusobala ukuthi uMaimane angase azithole esetshenziswa kuthi uma sekufike isikhathi sokuthi abanikazi beqembu babuye bese egudluzwa. Yikho ngithi akagawule abheke,” kuphetha umthombo.

Kusasa uMaimane uzobe ethula umqulu wezethembiso ngankathinye ephaka impi yokhetho. Amehlo azobe ethe njo kuye njengomholi ngezizathu ezahlukene. Abanye bayobe bebheke ukuthi uyiphaka ngesinwe nokuthi iyabatatazelisa yini abanye. Bakhona abayobe befisa ukuthi le kube yinkulumo yakhe yokugcina yokwethula umkhankaso weqembu. Labo bayobe benesifiso esiyingozi, ngoba yize bengamalungu eqembu kepha ukungenzi kahle kweqembu kungenza izifiso zabo zokuthi uMaimane afulathele iqembu ngenxa yemiphumela. Ngamafuphi kulokhu uMaimane akakhankaseli ukwehlula izimbangi ezikwamanye amaqembu kuphela kepha ukhankasela nokuqhubeka nokuhola leli qembu elizama nsukuzaphuma ukuveza ubufakazi bokuthi selingelawo wonke umuntu waseNingizimu Afrika.

Scroll To Top