Now Reading
ICorruption Watch ithi izoqhubeka nengcindezi
Dark Light

ICorruption Watch ithi izoqhubeka nengcindezi

INHLANGANO elwa nenkohlakalo ezinhlakeni zikaHulumeni iCorruption Watch ithi nakulo nyaka izoqhubeka nokuqinisa umkhankaso wayo wokufaka ingcindezi uHulumeni ukuba uqinise ezokuphepha emngceleni yakuleli nasezikhungweni ezibhalisa abantu bokufi ka ukuze kunqandwe inkohlakalo yokufakwa kwabantu bangaphandle ezweni ngokungemthetho. Le nhlangano ithi njengoba kuqala unyaka kuvamisile ukuthi sande isibalo sabantu abangena eNingizimu Afrika ngokungemthetho besizwa abasebenzi abasebenzi neziphathimandla zoMnyango Wezasekhaya. Ekhuluma ezinhlelweni zezindaba ngasekuqaleni kwesonto oyiNhloko Yezophenyo kule nhlangano uNkk uLeanne Govindsamy uthe bakhathazekile ngokuthi kuze kube yimanje abakazitholi izimpendulo eKomidini loMnyango Wezasekhaya ePhalamende mayelana nezinsolo zenkohlakalo abathi idla lubi esikhungweni iDesmond Tutu Refugee Reception Centre, eMarabastad ePitoli.

Ngesikhathi iCorruption Watch ibhalela uMnyango Wezasekhaya ngasekupheleni konyaka odlule kwakubikwa ukuthi isimo sokusebenza kulesi sikhungo sasisibi ngendlela yokuthi ngisho namalungu eKomidi loMnyango Wezasekhaya ayeseke akhuluma ngaso.

Encwadini eyabhalwa iCorruption Watch iyibhekise eKomidini, yaveza ukuthi isizame izikhathi eziningi ukusebenzisana noMnyango Wezasekhaya ukuze kuxazululeke izinkinga eziholela ezenzweni zenkohlakalo kodwa kube nhlanga zimuka nomoya.

Kule ncwadi iCorruption Watch yathi kusuka ngowezi-2015 izamile ukuzwakalisa uvo lwayo ngalesi simo emuva kokuthola imibiko kubantu ngokungahambi kahle kwezinto. Embikweni wayo obizwa ngokuthi Project Lokisa: Asylum at a Price, iCorruption Watch ibalula okuningi okuyinkohlakalo eMnyangweni Wezasekhaya nokwavela ophenyweni lwayo kanjalo nemibiko elinganiselwa ema-314 eyenziwa ngesikhathi kukhulunywa nabokufi ka abaveza ukuthi bayagwaziswa, basatshiswe y izikhulu zikaHulumeni Isitatimende seCorruption Watch saveza ukuthi imibiko abayitholile kubantu bokufi ka kuleli ibanikeze wonke amandla okuqala uphenyo oluholele ekutheni kuvulelwe amacala obugebengu esiteshini samaphoyisa iJohannesburg Central Police Station abasebenzi ababili boMnyango Wezasekhaya kanye notolika osebenzela inkampani yotolika iZRGB Translation and Interpretation Services.

UNkk uGovindsamy uphinde wakuqinisekisa futhi kuleli sonto ukuthi sebedlulisele lonke lolu lwazi koKlebe waphinde wazwakalisa ukukhathazeka ngokuhamba ngonyawo lonwabu ekuqalweni kophenyo nokukhombisa ukuhudula izinyawo kwaboMnyango Wezasekhaya ekubambisaneni .

Ukuvikelwa kwabokufi ka

Okunye athe kuyabakhathaza ukuvikelwa kwabokufi ka nabafuna ukuzokhoseliswa ezweni ababika le nkohlakalo kwabomthetho ngokuthi ukuphepha kwabo akuqinisekisiwe yingakho benovalo lokuphumela obala baveze obunye ubufakazi okwenza kuhambe kancane uphenyo.

“Inkohlakalo ayenzeki kuphela kuphela emahhovisi asePitoli nakulawo anabasebenzi abancane ngokwesibalo aseCape Town.”

ICorruption Watch isidlulise amacala ayisithupha enkohlakalo koKlebe eKapa amayelana nenkohlakalo kuleya ndawo.

Naphezu kwemizamo eminingi kushaywa izigcingo ukuze lokhu kuthathelwe phezulu, uMnyango Wezasekhaya ubonakala wehlulekile ukubambisana neCorruption Watch nabantu jikelele ekuthatheni isinyathelo sokubhekana nenkohlakalo ebhekiswe kwabokufi ka nabakhosele ezweni .

“Lokhu kungabambisani nathi koMnyango Wezasekhaya ekulweni nenkohlakalo kuveza indlela izinto ezazenzeka ngayo kuloMnyango nangesikhathi usaphethwe okokuqala uMnu uMalusi Gigaba osephinde washaya ibuya futhi,: kubeka uNkk uLeanne Govindsamy oyiNhloko Yabaphenyi kuCorruption Watch.

UNkk uGovidsamy uthi baphoxekile yindlela uMnyango wezasekhaya ohluleke ngayo ukuphendula kulokho abakuvezile okuthinta inkohlakalo, waveza ukuthi okubuhlungu ukuthi abantu abathwala usizi ekugcineni ngenxa yalokhu ngabasemazingeni aphansi. Uthi esikhundleni sokuba kuphuthunyiswe izicelo zabangena ezweni futhi kuylandelwe nohlelo oluqondile olungachemile, abokufi ka bazithola sekuyibo izisulu zenkohlakalo.

Uthi iNingizimu Afrika inesibopho kuleli nasemhlabeni ukwenza isiqiniseko abokufi ka bayavikelwa, kodwa leso sibophezelo sidicilelwa phansi aboMnyango Wezasekhaya. ICorruption Watch iphinde yabalula izethula zayo zakamuva mayelana nomthethosivivinywa iDraft Refugees Regulations 2018 neDraft Immigration Amendment Bill.

Uphinde wanxusa iKomidi LoMnyango Wezasekhaya ukuze lusukumele konke okwenzeka kulo Mnyango ikakhulukazi esikhungweni iMarabastad. Iphinde yanxusa leli komidi ukuba lisebenzisan eneKomidi LoMnyango Wezamaphoyisa neloMnyango Wezobulungiswa ukuze kwenziwe uphenyo nemiphumela yalo yazeke.

See Also

Ukuphawula kweKomidi

Ikomidi loMnyango Wezasekhaya liphinde lazwakalisa ukungeneliseki ngendlela okusebenza ngayo amaphoyisa ombutho iSouth African Police Service (SAPS) namaphoyisa kaMasipala waseTshwane Metro ekuqiniseni ezokuphepha esikhungweni iDesmond Tutu Refugee Reception.

Muva nje leli Komidi livakashele lesi sikhungo nalapho liveze khona ukungagculiseki kwalo ngezinselelo ezibhekene nezokuphepha. Ezibe mnandi ngokuqhubeka kwesikhathi kube ukuthola umbiko ovela emaphoyiseni eSAPS nakaMasipala waseTshwane athe akulona iqiniso ukuthi ahudula izinyawo.

“Ikomidi likwamukele ukuthi kukhona ukungabambisani nangendlela okwenziwa ngayo imibiko labe selijuba bonke abathintekayo ukuba bahlanganebakhe uhlaka abazoludlulisela ekomidini basho ukuthi bafuna ukuxazulula kanjani lolu daba kanjalo nezinselelo ezikhona,” kusho uSihlalo Wekomidi uMnu uHlomani Chauke.

Ukubeke kwacaca ukuthi izinhlelo zabo zisobala abakudingayo ukuthi bonke abathintekayo kumele bazimisele ukubhekana nezinselelo nokuthi babhekana kanjani nazo. Uthe ezinye izinhlelo okumeole zingasali ngaphandle kumele kube ukufakwa kobuchwepheshe bezokuphepha njengamakhamera azobheka konkie okwenzeka emahhovisi ukuze abezokuphepha bakwazi ukuphendula ngokushesha uma kukhona okwenzakalayo.Ngaphezu kwalokho uMnyango usunxuswe ukuba uxhumane neSouth African Human Rights Commission ukuze kwenziwe izinhlelo zokufundisa amaphoyisa eSAPS nakaMasipala waseTshwane ukuze bakwazi ukulawula ezokuphepha lapho kubhaliswa khona abantu bokufi ka kuleli.

IKomidi libuye lanxusa ukuthi zonke izinhlelo zidluliselwe kulo futhi zisayinwe abaholi bezepolitiki ukuze kuthi uma kwenzeka amaphutha kube khona okuzobhekwana nabo.

Scroll To Top