Now Reading
Nabangaphandle bavikelekile ngaphansi koMthethosisekelo
Dark Light

Nabangaphandle bavikelekile ngaphansi koMthethosisekelo

UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika unika wonke umuntu ilungelo lokuhlonishwa nokunikwa isithunzi esimfanele kusuka empilweni, ukukhululeka nokuvikelela.

ISigaba 12 soMthethosisekelo sikhuluma ngamalungelo okukhululeka njengokuthi awukwazi ukuboshwa ngaphandle kokubekwa icala, ukuvikelela ngaphansi kwezimo ezehlukene zodlame, ukungahlukunyezwa nokujeziswa ngendlela ezokwehlisa isithunzi. Umuntu obona sengathi amalungelo akhe athintekile ngesenzo sabathile unelungelo lokunikwa isizathu esibhalwe phansi ngokwenzekile.

NgokweSigaba soMthetho 33, uHulumeni wenza isichibiyelo kumthetho iPromotion of Administrative Justice Act 3 we-2000, ukunika umuntu onhgenelisekile ngokuthinteka kwamalungelo akhe ithuba lokuthinta izinkantolo ukuze kulungiswe udaba lwakhe.

Kunemithetho ehlukahlukene ekhuluima ngokuvikelwa kwabantu njengalowo obizwa ngokuthi iRefugees Act 130 we- 1998, iPrevention of Combating and Torture of Persons Act 13 of 2013 (the Anti-Torture Act).

IRefugees Act South Africa umthetho oyingxenye yesibophezelo esenziwa elakuleli ngowe-1951 ngaphansi kweConvention Relating to Status of Refugee okusho ukuvikelwa kwabantu bokufika ezweni.

Ngonyaka wezi-2013 iNingizimu Afrika we-1998 nowezi-2013 iNingizimu Afrika yenza isichibiyelo kuRefugees Act ne-Anti-Torture Act.

Le mithetho ibophezela izwe ukuba lenze isiqiniseko sokuthi lamukela futhi liphatha abantu bokufika kuleli ngendlela ehloniphekile futhi ngokuhambisana nemithetho yamazwe omhlaba.

Okunye okuyisibophezelo ngokuhambisana nale mithetho ukuthi ngaphambi kokuba kuthathwe isinqumo sokubuyiselwa komuntu ezweni lakhe, kumele kulandelwe yonke imigudu ngoba uma lokho kuthathelwa phezulu kungafaka izwe ehlazweni.

Ngokwesigaba-4 soMthetho iPrevention of Illegal Eviction ne- Unlawful Occupation of Land Act 19 we-1998, uma umuntu esehlale endaweni isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha, inkantolo ingakwazi ukuthi imkhiphe kuleyo ndawo uma ibona lokho kufanelekile, inqobo nje uma kuzobhekwa zonke izimo.

Okubalulekile ukuthi lowo osuke esuswa endaweni kubhekelelwe ukuthi yiyiphi enye indawo angakwazi ukugoba kuyo amadlangala. Uma umhlaba kungokaMasipala kumele kube yiwo owenza ezinye izinhlelo ukuze osusiwe atholelwe enye indawo.

See Also

Leli yicala esike saliveza ngaphambilini ngesikhathi sikhuluma ngokuhlinzekwa ngendawo kwabokufika elabe liphakathi kukaChapelgate Properties v Unlawful Occupiers of Erf lowezi-2016.

UMasipala waseJohannesburgh kwakuwukuthi unaso yini isibopho sokuzamela enye indawo abantu ababengene ngokungemthetho endaweni yenkampani iChapelgate Properties. Iningi labantu ababengene kule ndawo ngokungemthetho ababeyingxenye yamaphesenti angama-60 kwakungeboba abaseNingizimu Afrika.

Okwakufakazela lokho ukuthi nezincwadi ezibagunyaza ukuba kuleli babengenazo. Umsebenzi wenkantolo waba lula ngoba yanquma ukuba basuswe. Inkantolo yabuye yanquma ukuba uMasipala utholele indawo abanye ababesusiswe okwakuvela ukuthi bayintula ngempela indawo, kodwa nalokho kwakunombandela ngoba kwakumele baveze ukuthi banazo izimvume zokuba eNingizimu Afrika.

Okunye okwabe kuwumbandela ukuthi bazifakile izicelo zokungena ezweni njengababaleki. UMehluleli kuleli cala wanquma ukuthi abokufika kuleli futhi abangene ngokungemthetho abakwazi ukushiywa ngaphandle ekunikezelweni ngezindawo zokuhlala zesikhashana.

Scroll To Top