Now Reading
Isinxephezelo sinemibandela yeCriminal Procedure Act
Dark Light

Isinxephezelo sinemibandela yeCriminal Procedure Act

AKEKHO umuntu ongaphezulu komthetho yingakho kunesigaba esingaphansi koMthetho iCriminal Procedure Act 51 we- 1977 esigcizelela ukuthi umuntu ohlukumezekile ngenxa yezizathu zobugebengu kumele anxeshezelwe ngumsolwa ngaphambi kokuthi umsolwa aze afakwe ezinkantolo abekwe icala.

Lapho inkantolo ibona khona ukuthi ohlukunyeziwe kumele anxeshezelwe ngumsolwa isuke igwema isimo lapho umsolwa ezonikwa khona isigwebo okungaba ukudonsa ejele. Le ndlela iyasiza ngoba inika nomsolwa isikhathi esanele sokuqoqa imali yesinxephezelo.

Umyalelo wesinxephezelo unemibandela ngokweSigaba 297 no 300 seCriminal Procedure Act. Lo mbandela uthi uma umuntu elahlwe icala elidale ukuthi lowo olinyaziwe aze alahlekelwe impahla okungama umuzi, imali, inkantolo ingabheka isicelo salowo ohlukunyeziwe noma izwe okushiwo uMshushisi egameni lommangali bese inquma ukuthi kumele akhokhelwe.

Kusobala ukuthi inkantolo ingenza isiphakamiso sokuthi kukhokhelwe ohlukunyeziwe emuva kokuba ummangalelwa eselahlwe icala. Kusemandleni enkantolo ukuthi yenze isinqumo sokukhokhelwa kohlukunyeziwe noma ngakhokhelwa. Inkantolo ayikwazi nje ukuthi isingathatha isinqumo esizovuna ohlukunyeziwe ngoba nakhu kusho umthetho, kodwa kusemahlombe ohlukunyeziwe ukuba afake isicelo sokunxeshezelwa uma ummangalelwa eselahlwe icala.

Lapho uMshushisi efaka isicelo sokuba kunxeshezelwe ngokuyalela komthetho, kumele kucace ukuthi lokho mukwenza ngokunxuswa ummangali.

Ecaleni likaS v King elingunombolo 8R elenzeka ngoZibandlela wezi-2014, inkantolo yasichitha isigwebo esakhisha iMantshi kumsolwa ngezizathu zokuthi kwakucaca ebufakazini obuqoshiwe ngesikhathi kuqhubeka icala ukuthi isinqumo sokunxephezela esenziwe iMantshi isicelo saso sasifakwe uMshushisi ngesikhathi kukhishwa isigwebo.

UMshushisi akazange akucacise ukuthi ngesikhathi efaka isicelo, lokho wayekwenza egameni likammangali. Inkantolo yabuye wanquma ukuthi ummangali anikwe ithuba lokuhola ubufakazi noma anekele inkiantolo ngesicelo sokunxeshezelwa. Ngasekuqaleni kuleli cala umsolwa wayenganikwanga leli thuba.

ISigaba 300 soMthetho sithi isinqumo sokunxephezela esenziwe ngokulandela lo Mthetho singaba nomthelela esinqumweni esingakhishwa iMantshi. Uma umsolwa ehluleka ukukhokha lokho anqunyelwe khona yinkantolo, ummangali unawo amandla okuphoqa ukuthi akhokhe ngokulandela umthetho akhishelwe incwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe ekhishwa iMantshi ephethe kuleyo ndawo.

Ecaleni likaVaveki v S langowezi-2010 kwanqunywa ukuthi lapho inkantolo inqume khona ukuthi ifisa ukunika umsolwa ithuba lokugwema ukuboshwa ngokuthi akhokhe imali noma olunye uhlobo lokunxephezela, kumele ibheke ukuthi lowo muntu angakwazi yini ukukhokha leyo mali ngesikhathi esinqunyiwe.

Kuleli cala inkantolo yathola ukuthi iMantshi yehluleka ukubhekisisa leli cala ngokuthi umsolwa uzokwazi yini ukukhokha imali yesinxephezelo ngesikhathi esibekiwe noma cha ukuze ahambisane nemibandela yesigwebo.

Isigwebo esakhishwa iMantshi sachithwa emuva kokuphonselwa inselelo esikhundleni saso kwaphasiswa isigwebo esasingahlangene nesikhathi esinqunyiwe okungakhokhwa ngaso isinxephezelo.

See Also

Ekhipha isinqumo uMehluleli wakubalula ukuthi isinxephezelo ngaphansi kweSigaba 300 singaba yingxenye yokuzicelela ukuthethelelwa kanjalo nengxenye yesinqumo sesigwebo.

Uma sesikhishiwe isinqumo ngesinxephezelo, ummangali angakwazi ukuthi zingakapheli izinsulu ezingama-60 abhale phansi indlela afisa ukunxeshezelwa ngayo.

Uma ummangali engenelisekile ngesinqumo senkantolo mayelana nesinxephezelo anganquma ukuthi ngokwakhe isinxephezelo esingakanani abesilindele.

Esinye iSigaba soMthetho esingunombolo 297 sithi lapho inkantolo ilahle khona ngecala umsolwa ngakwenzile kodwa kubonakala ukuthi isigwebo anganikwa sona asikho ngaphansi komthetho, inkantolo inganquma ukukuhlehlisa ukukhipha isigwebo ngesikhathi esingaba ngaphansi kweminyaka emihlanu , umsolwa akhululwe ngemibandela ethile.

UJohn Ndlovu uneziqu zeLLB azizuza eNyuvesi yaseZululand, isitifiketi iMasters Cert (Labour Relations Management asithola eNyyvesi yaseJohannesburg. Ungumeluleki omnkansthubomvu ophikweni lwezokushushisa ngaphansi kwe-Attorneys Fidelity Fund eCenturion, eGoli.

Scroll To Top