Now Reading
UMnyango noMphathiswa basolwa ngokuxova uBukhosi
Dark Light

UMnyango noMphathiswa basolwa ngokuxova uBukhosi

ISILO sibize umhlangano nemindeni enemibango nokuthiwa ixovwa nguMnyango

 

Intabamlilo ekade ibikezela isingadubula noma yinini. Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi isicije kakhulu imikhonto phakathi koBukhosi noHulumeni nokusolwa ukuthi kudalwa ‘wubudedengu’ bezisebenzi noMphathiswa odabeni oluthinta ukubekwa kwaMakhosi. Kweminye imizi kusolwa ukuthi uMnyango Wezokubusa nokuBambisana yiwo osulawula imisamo njengoba sekuyiwo uMnyango osulokotha amakhosana emizi.

OZul’azayithole banalo uhlu lwemizi ebangayo nokusolwa ububhimbi nokugxambukela koMnyango eminye imizi isize yaphikelela ngisho ezinkantolo zesilungu emizamweni yokunqanda lokhu abathintekayo abakuhumusha njengetulo lokuxova uBukhosi nokuthuntubeza ubuholi beSILO. Kulolu luhla kukhona phakathi imindeni yakwaMbuyazi, kwaMpukunyoni, kwaMadlala, kwaMngomezulu, kwaDube, kwaSimelane, kwaNzama nakwaDlomo.

“Kusithathe iminyaka ukuthi sibone ukuthi empeleni lempi ingeSILO. Phela uma kuqedwa izinsika zoBukhosi owenza kanjalo usuke efuna ukuqeda ngabavikeli beSihlalo kuze kuNhloko yoBukhosi, okuyiSILO, kusho enye iNkosi ethintekayo kulokhu nethe ngokuhlonipha iSILO noNdunankulu kaZulu inxusa singaludaluli igama layo kepha ngesonto elizayo ithe nakanjani izobe ikhona ukuyogonyuluka koNgangezwe Lakhe.

OZul’azayithole bangaphinde baqinisekise ukuthi iSILO sesibize umhlangano ophuthumayo nemizi ebangayo ngenhloso yokungenelela. Ikhuluma naneli phephandaba INkosi yesizwe saseMadungeni nenguSihlalo weNdlu YaMakhosi KwaZulu-Natal ithe isixazululo kukho konke lokhu wukuthi abanye bahlehle kunikwe Omdala into yakhe.

“NjengeNdlu sikuthokozele kakhulu ukuba kufike isikhathi lapho Omdala engenelela khona ngoba khona kukhona okungahambi kahle. Ngikhuluma nani nje silapha ONdini ngodaba olufanayo oluthinta umuzi wakwaMngomezulu. Bakhona naboMnyango ukuzozizwela izikhalo,” kusho uMdunge.

Sikhuluma ngosuku lweMbizo kaZulu iSILO kasifihlanga ukuthi kukhona okungahambi kahle. Enkulumweni yaso ISILO sathi: “Kukhona imindeni yoBukhosi exovekile kubangwa ukuthi ngubani okumele abe yinhloko yalowo mndeni. Ngiyazi ukuthi futhi eminye yale mindeni isezinkantolo. Ukuzama ukuqondisa isimo ngizoyibiza yonke le mindeni maduze nje ukuze ngizizwele mina ukuthi lesi sihlava semibango sivelaphi. Ukufeza lokhu ngizocela uHulumeni ngoMnyango Wokubusa Nokubambisana Kanye Nezindaba Zomdabu ukuthi kume okwesikhashana ukubeka noma ubani esihlalweni ngisho ibamba lodwa leli size sixazulule izinkinga ezikhona” kusho Ongangezwe Lakhe.

Amagama Omdala alandela enye inkulumo ayenza kuvulwa iNdlu Ondini lapho akhala ngokudelelwa kwaMakhosi ezizwe yizisebenzi zoMnyango.

“Ngiyafisa ukuba ngikuveze ukukhathazeka kwami ngalokhu engikubona njengokudeleleka kwaMakhosi ezandleni zabanye eMnyangweni. Awukwazi ukuthi uthanda noma uhlonipha mina kepha ube udelela aMakhosi ayizinsika zeSihlalo. AMakhosi ayadinga ukuhlonishwa ngamaKhansela kanye nezisebenzi zoMnyango. Empeleni kuyadinga kube noqeqesho olunzulu lwabasebenzi ngoba abanye bayafakwa nje entweni vele abangayithandi. Ngeke usebenze eBukhosini ungabuthandi. Akungathunyelwa abantu ngoba bephendlelwa imisebenzi bese kuthiwa abazosebenza noBukhosi,” kusho iSILO ngaleso sikhathi.

Amanye aMakhosi akhulume naleli phephandaba akuqinisekisile ukuthi izinto kazihambi kahle. Akhale ngokuthi kwenzeka konke lokhu nje ngoba uMphathiswa owengamele izindaba zawo, uMaDube Ncube akawanakile. “Umhlonishwa lona simazi uma kuneSILO kuphela. Uma ungabuza nje ukuthi yini ayenzayo aMakhosi ngaphandle kwemali yemihlangano le osekusobala ukuthi yiwona mgqakazo abanye bethu abadonswa ngayo, yikuphi okunye?” kubuza iNkosi.

Kanti aMakhosi afakazelene ekutheni isikhulu thizeni soMnyango (igama laso esinalo) yiso esisekhaleni ‘lokuxova’. “Uma kunezinkinga silethelwa isikhulu soMnyango okuthiwa sazi umthetho. Uma sekuphawule sona kuthiwa sekuphelile ngoba sithunywe nguMphathiswa. Yize sikwamukela ukuthi kukhona abantu abafunde ukusedlula kepha kuyoba kuhle nohulumeni amukele ukuthi sigogodile ezindabeni zoBukhosi ngoba sihlala nabo abantu lapha phansi,” kusho INkosi.

Esinye isikhalo ngoMphathiswa uMaDube Ncube wukuqhela kwakhe eMkhosini yesizwe nokuyinto amaKhosi ashaya amakhala kuyo. “Uma ngempela uMhlonishwa ethi usebenzisana nathi yini pho ayeye imikhosi yethu neyesizwe? Kuyikho ukuthi eMkhosini WoMhlanga sibone owezaMaciko engekho lo okuthiwa ubhekele okwethu. Nanku nje uMkhosi uyeza uzobe engekho,” kusho enye iNkosi.

Okunye okubukeka kuqhatha uMnyango nabanye ezizweni ngamaKhomishani okuthiwa yiwo axovayo nokuthi enza konke nje lokhu ukuphenya, Omdala neNdlunkulu kayithintwa. Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi uHulumeni usezinhlelweni zokwenza olunye uhlaka oluzobheka imibango yoBukhosi, emuva kokuphelelwa yisikhathi saleyo eyabe iholwa nguMnu uBasil Sikhakhane. Imindeni ikhala ngokuthi uMboma (abakwaSikhakhane) uze uyahamba nje akaze akwethule ayekwenza koMkhulu. Ozohola lolu hlaka olusha nokuthiwa indaba yalo isasetshenzwa yilowo owanguMehluleli Omkhulu uNgcobo.

 

UMehluleli uSandile Ngcobo

Kulokhu aMakhosi abuze ukuthi kuzoze kulandwe uNgcobo nje Omdala wazisiwe yini nabathe banesiqiniseko sokuthi akwenzekanga njengoba kwakunjalo nakuMboma.

Ethintwa lowo okhulumela uMhlonishwa uMaDube Ncube okunguMnu uLennox Mabaso uthe akulona iqiniso ukuthi uMnyango yiwo oqhatha imindeni. “Lokho nje akulona iqiniso ngoba uMhlonishwa wathi nje engena ngosuku lokuqala wafica kunemibango. Okunye akukho lapho kuke kuhlale khona iKhabhinethi likhulume ngezindaba zemizi noma uBukhosi obuthile. Esikwenzayo konke sikubeka kongoti (kumaKhomishini) nokuyibo abelulekayo, thina kasingeni,” kusho uMabaso.

Odabeni lwesikhalo sokuthi imibiko le yongoti namaKhomishini kayibikwa ngisho koMdala kuba zinqumo nje ezithathwa kude le kepha ziqhathe imizi, uMabaso uthe akunjalo.

See Also

“Bayahlupha abantu abasheshe baphawule ngezinto zabantu abadala. Udaba lukaMehluleli uNgcobo kalukho ngisho kithi kepha luseHhovisi likaNdunakulu. Ngakho abantu abalinde,” kusho uMabaso.

OZul’azayithole baqinisekiswe yiNdlunkulu ukuthi udaba lukaMehluleli uNgcobo kalaziwa nokuthi umbiko kaMboma awukaze wethulwe koMdala nakwiNdlunkulu. Lokhu kuthiwa yikho okwenze ISILO sabiza umhlangano ophuthumayo nemindeni ethintekayo. Lo mhlangano uzoba ngesonto elizayo mhla ziyisi-6 kuMandulo, eSigodlweni Osuthu.

Umlando womdonsiswano

Lesi simo osekusolakala ukuthi kungekudala sizofika vele kule minyaka engaphezu kwamashumi amabili edemokhrasi uBukhosi kuzwelonke nohulumeni bekude kuzazelene.

Kuqale ngokuthi uBukhosi busole uhulumeni ngokungacacisi ngendima okumele ihlakulwe wuBukhosi ngaphansi kwenqubo yedemokhrasi. Lokhu kungacaciseleki ngokusho kwaMakhosi kudala phakathi kokunye umsindo phakathi kwaMakhosi kanye namakhansela esigabeni sohulumeni bendawo.

Ekuzameni ukulamula leso simo uhulumeni uqhamuke nohlelo lokuthi aMakhosi awabe yingxenye yemikhandlu. Lokhu uma ukude bekubukeka njengekhambi kepha uBukhosi buthimulile ngoba buthi ukuhlala kule mihlangano ekubeni bungenawo amandla okuvota akusho lutho, kunalokho kwenza aMakhosi abe yizibukeli nje emdlalweni wosopolitiki. Kusuke lapho kwangena udaba lokuhlelwa kwezindawo nakhona uHulumeni osolwa ngokuthi uxoxe yedwa waqhamuka nakubiza ngekhambi uBukhosi bunganikwanga ithuba.

Okunye ukududulana kusodabeni lwezinkantolo zaMakhosi kanye namasiko. Sekuphele iminyaka kushukashukwana namandla oBukhosi ezindabeni ezithinta izinkantolo ezindaweni zaMakhosi. Okwamasiko ngumbango waminyaka yonke lapho uBukhosi busola uHulumeni ngokugxambukela. Esifundazweni i-Eastern Cape izazelene ngodaba lokusoka , uHulumeni uthi uyangenelela ngokushaya imithetho uBukhosi buthi kahlehle ngoba okwenziwayo kuyigunundu loBukhosi.

Olomhlaba luvusa uhlevane njengoba uBukhosi kulo lonke leli bumi ndawonye ekutheni umhlaba ngowoBukhosi. KwaZulu-Natal kungekudala kulindeleke ukuthi kube nomsindo uma udaba lwezinduna lungasingathwa kahle njengoba kuvele izindaba zokuthi umbono wabameli uthi akukho okuphoqa uNdunankulu ukuba aholele izinduna.

Le nkulumo ingahle yenze kube nomdonsiswano njengoba izinduna bese ziqalile ukuhola.

Scroll To Top