Now Reading
IKomidi lincoma ukuziphatha kwabenza izethulo
Dark Light

IKomidi lincoma ukuziphatha kwabenza izethulo

EMUVA kokuvalwa kwehlandla lokulalelwa kwezethulo esifundazweni iKwaZulu- Natal ngeledlule, Ikomidi Elihlanganyele Elicubungula Ukuchitshiyelwa kwesigatshana 25 soMthethosisekelo lifudukele eMthatha ngasekuqaleni kwesonto. Abantu baseMthatha bebelilindele ngabomvu Ikomidi njengoba kunemibango eshisa phansi ngomhlaba kwezinye izingxenye. Nakuba abantu baseMthatha benawo umhlaba abakhe kuwo, kodwa kusenezikhalo ezinkulu ngokuthi ingxenye enkulu yawo ungamapulazi amanye awo angasasebenzi kodwa abanikazi bawo basanqwahe nawo. UNks uSindisiwe Mavi waseNgangelizwe othi useneminyaka eyevile kuma-20 edayisa edolobheni eMthatha, uthi namanje usakhokha irenti ngoba umhlaba asebenzela kuwo uphethwe abathile.

Uthi ukufika kwekomidi elicubungula ukuchitshiyelwa koMthethosisekelo kubasizile ngoba bakwazile ukudlulisa izikhalo zabo eminyangweni efanele. Uthi ngabe kuningi osekushintshile empilweni yabo njengabadayisi ukube abawukhokheli umhlaba abasebenzela kuwo. Leli komidi belilalele izimvo zomphakathi esithangamini ebesibanjelwe eMthatha Town Hall lapho bekukhona nezinhlangano zezepolitiki, ezomphakathi nabaholi bomdabu. USihlalo wekomidi uMnu uLewis Nzimande, uncome indlela abantu baseMthatha abaziphathe ngayo ngesikhathi bedlulisa izimvo zabo kuleli kimidi. “Ikomidi lihlabeke umxhwele ngesibalo sabantu abahambele lesi sithangami saseMthatha nangendlela abaziphathe ngayo.

Bebebaningi abantu abafikile, kodwa esikujabulelayo ukuthi wonke umuntu ulitholile ithuba lokubeka uvo lwakhe,” kusho uNzimande. NgoLwesithathu izithangami ziqhubekile esifundazweni i-Eastern Cape eQueenstown Town Hall. Isigaba sokulalelwa kwezethulo zomphakathi kulesi sifundazwe sizosongwa namuhla. Khonamanjalo iDemocratic Alliance ithi isalindele izimpendulo kuKhomishini Yamalungelo Abantu, iSouth African Human Rights Commission (SAHRC), emuva kokubhalela iKhimishini incwadi ifuna ukuba kuphendule uNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Kwezindaba Zasemakhaya mayelana nokusungulwa kophenyo ngokungavikelwa kwabantu baseNingizimu Afrika abahlala ezindaweni abangenawo amalungelo azo.

See Also

IDA ithi ithathe isinyathelo sokwenza lokhu ngoba sekuphele iminyaka engaphezulu kwama-20 uHulumeni oholwa i-ANC wehluleka ukusebenzisa Isigaba 25 nesigatshana-6 soMthethosisekelo, okushiya abantu abalinganiselwa ezigidini ezili-18 abahlala ezindaweni ezisemakhaya isikhathi esiningi eziphethwe amakhosi bengenazo izimvume ezisemthethweni zomhlaba abahlala kuwo. Khonamanjalo amalungu ale nhlangano abeyingxenye yabenze izethulo ekomidini iConstitutional Review Committee abemele izifundazwe ezehlukene okuyiMpumalanga, iNorthern Cape, iLimpopo neFree State. Selokhu kuqalile ukuhlala kwalezi zithangami imimoya iphezulu kubantu ngodaba lomhlaba. Okugqamile ngesikhathi kuhleli izithangami KwaZulu-Natalizethulo ezenziwe abesizwe samaKhoisan abathi empeleni yibo abokuqala abafika e-Afrika ingxenye enkulu yomhlaba okungeyabo. Abalimi bathi awukho umhlaba abaqwahe nawo kodwa kuningi abakwenzayo ukuqeqesha abaMnyama kwezolimo ukuze bakwazi ukuqhubeka nokukhiqiza ukudla uma umhlaba ususezandleni zabo. Abanye abaMnyama bathi akuwona wonke umhlaba ozophendulwa amasimu, ngakho ukulima akumele kubonakale njengehawu lamaBhunu nokusabisa abaMnyama ukuthi angeke bakwazi ukuqhubeka nokukhiqiza ukudla uma bengaqeqeshekile ngendlela kwezolimo.

Scroll To Top