Now Reading
Amazwi kaSolwazi uRodney asahlaba ephukele
Dark Light

Amazwi kaSolwazi uRodney asahlaba ephukele

 

Wayengomunye wezincithabuchopho ngomlando waboHlanga kusuka kwezomnotho nentuthuko ezwenikazi

 

INYANGA edlule uNhlangulana ingebalulekile kubalandeli bomlando wezwekazi, ikakhulukazi kulowo oqondene nezingwazi ezabamba iqhaza ekuvikeleni amalungelo nobunjalo baboHlanga.

Kulezi zingwazi kungabalwa ababengabaholi kwezepolitiki, izintatheli, ababegxile kwezamagugu, kanye nezifundiswa ezasebenzisa ulwazi ukuze zilwele ukuthuthukisa impilo yezakhamuzi emazweni ase-Afrika, kanye namanye aphethwe ngaboHlanga.

Ukubaluleka kukaNhlangulana kungenxa yokuthi kwezinye zezingwazi emkhakheni wolwazi ezikhunjulwayo uDkt uWalter Rodney, owabulawa ngesihluku ngowe-1980.

UDkt uRodney, wayengomunye wezingcithabuchopho ngomlando waboHlanga, ezomnotho kanye nentuthuku ezwenikazi. Kwezinye zezincwadi zakhe eyaba nedumela ngebizwa ngokuthi; How Europe Under-Developed Africa eyashicelelwa ngonyaka we-1973. Le ncwadi, yaba nohlonze ngoba yabe ingezinye ezimbalwa ngaleyo minyaka ezakwazi ukuloba umlando mayelana nobudlelwano phakathi kwezwekazi  namazwe ase Europe.

Kubili okwagqama kule ncwadi. Okokuqala, ngukuthi uRodney wakwazi ukukubeka kucace ukuthi lesi sikhathi eside izwekazi lingaphansi kwengcindezelo yamazwe ase-Europe, kwadala ukuthi umnotho wase-Afrika kube nguwo oyingqal’sizinda ekuhlumeni nokudlondlobala kwamazwe aseNyakatho.

Okwesibili, yaveza ukuthi noma emveni kokuba amazwe amaningi ayesekhululekile lobudlelwano obabungafani, futhi bungena bulungiswa, abuzange buphele. Okwagqama kakhulu kule ncwadi ukuthi into kuphela eyaguquka emazweni amaningi ayethole inkululeko kwaba ngukuba namandla okuziphatha ngokwezepolitiki, kepha kwehlulekwa ukuba kube nezingunquko ezinqala ngakwezomnotho.

Ekhunjulwa nje uDkt uRodney, emveni kweminyaka engama-38 abulawa ngenxa yemibono yakhe eyayihlaba kwephukela kwabaningi, ikakhulukazi abaholi bamazwe ayesethole inkululeko, nanamuhla alikaveli ngokugcwele iqiniso lokuthi obani ababanesandla kulesi sigameko. IGuyana, okwakuyizwe lapho uDkt uRodney ayedabuka khona, belisungule ikhomishini yokuphenya izigameko ngokubulawa kwakhe.

Noma ngabe ikhomishini isiluphothulile uphenyo lwayo, uHulumeni waseGuyana awuzange uzithathe iziphakamisa zayo, okube yisinyathelo esikhinyabeze abaningi abasafisa ukuba kwazeke ukuthi kwenzekalani. Kwakungenxa yegalelo lakhe lapho wayengaphezi ukugxeka indlela amazwe ayesethole inkululeko ayephethwe ngaye, uRodney wazithola esengumuntu ongafunwa emazweni afana noJamaica, kanye nelakubo imbhala iGuyana.

Kodwa njengoba kuye kushiwo ukuthi ukubulawa kweqhawe akusho ukuthi libulewe nemicabango kanye nolwazi lwalo. Okuningi uRodney ayekushilo kanye nezexwayiso koHulumeni bamazwe ayesethole inkululeko kusabonakala kusaxakile nanamuhla.

Ukwehluleka, noma ukucotha kokuthi amazwe amaningi e-Afrika akwazi ukuzimela ngakwezomnotho, ngenye yezinto ezinomthelela kwizingqinamba ezisesekhona, ezigcina sezifiphaza amathuba okuthi kwakheke ukuthula emazweni amaningi.

Amazwe afana neDemocratic Republic of Congo (DRC), iCentral African Republic (CAR), iSudan, kanye neSouth Sudan okwaziwayo ukuthi anothe kakhulu ngezokumbiwa phansi, kepha kube yiwo lapho izakhamuzi zibhekene nobubha obusabisayo; kuphinde kube yiwo abhekene nezimpi zemibango ezangafuni ukuphela.

Okuphinde kube yinkinga, nakho okwaphawulwa nguDkt uRodney, ngukuthi kula mazwe, le mikhiqizo yezimbiwa ithathwa ingahluziwe, ithunyelwe kwamanye amazwe ngamanani aphansi.

See Also

Bese kuba yila mazwe eseNyakatho kanye ne-Europe, okuyiwo asebenzisa ulwazi kanye nezimboni zawo ukuguqula obekumbiwe e-Afrika ukuze kube okungasebenziseka, futhi kuthengwe ngenani eliphezulu. Kuthi kunjalo, abahlomulayo kuloluhwebo kuba abaphathi mandla abayidlanzana kulamazwe, kanye nezimboni eziningi ezibuya ngaphandle.

Isibonelo nje yiDRC ekhiqiza inani elibalelwa kuma-80% ye coltan emhlabeni wonke, ebaluleke kakhulu ekwakheni omakhala ekhikhini kanye nokunye kwezintambo zokuxhumana. Kepha noma sekwaphela iminyaka kumbiwa icoltan eDRC akukho okutheni izakhamuzi esezikuhlomulile.

IDRC ingenye nje yezibonelo ezikhona ezwenikazi lapho lokho uRodney akhala ngakho phambilini kusenzeka. Noma kubhekwa iCAR, enezakhamuzi ezingevile ezigidini ezi-5, enothe kakhulu ngezimbiwa phansi, ikati lisalala eziko ezinkulungwaneni zezakhamuzi ngoba umnotho wezwe usezandleni zabambalwa.

Noma izimo ezifana nalesi ziseziningana, kepha akungakhohlwa ukuthi miningi imizamo ephokophelele ukuthi ziguquke. Engabalwa, ukusungulwa kweNew Partnership for Africa’s Development (NEPAD), yisivumelwano nonyaka sokusungula iContinental Free Trade Area (CFTA) kanye neminye. Inezinhlelo, iNEPAD,  ezahlukene ezibhekele ukuqinisa ubudlelwano kwezohwebo ngaphathi ezwenikazi, nokuthi amazwe ehlukene ebambisene nabezimboni zokudabuka ezwenikazi, basebenzisane ekutheni kwande, futhi kudlondlobale ezomnotho.

Okubalulekile ngukuthi le mizamo ekhona isekwe ngamazwe wonkana ase-Afrika, bese kuphinde kuqinisekiswe ukuthi idale ukuba izwekazi likwazi ukuzimela ngokugcwele kwezomnotho.

Lokhu kosiza ekutheni kunqontswhe ububha, kwakheke nemiphakathi enokuthula emazweni ehlukene; lokhu kwaku ngenye yezinjongo zeqhawe kwezolwazi, uDkt uRodney.

  • UMnu uSenzo Ngubane, uNgoti ozimele kwezocwaningo lokudala ukubuyisana nokuthula ezwenikazi i-Africa.
Scroll To Top