Now Reading
Enethunga isengela phansi ngenxa yomsanka obikwayo
Dark Light

Enethunga isengela phansi ngenxa yomsanka obikwayo

Sidalula ukungaqondakali kokusebenza kwesabelo sezigidi zemali yamanzi eZululand

Ngalesi sikhathi ngonyaka owedlule uMkhandlu omkhulu iZululand owakhelwe yimikhandlu emincane okuwu-Ulundi, uPhongolo, uNongoma, iDumbe kanye naBaqulusi ubukhala nezinyoni. Lesi bekuyisikhathi sesomiso kuleli nayilapho abantu nosopolitiki bebekhala ngokuthi iZululand ingezinye zezindawo ezikhahlamezeke kakhulu. Nembala lokhu bekungabuzwa ngoba ubungagcini ngokukubona nxa uvakashe kwezinye zezindawo zokulala namabhizinisi lapho uthi uvula umpompi ngungaphumi ngisho ithonsi. Isomiso sabe sigadla ngisho ezilwaneni njengoba zabe zisha nsuku zaphuma izibaya zabanumzane.

OZul’azayithole sebengakuqinisekisa ukuthi empeleni enethunga yabe isengela phansi njengoba abantu baseZululand babehlupheka nje bababelwe izigidi ezili-R185 nguMnyango Wezamanzi Nenhlanzeko ngonyaka wezimali wezi-2015/16. Le mali yabe iqhamuka ohlelweni iWater Services Infrastructure Grant (WSIG). Ngonyaka wezimali we-2017/18 iNational Treasury yaqopha ukuthi yabele uMkhandlu iZululand isamba semali eyizigidi ezingama-R300. Le mali phakathi kokunye yabe izobhekelela ingqalasizinda yamanzi ezindaweni ezabe zakhele uCeza noNongoma. Amawadi athile abe ehlonzwe nguMnyango ukuba asizakale, la maWadi yilawa: KwaNongoma kwakunguWadi 14 noWadi 17, ABaqulusi kungamaWadi 5,6,7 noWadi 22.

Le mali yabe yabiwe kanje: ABaqulusi (amaWadi 5,6,7  noWadi 22) abelwa izi-R40 437 851.00. UNongoma (amaWadi 5,10 noWadi 11) abelwa izi-R72 051 764.72 , kwathi enye ingxenye kaNongoma (uWadi 14 noWadi 17) babelwa izi-R63 260 384.05. Izindleko ze-Implementing Agent okuwuMhlathuze zona zaba yizi-R9 250 000.00.

Ngokwemiqulu oZul’azayithole abanayo imali eyizi-R185 000 000.00 yanikezwa aboMhlathuze Water njengohlaka olwabe luzohlinzeka ngamanzi nangengqalasizinda. Okumqoka lapha wukuthi le mali yabe inikwe njengengxenye yezidingo eziphuthumayo okwakusho ukuthi sabe sisikhulu isidingo futhi siphuthuma.

Akuphelanga zinyanga zingaki yabe isisebenzile le mali nokho okuxakayo wukuthi ezakhamizini nakubaholi bomphakathi amanzi akabonwa. Ekhuluma ohlelweni lwangesonto ekuseni uMphathiswa uNomusa MaDube Ncube udalulele ukuthi sekusetshenziwe njengoba umphakathi wakwaNongoma kula maWadi ayehlonziwe usuzitika ngamanzi. Emuva kokuthintwa yizakhamizi ebezilandula lokhu okushiwo ngazo nangendawo yazo, zisho nokuthi uMhlonishwa uMaDube Ncube ukhuluma amalumbo, OZul’azayithole baphikelele khona kwaNongoma ngenhloso yokuthola iqiniso. Leli phephandaba kaligcinanga lapho kepha likhulume noMasipala iZululand, uhlaka uMhlathuze Water, iHhovisi loMphathiswa wakwaCogta kanye nomphakathi imbala.

Ukusenga ezimithiyo

Ngesikhathi iBAYEDE itheleka eHlalankosi Okhalweni LwamaThonga kuWadi 10 luxoxe namalungu omphakathi abevumelana ngazwi linye ekuthini uMphathiswa uMaDube Ncube noMhlathuze Water bayahubhuza. UNks uThulisile Ndwandwe uthe kabanalwazi ngalokhu kokuthi banamanzi abawathola kuMhlathuze, wathi ubala abanalo ngabaluthola eMkhandlwini iZululand nakhona okungenele ngoba ompompi laba abakhona kabaphumi manzi.

“Siyakhala impela kasinawo amanzi ngoba yize iZululand ike isibonelele ngamawaterkan kepha lokho kubuye kusishiye ezeni ngoba akuyithi sonke abanemiphongolo. Ngisho kungathiwa kufa umuntu manje udinga amanzi sizomvusa ngani amanzi singenawo”, kubuza intokazi kaNdwandwe.

UNkk uDaliwe uMaNxumalo oganele kwaNyembe wathi; “Kunento engishaqisayo ethi thina sithola amanzi aseMhlathuze. Kunohlelo esilubonayo olwafika ngowezi-2016 eKuvukeni kepha asikaboni lutho nxa sizwa kuthiwa lusekwaDabhazi asazi noma luseza kithi. Thina sibone ngezakhiwo nje, ayisizi thina ngoba asinamanzi yikho kusethusa uma kuthiwa lapha sidle amanzi oMhlathuze. Asikawaboni, esinawo ngawaseZululand nawo anezinkinga nesikholwa ukuthi ziyalungiswa. Lawa oMhlathuze cha asiwazi.”

UMnu wendawo uKenneth Cebekhulu yena uthe, “Lapha oKhalweni LwamaThonga sike saba nenkinga enkulu kusuka ngowezi-2016. Bakwethu noma siyaphila kungamanzi esiwaphuzayo angawaseZululand. Lokhu koMhlathuze asikwazi asazi nosonkentileka lowo.”

Nekhansela lendawo uMnu uNsele naye usho okufanayo: “Ngizwile uNgqongqoshe Wezokubusa Nokubambisana KwaZulu-Natal ekhuluma ukuthi abantu abayizi-65 000 kwaNongoma sebekwazi ukucosha amanzi. Mhlawumbe kukhulunywa ngento esazokwenzeka. Kuyiqiniso ukuthi lolu hlelo lufike ngeshodi ngonyaka wezi-2016 nesajabula ukuthi sizosizakala. Nokho akuphelanga zinyanga zingaki sabona sekuqutshulwa amathuluzi nempahla umsebenzi ungaphelile.”

Ikhansela likuqinisekisile ukuthi abantu abakaze bawathole amanzi endaweni yalo yize kwabe kuhlinzekiwe kunanemali eqondene neWadi lalo. Liveze nokuthi kuhambe isikhathi ngoNhlolanja nonyaka wabuya futhi uMhlathuze Water ususho ukuthi uhlelo seluyaqhubeka futhi. Uthi lokhu babikelwa khona yizikhulu zakhona eMhlathuze emhlanganweni owawuseNongoma Inn.

“Njengoba kuthiwa sinamanzi nje siyamangala. Ngingahamba ngiyokutshengisa namanje ukuthi ingqalasizinda ikhona nje namamitha aphansi kawekho amanzi. Lokhu kwamamitha aphansi kufakazela khona ukuthi kawekho amanzi ake aba khona,” kusho uNsele.

Ngokuka Nsele lolu hlelo lwabe lulethwe njengengxenye yomkhankaso wokhetho loHulumeni Bendawo nathe akangabazi ukuthi njengoba sekusondele ukhetho nje uMhlathuze Water uzobuye ubuye uzogwaqazisa.

Ubufakazi bezinkinga

Ubukhona bezinkinga zalolu hlelo nezenze umphakathi uqhubeke nokubanjiswa udwadwa ziyaziwa nawuMnyango. Lokhu kufakazelwa yincwadi ebhalwe yiNhloko yoMnyango ebambile, uMnu uSifiso Mkhize ebhalwe mhla zingama-29 kuMasingana nonyaka nayilapho abe azisa khona uMkhandlu iZululand ngezinkinga kanye nesinqumo uMnyango osusithathile.

“Niyaziswa ukuthi uMhlathuze Water, inhlangano ephethe imisebenzi njenge-Implementing Agent (IA), sebazise uMnyango Wezamanzi Nenhlanzeko ukuthi, ngenxa yokuningi okuthikameza ukusebenza esizindeni, okufaka nokunqanyulwa kwesivumelwano ngenxa kukasonkontileka ongasebenzi kahle, ukusebenza kwesabelomali ngeke kufinyelele ku-100%,” kusho incwadi.

Okumangazile wukuthi phezu kwezinkinga zokungenzi kahle koMhlathuze Water nabasebenzisana nawo incwadi ibe isiqhubeka ithi: “I-IA (okunguMhlathuze Water) isicele ukuba kudluliselwe imali onyakeni wezimali u-2018/19 ukuze kuqedelwe imiklamo yemisebenzi ekhona. Le ncwadi yazisa ukuthi uMnyango uvume ukuba kudluliswe imali ezi-R49 307 372 iye onyakeni wezimali u-2018/19.”

Hhayi egameni labantu baseZululand

IMeya isola umsanka nethi wenziwa egameni loMkhandlu nomphakathi

Inkulumo ethi ‘ngale kukakhololo kukhona indoda’ ibe liqiniso ngesikhathi OZul’azayithole betheleka emaHhovisi oMkhandlu omkhulu iZululand (uGagane).  IBAYEDE ifike ngesikhathi iMeya uMfundisi uButhelezi esabungazwa ngabalingani bakhe njengoba bekuwusuku lwayo lokuzalwa nokho engxoxweni ekhethekile neBAYEDE ukuhleka kuphelile.  Lokhu kuqedwe wudaba obelweluswa yileli phephandaba mayelana nodaba lwezigidi ezakhiswa egameni leZululand nosekukhona ukukhuluma okukhomba ukuthi kukhona okungahambanga kahle.

See Also

Ikhuluma neBAYEDE iMeya ikuqinisekisile ukuthi bahleli phezu kwenhlekele: “Sithatha njenge-Inkatha ngonyaka wezi-2016 sihlangabezane nengwadla yokuthi kunemali eyizigidi ezili-R185 eyakhishwa nguMnyango Wezamanzi kepha kuze kube manje akukaze kuphume amanzi kulezo zindawo. Sesithe njengoMkhandlu lolu daba asulusukumele ngoba le mali yacelwa egameni loMkhandlu, kwaNongoma naseBaqulusini. Ekulusukumeleni kwethu lolu daba siluyise nakuMvikeli Womphakathi ukuthi akuchazwe ukuthi le mali yenzani njengoba kuze kube manje abantu kuzo zonke lezi zindawo ezibaliwe kabawatholi amanzi.

“Sesihlanganile nemiphakathi ethintekayo, umphakathi uyababaza ukuthi yini le okukhulunywa ngayo ngoba wona awukaze ucoshe manzi. Yikho simangele nje uma sizwa uMphathiswa uNomusa MaDube Ncube esebongela abantu bakwaNongoma abayizi-65 000 ukuthi bahlomulile kulolu hlelo. Asibazi labo bantu ukuthi bakuphi.  Abantu namanje basaphakelwa yiZululand ngamanzi kulezi zindawo esingakafinyeleli kuzo nakhona sinohlelo. Kwakuyoba lula ukube le mali yalethwa kithi njengoMkhandlu ukuze siqedele izinhlelo esinazo ngoba yithi esazi ukuthi inkinga ikuphi. Bheka nje kulandwa uMhlathuze othe esikhundleni wokusilekelela ngesivinini, kunalokho wasibuyisela emuva,” kusho uMfu uButhelezi.

Uveze ukuthi uMkhandlu nxa uthi akunikwe wona imali awuzisikeli kwelinonileyo ngoba umthetho uyabavumela.

“NgokweWater Services Act iSigaba 78, sivunyelwe ukuba sihlinzekele ngamanzi. Kwakhona ukuthi le mali idlule thina iye kuMhlathuze Water kufakazela khona ukuthi lolu kwabe kuluhlelo lwezepolitiki elabe luhlose ukuhlasela amawadi athile ukuze bazuze ngalokho. Ngeshwa labo la mawadi abafaka imali kuwo kwaNongoma abakwazanga ukuwazuza.”

UMfu uButhelezi uveze nokuthi ubhalele noMhlonishwa uGugile Nkwinti nophethe uMnyango waManzi Nenhlanzeko nathe uyamzwela ngoba ufikele phezu kwamabibi enziwe ngowayephethe lo Mnyango uMhlonishwa uNomvula Mokonyane.

Nokho phezu kwalokho uShenge uthe kuye ‘okumqoka wukuthi kufike esiphethweni sale ndaba’ ukuze abantu basizakale.

“Siyazi ukuthi abantu basemakhaya babukeleka phansi ngoba behluphekile nokwenza kube lula nje ukuthi izimali ezabelwe bona ziququdwe. Ngeke ngikuvume lokho, hhayi ngiseyiMeya yaseZululand,” kusho uMfu uButhelezi obesebonakala ukuthi lolu daba luyamnenga.

IBAYEDE iyibonile incwadi ebhalelwe uMvikeli Womphakathi ngalolu daba.

Scroll To Top