Now Reading
Wakhiwe ukuxabana kwesiko nobuKhrestu
Dark Light

Wakhiwe ukuxabana kwesiko nobuKhrestu

Asebenesikhathi belandela umsakazo wesiZulu, ikakhulukazi imidlalo yomoya bejwayele ukuzwa kuphathwa igama likaChristian Themba Msimang. Okuye kusalele uma uThabizolo okuyisithakazelo ethulwa emoyeni yilokhu kokuthi unguSolwazi ofunde wagogoda kwezomthetho, umlando nezilimi. Okuphawulekayo okuhlabe umxhwele  ngemisebenzi kaSolwazi uMsimang ukuthi isizwe sizuza okuthile ngayo. Lokhu kungumphumela wesineke anaso sokulalela nesokuxoxa indaba uma sekungelakhe ithuba lokukhuluma.

IBAYEDE izinike isikhathi yayoxoxisana noThabizolo emahhovisi asebenza kuwo enkabeni yeTheku. Siyamangalisa isizotha nenhlonipho amukela ngayo izivakashi uThabizolo. Ukuthi unguSolwazi kuyiqiniso olithola ngokuzwa ukujula nokusabalala kolwazi analo kusuka kwezomthetho afunde wagogoda kuwo, umlando namasiko esizwe samaZulu osondele kakhulu enhliziyweni yakhe umculo nokubhalwa kwezincwadi.

Umbuzo wokuqala obuza ngogqozi oluyisisusa sale misebenzi engaka aseyenzile uThabizolo umenze wabheka phezulu, wanikina ikhanda, kwacweba izinyembezi wathi: “Ungibuza engingakaze ngikubuzwe muntu. Okungisusela umunyu wukuthi kungikhumbuza uhambo lwami ngisuka endaweni yaseThalaneni eNkandla. Mina ngiwumphumela wenhlupheko engabhekana nayo ngikhula. Indawo engakhulela kuyo yabe iyiMishini yebandla lamaSheshi ekhaya kuphilwa impilo yesikholwa. Lapho kuphela khona indawo yasemishini yilapho kwakunabantu ababeziphilela khona impilo yesintu behlaba, bezibhincela eyesonto bengayingeni. Okwangiqwebula amehlo kwangethusa kwaba yindlela isonto elaliselusa ngayo ukuthi singahlanganyeli nabantu ababengakholwa. Uma uyingane-ke lokhu okuthiwa ungakwenzi yikhona ophikelela kukho. Ngangibanjwa njalo ngiphakathi kwalaba bantu okuthiwa asibexwaye ngoba ngifisa ukwazi kabanzi ngabo. Ngamafuphi nje, phakathi kwalowo mphakathi yilapho kwazaleka khona incwadi yami emayelana nempilo namasiko kaZulu esihloko sithi ‘Kusadliwa Ngoludala,’  kusho uThabizolo ethi ukudonsa umoya.

Isikole samabanga aphansi endaweni sasigcina eBangeni Lesibili osekunguGrade 4 ngolimi lwanamuhla. Kwadingeka asuke eThalaneni ayohlala ekhabonina eMfongosi okuyindawo ebudebuduze noMsinga. Wazithela empilweni yesithembu sokhulu bakhe abathathu ababegane ikhehla elalizala umama wakhe. Ingxabano, ukuthukana nokusolana ngobuthakathi bazala incwadi azibhalela yena ngempensela wayinikeza isihloko esithi: ‘Akuyiwe Emhlahlweni’ okuyincwadi eyaduma kakhulu ingumdlalo womsakazo kwathi kamuva yaguqulelwa ekubeni yinoveli yesiZulu efundwe kakhulu ezikoleni zamabanga aphakeme afundisa ulimi lwesiZulu.

Esedonse umoya okaThabizolo uqhubeke wathi: “Ayibanga lula neze impilo kimi. Sengiphase ibanga lesikhombisa kwadingeka ngilandele izihlobo zami ezaziphume zalibhekisa eGoli ziyozama umsebenzi. Umalume wethembisa ukungitholela umsebenzi emajalidini aseGoli. Nebala ngawuthola endaweni ebizwa nge-Everton, eVereeniging empumalanga neGoli. Ngaqashwa wuDr Zoellner owayefunde kakhulu egxile emasikweni ezizwe i-Anthropology.

Kwathi ngifunda ngokuntshontsha izihloko zezincwadi zakhe ngathola ukuthi kuwo wonke amasiko ayefunda ngawo kwakungekho lutho oluthinta awesizwe samaZulu. Yilapho engaba khona nogqozi lokuqhuba izifundo ukuze ngibhale ngokuthinta ubuZulu bami.”

Ukunqamula indaba ende ibe mfushane uThabizolo wafunda ngeposi eTrans Africa Correspondence College lapho aze waphasa khona umatikuletsheni ezathi iziphathimandla zekolishi kwakuqala ngaye ukuba nomfundi ophothula leli banga. Ikholiji lamtholela umfundaze wokuyofundela ubuthisha eShowe kodwa wawenqaba ngoba wawuzomkhipha emsebenzini angabe esakwazi ukuqhuba udadewabo owayenza izifundo zobuthishela. Yilokhu okwamholela e-University of South Africa.

Esebhasini elaliya e-Alexander waba nenhlanhla yokugibela noMnu uJames Gumbi owayengumbhali wemidlalo yomoya. Wakwazi ukuchazeleka ngokuhanjiswa kwemidlalo yomoya emsakazweni uRadio Bantu. Kwaba wukungena komdlalo wakhe wokuqala emsakazweni owawusihloko sithi: “Akuyiwe Emhlahlweni.”

“Lowo mdlalo waba nesasasa kakhulu ngoba wawehlukile emidlalweni eyayikhuluma ngobugebengu baseGoli bezigelekeqe ezifana noMsomi Gang eyayihoboshisa abantu ezindaweni ezinjengako-Alexander.

UMnu u-Alexius Buthelezi owayedidiyela umdlalo wangibizela iphephandaba iBantu World saya esitudiyo okwakuqoshelwa kuso. Engangingakwazi wukuthi lapho ngangizohlangana noSolwazi uMzilikazi Khumalo owayedlala sengathi usesiteji ngendlela ayenekhono ngayo. Ngangingazi ukuthi lokho kuxhumana kwethu naye kwasekuwukuzaleka kothando lomculo we-Opera kimi. E-UNISA ngahlangana noSolwazi uDBZ Ntuli owangikhuthaza ukuthi ngibhalisele iqhuzu leBA.  Ngenza kahle kakhulu ezifundweni zami zangonyaka wokuqala.

See Also

Laphaya ejalidini lomlungu babenesiko lokufunda amanoveli esilungu. Inkosazane eyayisebenza ekhishini u-Elizabeth Khumalo wangisiza kakhulu olimini lwesiNgisi yize ayengafunde kuyaphi. Kwangisiza nami lokho ngokuthi ngazi ngabalingiswa bendaba, isizinda sendaba nodweshu.”

Ziningi izincwadi alandelisa ngazo uThabizolo ezifana nethi: ‘UMkabayi kaJama’ nathi yincwadi esuse impikiswano enkulu eNdlunkulu kaZulu.  Enye ngethi, ‘Izulu Eladuma Esandlwana’ nathi wayixoxelwa ngubabekazi wakhe yena eyixoxelwe yikhehla elinguyise elaliyibambe ebuthweni uKhandampevu eMpini YaseSandlwana. Yile ncwadi athi yafundwa wuSolwazi uMzilikazi Khumalo maqede wamuncenga ukuthi basebenzisane babhale umsebenzi ngeNkosi uShaka, uNodumehlezi kaMenzi.

Esephetha okaThabizolo uthe, “Ngiwumphumela wenhlanganisela yabantu abangicathulisile empilweni.” IBAYEDE imbuza ukuthi uma zimhasha ezakhula naye ziye zithini uthe ziye zithi: “Inkunzi echome ngempensela ezakubo zisachoma ngezimpondo. Undukwana yakh’eyodwa ukube zazimbili kwakuyozwakala. Ndukwana yakhe ngeyempensela ukube kwakungeyomsimbithi kwakuyozwakala.”

Onyakeni owedlule okaThabizolo uhlonishwe nge-2017 South African Literary Award wuMnyango Wezobuciko Namasiko. Ngokweziqu uSolwazi uChristian Themba Msimang uneBA; i-UED, iLLB; iMasters nePhD kanti usebenze njeNhloko Yezilimi e-University of South Africa.

Scroll To Top