Now Reading
Yendele eMagodideni iNkosi u-Andreas Ntuli yaseNkandla
Dark Light

Yendele eMagodideni iNkosi u-Andreas Ntuli yaseNkandla

KUPHINDE kwehla elinye ifu eBukhosini bukaZulu KwaZulu Natal njengoba sekushone iNkosi u-Andreas Ntuli obeseneminyaka engama-74 ngemuva kokugula isikhashana. INkosi uNtuli ibingaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo, eNkandla ngaphansi koMkhandlu iGodide Traditional Council. Kubikwe ukuthi iNkosi ishone mhla zingama-25 kuNhlolanja ngemuva kukugula isikhashana. INkosi ichazwe njengomuntu obezithobile, ihlonipha futhi ibathanda abantu futhi iqinisekisa ukugcinwa kwamasiko. Lokhu kufakazelwe uMnu uMzothule Mkhize ngokozalo ongumalume wayo aphinde abe yilungu loMkhandlu weNkosi. “INkosi uNtuli ibambe elikhulu iqhaza esizweni ngokuthi iqinisekise ukuthi ibuyisa ukubungazwa kweqhawe uNdlela kaSompisi. Lokhu kwenzekile ngenxa yemisebenzi yayo iNkosi ibambisene noMnyango. Iphinde yahlanganisa isizwe kwahlanganiswa imali ukuze kwakhiwe isikole iGodide High School esisesigodini saseJokweni okuyisikole esikhulu esaziwayo,” kusho uMkhize.

ho uMkhize. Ngokomlando iNkosi u-Andreas Ntuli ibizalwa uMuzochithwayo kaNtulizwe kaMakhubandaba kaGodide kaNdlela kaSompisi. INkosi ibinoNdlunkulu ababili okungu maLuthuli kanye nomaMnyango kanti yona ibizalwa uNdlunkulu uMaMkhize. Yahlala esihlalweni soBukhosi ngonyaka we-1986 iphethe izigodi eziyisi-9 kanye nezinduna ezili-11. UMphathiswa woMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu Natal uNkk uNomusa MaDube Ncube udlulise amazwi enduduzo emndenini nasesizweni soGodide. “Iqhaza elibanjwe iNkosi uNtuli likhulu kakhulu futhi akulula ukuthi lisuseke kalula emiqondweni yethu. Kuningi okwenziwe yiNkosi ikakhulukazi ukuthuthukiswa komphakathi kanye nokuqinisekise ukuphatha ngobuqotho eBukhosini nasesizweni sonkana.

SiwuMnyango sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini kanye nomphakathi wonke osezinhlungwini. INkosi uNtuli izohlale ikhunjulwa ngokusebenza ngokuzikhandla nokuqinisekisa ukuthi ubeka phambili izimfuno zomphakathi phambili,” kusho uMaDube Ncube. INkosi uNtuli izofihlwa emzini wayo eSizini esigodini iDlolwane khona eNkandla mhla zili-11 ku Ndasa ngenxa yokuthi ibisiyinkosana ebandleni lamaNazaretha. Ukudlula kwenkosi uNtuli akushayanga isizwe nomphakathi kuphela kodwa noMasipala iNkandla okumanje ungaphansi kwefu elimnyama kulandela ukwedlula emhlabeni kwekhansela lawo. Okhulumela uMasipala waseNkandla uMnu uMgcobeni Khanyile uthe uMkhandlu udlulisa amazwi enduduzo kumphakathi, umndeni weNkosi kanye nesizwe sonke ngokulahlekelwa yinkosi uNtuli. “IMeya idlulisa ukukhala emndenini weNkosi kanye naMakhosi wonke aseNkandla.

See Also

UMphemba uthi uMkhandlu waseNkandla usebenzisane kahle neNkosi ekuletheni izidingo zomphakathi. IMeya idlulisa ukukhala kwayo eSilweni nakuMntwana wakwaPhindangene ngokudlula kweNkosi esikhathini lapho idingeka khona kakhulu ekuvikeleni khona umhlaba weSILO esiwuphathelwe aMakhosi.” UKhanyile uqhube ngokuveza ngomunye umshophi owehle kulo Masipala: “Siphinde sadlulelwa yiKhansela lethu engozini yemoto ngoMsombuluko uMnu uNorman Mphumuzeni Mthombeni ku wadi-7 kushiye esikhulu isililo emphakathini ebewusebenzela. Inkonzo yokumkhumbula ibibanjwe izolo kanti uzofihlwa kusasa emathuneni asekhaya kwaGodide.

Scroll To Top