Now Reading
Kanti namanje kusakhalwa nxa zonke
Dark Light

Kanti namanje kusakhalwa nxa zonke

LENA yimboni esimweni esejwayelekile engafukula umnotho wezwe. Ingenye yokuqala engabizwa ngomnotho waboHlanga. Yiyo le mboni eqashe inqwaba yabantu abanye abangenawo amakhono okuyosebenza kwenye imboni. Ngayo imindeni eminingi iyalixosha ikati eziko. Ngeshwa leli lifa laboHlanga, liyisibazi esibi emindeni nasemiphakathini eminingi kuleli. Ngenxa yale mboni kukhona izintandane nabafelokazi njengoba iningi labamnumzane abaqala nabekule mboni sebekobandayo, abanye ukufa kwabo kwakungesihluku esesabekayo. Lapha isibhamu kasikhethi ngoba sidla komdala nakomncane kokunye sidle emndeni owodwa siphindelela. Ezinganeni zalabo ababekulemboni leli yifa eliyigodi uqobo ngoba bangalithinta umlando owenzeka koyise uyaziphinda.

Kwabanye lesi simo nalo mlando ufakaza inhlekelele. Muva nje ukuthinteka kwabagibeli osekuholele nasekuphumeni kwemiphefumulo kuyaphoqa ukuba kube nokungenelela okuphuthumayo kukaHulumeni. Eminyakeni edlule uMnyango Wezokuphepha wawunophiko olwaluqondene ngqo nodlame lwamatekisi lusebenzisana noMnyango yabonakala nemiphumela yokwehla kwezigemegeme embonini. “Sihlale silindele noma yini kodwa futhi angeke singaqhubeki nempilo ngoba asazi ukuthi sisuke soneni kubani, kubalisa omunye wezikhulu zamatekisi eMbo ngaphambi kokuba acele ukuthi anikwe isikhathi sokukhuluma ngoba eyamatekisi imthunuka amanxeba,” kusho usomatekisi waseMbo othi uneminyaka elinganiselwa ema- 30 esembonini kodwa namanje kusekuningi angakakazwa ngayo.

UMnu uMzikayifani Shezi oyisikhulu samatekisi kusoseshini oseningizimu yeTheku ocele ukuba ungadalulwa ngoba kungahle kubeke impilo yakhe engcupheni uthe, baningi abantu abangena kule mboni ngezizathu ezinhle zokuqhuba umsebenzi nokwenza ibhizinisi ukuze bondle imindeni kodwa abagcina bebulewe kungenasidingo. ‘Kulo msebenzi kunabantu abahloniphekile ngisho nabaphathiswe iZwi leNkosi abangena kuwo ngoba bengawatholi amathuba kweminye imikhakha, ngisho nokukhala kwabo kuHulumeni ngokuthi kubanjiswane ukuze umsebenzi sikwazi ngelinye ilanga ukuwudlulisela nasezinganeni zethu kuwela phansi, kubeka uShezi odonse ngendlela elaboHlanga ukuthi inkulumo yakhe ingaqoshwa ngoba hleze kukhona abangamuzwa bese beyayihlanekezela kuphele ngaye.

Kusuka ngowezi-2014 bangaphezu kwe-100 abantu asebebulewe ezimpini zamatekisi KwaZulu-Natal kuphela. Isigameko sakamuva esaba sikhulu ngesangoLwezi wezi- 2017 kubulawa isekela likasihlalo weKlipriver Taxi Association uMnu uMuzi Ngobese eMambithi Kulesi sigameko kwadlula emhlabeni nendodakazi yakhe, onogada bakhe ababili nomshayeli ngesikhathi imoto iphaphalaza umshayeli ezama ukuvika izinhlamvu. Ngaphambi kwalesi sigameko kwakudutshulwe amalungu amahlanu kasoseshini iKlipriver okusolwa ukuthi ukuhlaselwa kukaNgobese kwabe kuyizindlela zokuziphindiselela. Ukuqothwa kwabamatekisi kugcina sekunomthelela nasemnothweni wabo nenzuzo ngoba iningi imali abayisebenzisa ukuqasha abaqaphi nezinkampani zonogada benzela ukuphepha kwabo nemindeni. Abanye babo baze baphoqeleke nokusuka emizini yabo esemalokishini nasemakhaya bayongena ezikweletini behlala emafulethini nasezindaweni zomntakabani ngoba benzela ukuphepha.

See Also

Naphezu kwakho konke lokho balandelwa kuzona lezi zindawo uma sebefunwa othulini. Owayeyisikhulu samatekisi ayehambela eThekwini naseMahlabathini uMnu uThemba Zulu owayenomuzi KwaMakhutha kwaphoqeleka ukuba aze awushiye ayohlala eThekwini. Wahlaselwa wabulawa eqeda ukupaka imoto efulethini ayesehlala kulo enkabeni yeTheku. UMnu uBongani Mkhize wabulawa udaba lwakhe eselubike ngisho nasemaphoyiseni waya nasenkantolo ecela ukuba avikelwe ngoba ethi kukhona ababemlandela. Naphezu kwalokho akukho okwenzeka ukumvikela ngoba wahlaselwa emini kwa bha emgwaqeni uMngeni wabulawa. Omunye onenkampani yonogada eqapha izikhulu utshele elaboHlanga ukuthi sekuyibona abazithola benomsebenzi omkhulu kunosomatekisi manje. “Sithola izicelo ngapha nangapha osomatekisi befuna ukugadwa abanye befuna kugadwe izimoto zabo. Kithina lokho kusijabulisa sibuye nganeno ngoba kuchaza ukuthi inkulu inkinga ababhekene nayo,” uthi kwesinye isikhathi kuyavela ukuthi inkinga kusuke kuyimibango yemizila namaphemithi kodwa okubaxakayo ukuthi kungani Hulumeni engangeneleli alungise lokho ngoba okuningi kwakho kusezandleni zakhe.

Abanye asebebulewe eKZN Ngezansi ngamanye amagama ezikhulu nabanikazi bamatekisi ababulawa: UMnu uMzameni Mthiyane (KwaMnyandu Taxi Association), uMnu uJabulani “Mjay” Mbili (uNobhala weGamalakhe Taxi Association), uMnu u-Andries Boy Zungu (UMbumbulu Taxi Association), uMnu u-Albert Ngcobo (Elandskop Taxi Association), uMnu uVela Ndebele (Lamontville Tax Association), uMnu uBongani Mkhize (Durban liner Taxi Association), uMnu uThula Sithole, uMnu uXolani Hlongwa, uMnu uVictor Nkabinde, uMnu uZakhele Ngobese (KwaMakhutha Taxi Association), uMnu uRichard Ngcobo (KwaMakhutha Taxi Association), uMnu uZwelakhe Dladla owayengumshayeli KwaMakhutha, uMnu uMthembeni Nzimande (uMlazi Taxi Association), uMnu uVusumuzi Khuzwayo (Folweni Taxi Association), uMnu uGxowa Mkhize (UMbumbulu Taxi Association), noMnu uNathi Zwane.

Scroll To Top