Now Reading
USomlomo ulandelwa umsanka
Dark Light

USomlomo ulandelwa umsanka

Akuqali ukuvela izinsolo zenkohlakalo ezithinta ukukhishwa kwamathenda Endumeni

SKUPHINDE kwaqubuka ezinye izinsolo zenkohlakalo kuMasipala i-Endumeni zokugixabezwa  ngamathenda izinkampani ezithile  okuvela ukuthi abanikazi bazo bahlobene neziphathimandla.

Kuvela lo mkhonyovu nje, namanje umphakathi usadunguza ontwini mayelana nethenda yabaqaphi bamaHhovisi oMkhandlu osekuze kwabuyiswana nakuMgcinimafa okubanga kuyo izinkampani ezimbili namanje isixazululo esingakatholakali kukho.

Lezi zinkampani okuyiMbube Security ne-Oceans Dawn udaba lwazo ludluliselwe kuMgcinimafa ngenxa yokungaboni ngaso linye nokungagculiseki ngendlela okwenzeka ngayo ukuze kuphothulwe uhlelo lokunikezela le thenda ayayisinikezwe iOceans Dawn. Kuze kube manje iHhovisi likaMgcinimafa alikaze liphendule mayelana nalolu daba.

Muva nje sekuphinde kwavela omunye umbele ogwansile okuncelwa kuwona njengoba kunezinsolo eMkhandlwini zokukhishwa kwethenda yokunakekelwa kwendawo okulahlwa kuyo imfucuza, okusolakala uSomlomo woMkhandlu uNkk uBongiwe MaMbatha Makhathini ukuthi kungenzeka uthola intshontsho nabathile.

Ngenkathi kufakwa izicelo zokuthola lo msebenzi kuyaye kube khona imigomo nemibandela esetshenziswayo kulezo zinkampani ezithile ukuthi zikwazi ukuncintisana  ukuze onazo zonke izimfanelo ezidingekayo ezonikwa ithenda.

Uma kwenziwa lokho kubhekwa ukuthi inkampani leyo isuke iwazi yini umsebenzi okhangisiwe bese kubukwa isipiliyoni kanye namava ayo. Lokho kwenza ukuthi zinikezwe amaphuzu ngokuncintisana kwazo bese kugcina kunikezwa ithenda kuleyo esuke inamaphuzu amaningi.

ElaboHlanga selingakudalula ukuthi Endumeni le thenda inikezwe inkampani i-Endumeni Contractors eyayinamaphuzu ali-15 kwayi-100 ayebekiwe.

Le nkampani ibibanga neKhabokhedi Waste Management yona ebinamaphuzu angama-75 kwayi-100 abebekiwe. Ngokwamaphuzu iKhabokhedi Waste Management ihamba phambili kodwa ayinikezwanga le thenda nokungaqondakali ukuthi kwenzeke kanjani. IBAYEDE inawo amaphepha awubufakazi bamaphuzu alezi zinkampani. Yikho lokhu osekuqubule  umsindo kwenza noMcwaninginimabhuku Jikelele walubhekisisa lolu daba.

Ngokombiko wakhe (uMcwaningimabhuku) elaboHlanga elinawo isihloko sawo esithi: Management Report of Endumeni Municipality 2016-17 :Procurement and Contract Management, Ngokomthetho olawula ukukhishwa kwemisebenzi yoMkhandlu uthi : “Ayikho ithenda ethathwa ngokuthi yamukelekile uma lezo zinkampani ezibangayo  zehlulekile ukuthola amaphuzu abekiwe ngokwaleyo thenda esuke ikhangisiwe ngaleso sikhathi.”

Le thenda inombolo yayo engu: 21/2016-17. Lo mbiko uphinde ukuveze ukuthi uma inkampani leyo inamaphuzu angaphansi kwangama-70 akumele inikezwe ithenda. Ube esekuthatha ngokuthi kusetshenziswe imali budlabha, nangokweqile. Kwabe sekuphuma izincomo zokuthi lowo obhekelele ukusebenza kwezimali zoMkhandlu kumele aqinisekise ukuthi wonke amathenda akhangiswayo nanikezwa izinkampani azithola ngokusemthethweni. Okunye ukuba aqinisekise ukuthi kubhekisiswa nawo wonke lawa aseke anikezelwa ezinye  izinkampani phambili ukuze kunqandwe ukusetshenziswa kwemali budlabha.

I-Endumeni Contractors iyona enamaphuzu amancane kwaphinda kwaba yiyo ethola le thenda yezi-R7 341 235, 20 kwakhala ngaphansi iKhabokedi Waste Management ebibanga nayo futhi inamaphuzu amaningi.

Sekunezinsolo ezibhekiswe kuSomlomo woMkhandlu uNkk uBongiwe MaMbatha Makhathini ngokuba nesandla ekuqinisekiseni ukuthi i-Endumeni Contractors iyayithola le thenda okusolakala ukuthi ixhumene noMnu uLindokuhle Khumalo. Kuvela ukuthi uKhumalo uthengele uSomlomo unyanyavu lwengqovungqovu yemoto yohlobo lwe-3.2 Ford Ranger Wildtrak emhlophe,  ngenhloso yokumbonga ukuthi udlale enkulu indima ekutheni le nkampani igcine ithole le thenda. Miningi imibuzo eqhamukile mayelana nalolu daba lokuthengwa kwale monto njengoba kuthiwa isikweletu sayo simba eqolo futhi noSomlomo ngeke akwazi ukusikhokhela ngenxa yomholo wakhe wenyanga.

Phakathi kokunye okuvelayo mayelana nokwenzelelwa kulolu daba lwethenda, kuthiwa uMnu uSiyabonga Ngwenya oyiSikhulu esiphezulu kulo Masipala lapho okukhishwa khona amathenda phambilini wake wathengela imoto uSomlomo yohlobo lwePolo Vivo ebomvu yashayisa ngesikhathi ihamba omunye wabaqaphi bakhe.

Okunye ukuthi uSomlomo unonogada nomshayeli abakhokhelwa uMkhandlu okungekho ngaphansi komthetho kaMasipala ukuthi bakhokhelwe yiwo. Lokhu kwenza kushiye imibuzo eminingi engaphenduleki njengoba noMkhandlu kuthiwa awukaze ube nezincomo ngalokhu.

See Also

Eziphendulela  uNkk uBongiwe MaMbatha Makhathini uziqhelelanisile nalezi zinsolo.

“Ngifuna ukuthi ngikucacise lokhu, angihlali esigungwini esinikezela ngamathenda eMkhandlwini nomthetho awungivumeli, futhi awukho owami umbono wokwenzelela ekuthathweni kwezinqumo. Ngithola ukudumala ngalolu lwazi olukhishwayo ngami nangomsebenzi wami engiwenzayo nasemphakathini wonkana. Indaba yemoto okukhulunywa ngayo ngiyakuqinisekisa lokho ukuthi ingeyami futhi ngiyayikhokhela. Ngicele uKhumalo oyisihlobo sami ukuthi angisize ukuze ngikwazi ukuthi ngithole le moto ngoba mina bengingavumeleki ukuthi ngiyithenge ngokwami.” Uthe isizathu salokho ukuthi akanazo izincwadi zokushayela, kepha ngenxa yezimo eziphuthumayo ebezimphoqa ukuthi ayithenge ukuze akwazi ukwenza umsebenzi wakhe wokuba uSomlomo.

“Izindlela zingithatha ngapha nangapha, yingakho bengiyidinga kangaka imoto engiyikhokhela mina,” kusho uSomlomo.

IBAYEDE inawo amaphepha akhombisayo ukuthi uMnu uKhumalo nguyena othenge le moto. La maphepha aveza usuku imoto eyathengwa ngalo, umnikazi kanye nenombolo yemoto ethi: NDE 22909.

UMaMbatha Makhathini ulushaye indiva udaba lokuthi kunemoto ebomvu yohlobo lwePolo Vivo ayithengelwa uMnu uNgwenya nalapho kwenzeka khona okufanayo imoto ithengwa ngegama likaNgwenya. Ngodaba lwethenda uthe ngeke aze akwazi ukuphawula ngokuthi ikhona yini ithenda eyanikezwa uKhumalo kodwa ngokwazi kwakhe ayikho ithenda eyake yanikezwa uKhumalo. Ube eseveza ukuthi uKhumalo uyisihlobo sakhe.

UMnu uMntungwa Khumalo utshele iBAYEDE ukuthi ayikho inkampani engaphansi kwegama lakhe esebenza kulo Masipala. “Inkampani enganginayo seyavalwa ngenxa yokungawutholi umsebenzi, igama layo kwakuyi, Yakha Bhidliza Suppliers. Ayikho into engihlanganisa ne-Endumeni Contractors okukhulunywa ngayo ukuthi yathola le thenda. Udaba lwemoto ngiyalwazi, imoto ngimthengelile uSomlomo ngegama lami ngoba ebenenkinga yokungavumeleki ukuthi azithengele yena imoto njengoba engenazo izincwadi zokushayela,”  kusho uKhumalo. Uthe lokhu ukwenze ngoba uSomlomo uyisihlobo sakhe futhi uyayifaka imali njalo ngenyanga eyizi-R10 000 eyisikweletu semoto sanyanga zonke.

Scroll To Top