Now Reading
Kuvela amanye amahlazo ngokubulawa kukaNtombela
Dark Light

Kuvela amanye amahlazo ngokubulawa kukaNtombela

UQHEKEKO  nenkohlakalo obekugubezele uKhongolose esifundeni iNkosi uBhambatha,  kwaba ngezinye zezizathu ezaholela ekutheni kugcine kusocongwe owayeyisishoshovu saleli qembu, uMnu uVusi Ntombela nowayephinde abenguSomlomo kaMasipala eNquthu.

Ngisho umndeni kaNtombela wabe usunolwazi ngakho konke okwakumehlela njengoba ayesezanywe amahlandla amabili ukuba abulawe kodwa kungalungi. Kuthe uma sekwehluleke le mizamo  kwagcina ngokuthi asocongelwe esikoleni ayefundisa kuso iLuvisi Primary.

ElaboHlanga kuleli sonto lixoxe nomfowabo kaNtombela, okunguMnu uSimphiwe Ntombela obechaza ukusuka nokuhlala kwezigigaba ezehlele umnewabo kuze kufike ekutheni abulawe.

“Okokuqala nje ngithanda ukusho ukuthi udaba enilushicilele ngeledlule luqukethe imininingwane eyaziwa yibo bonke abantu balapha eNquthu mayelana nokubulawa kukamfowethu uVusi. Nokho akekho obefisa ukuyikhuluma esidlangalaleni yonke le nto enekwe yileli phephandaba. Okusha nje kulolu daba imiyalezo kaWhatsApp ekhishwe uMnu uMxolisi Shabalala ngoba ngesikhathi eqala ukusibikela yiyo eyayingakabibikho. Le miyalezo yayizoselekelela ekutheni sikwazi ukuvula kabusha icala,” kusho uNtombela.

Echaza uthe ngesikhathi uShabalala ebathinta ngalolu daba, babenokumngabaza nokwaze kwaphoqa ukuba bambuze ukuthi ngabe ukwenza lokhu ngoba efuna bamkhokhele imali yini.

Uqhube wathi uShabalala wakubeka kwacaca ukuthi akadingi lutho kodwa ufisa ukubelekelela ukuze kuvele lonke iqiniso ngokusocongwa kukaNtombela (uVusi).

Uthe ngemuva kwalokho baqala bambhekisisa uShabalala befisa ukwazi ukuthi ngabe akathunyiwe yini abathile kodwa ngokuhamba kwesikhathi bambona ukuthi ungumuntu ozimisele ukubasiza ngokwethembeka.

“Empeleni lolu daba luqale ngesikhathi kuza ingqungquthela yokukhetha ubuholi be-ANC eNkosi uBhambatha ngoLwezi wezi-2014.

Umfowethu wayengumuntu owayethandwa izinhlaka eziningi zikaKhongolose kangangokuthi amagatsha ayesemphakamisele esikhundleni sokuba uSihlalo. Leso sikhundla sasiphethwe uMfundisi uJames Mthethwa ngaleso sikhathi. Kuthe uma kubonakala ukuthi amagatsha ayamuzwa waqala wesatshiswa, wayalelwa ukuba akahoxe. Okwenza wahoxa kwaba ukufika kukaMnu uJomo Sibiya lona oyilungu leSishayamthetho. Wafike wakhuluma ukuthi kumele uKhongolose ubumbane eNkosi uBhambatha ngakho akuyekwe indaba yamakhempu noma amaqembuqembu ayesekhona. Umfowethu walizwa lelo khwelo waze wajabula wathi usethole insizwa yangakubo eseSishayamthetho ekhuluma indaba yobumbano kuKhongolose yingakho esenqume ukuba ahoxe.

Nokho izinto azihambanga kahle engqungqutheleni ngoba labo abehlulwa bazitshela ukuthi kube ngenxa yakhe. Ngemuva kwalokho kwabanemizamo yokuba akhishwe esikhundleni sokuba uSomlomo waseNquthu. Wathatha udaba walwedlulisela ebuholini besifundazwe nokwabe sekungenelela owayenguNobhala, uMnu uSihle  Zikalala. Nembala uZikalala wangenelela watshela ubuholi beseNkosi uBhambatha ukuthi abakwazi ukugudluza umuntu esikhundleni ngaphandle kokuba lokho kwenziwe isifundazwe noma isigungu sikazwelonke,” kusho uNtombela ongumfowabo kamufi.

Uthe umfowabo wayeyithanda i-ANC kangangokuthi ubehambela zonke izindawo kungonakele lutho aqoqe amavolontiya ngemoto yakhe, bahambe befaka izingqwembe zikaKhongolose ngisho ezindaweni ezingamakhaya afana nakoQhudeni nakwezinye.

   Ngaphandle kwalokho uNtombela uma esechaza ngokubulawa komfowabo uthi kwaba khona isikhathi lapho omunye wabaholi be-ANC abaqavile eNkosi uBhambatha futhi ongusomabhizinisi, atshela khona emehlweni umufi ukuthi uma engasuli esikhundleni uzombulala.

“Yilapho umfowethu angibikela khona ukuthi izinto azihambi kahle usefuna ukuyiyeka le nto yepolitiki nokuba uSomlomo ngoba ezinye zezinto ezenzekayo ukuthi abantu ajutshwe nabo eMkhandlwini banezinye izinhloso.

Babezodla ku-ANC

Wayekhala ngokuthi inhloso yalaba bantu akusikho ukuzoqhuba izifiso ze-ANC zokuyisa intuthuko kubantu kodwa bazodla.  Washo nokuthi ngemuva nje kwezinyanga bengenile eMkhandlwini amathenda ayekhishwa ubuthaphuthaphu. Ngemuva kwalokho umfowethu njengomuntu owayenguSomlomo wayenemininingwane ethinta inkohlakalo eyayenzeka ngaphakathi yokukhishwa kwamathenda. Lokho kungezinye zezinto ezameqhatha nozakwabo be-ANC. Ngemuva kwalapho kwaba nemizamo yokuba abulawe nokwaze kwaba amahlandla amabili ephunyuka. Okokuqala kwabanezinkabi ezabanjwa zibuya esangomeni eNdindindi ukuyoziqinisa. Lokho kwenzeka ngemuva kokuthi kwaba khona owafonela amaphoyisa ewabikela ukuthi kunezinsizwa eziphethe izibhamu ebezisesangomeni ebezizoziqinisa  ukuze zikwazi ukuyobulala umfowethu. Kuthe uma sebeboshiwe kwaphinda kwaba neminye imizamo eyayiqhutshwa uMbhekiseni Khambule nowabe engumqaphi wowayeyiMeya uNkk u-Emily Molefe. UKhambule okumanje udonsa iminyaka engama-20 ngokubulala umfowethu, wayehlela ukuba alalelwe unyendle ngasEkucabangeni High uma ephuma esikoleni ayefundisa kuso. Okwenzeka ukuthi umfowethu akazange esaphuma ngendlela ayejwayele uma eseya ekhaya ngalolo suku kodwa wavele waphuma waqonda kwaMasipala. UKhambule wabe esefonela labo ababethengiwe ebabikela ukuthi uVusi akasaphumanga ngale ndlela abamcuthele kuyo,” kusho uNtombela.

Uthe  yilapho okwabe sekuhlelwa khona ukuba ayobulawelwa esikoleni njengoba kwagcina kwenzekile.

UNtombela uthe lesi senzo sasizama ukukhombisa ukuthi laba bantu bangobhongoza kanjani futhi abesabi muntu njengoba basebemdubulela esikoleni.

Okunye akushoyo uNtombela ukuthi ngesikhathi kusaqhubeka uphenyo babona bengumndeni ukuthi kukhona izinto ezingahambi kahle ngamaphoyisa, bagcina sebeziqashela abaphenyi abazimele. Uthe amaphoyisa aseNquthu awazange esafuna ukusebenzisana nabaphenyi nokuba abasize ngolwazi olwalumayelana necala.

“Kunalokho amaphoyisa ayesekhononda ethi wona awakwazi ukusebenza elandelwa abelungu njengoba abaphenyi bethu kwakungabaMhlophe. Kuthe ngemuva kwalokho kukhononda basuka lapho basitshela ukuthi abaqhele laba baphenyi abazimele ngoba bayaphazamisa ngenxa yokuthi bona sebeyababamba ofishi abakhulu. Abaphenyi bethu bahoxa kanti kwaba yilapho konakala khona ngoba kwavele kwacwila konke asangaphinde sizwe lutho,” kuxoxa uNtombela.

  Uthe nangesikhathi sekuqhubeka icala isimo sasishube ngendlela yokuthi amakhansela ayezwelana nomfowabo  ayengasafuni ukubonakala ehleli nomndeni wakwaNtombela enkantolo eDundee ngoba esaba ukudutshulwa.

“Okumangazayo ukuthi ngesikhathi umfowethu esebulewe kwaqala kwanyuswa amanani ethenda yonogada okuyiyo umufi ayenemibuzo ngayo nanokuqokwa kwayo.  Ukulwa kwakhe nenkohlakalo akumsizanga ngoba namakhansela ayemeseka ngaleso sikhathi ayesesaba nokubonakala ehamba naye ngoba umnikazi wayo kuyaziwa ukuthi uke waboshwa ngamacala okubamba izimoto zemali ko-Eastern Cape,” kuchaza uNtombela.

Bakhala ngamaphoyisa

UNtombela uthe njengoba uShabalala esedalule konke obekukhulunyelwa phansi, bebenethemba njengomndeni ukuthi amaphoyisa noMphathiswa wezokuphepha kungenzeka kuphele leli sonto sebenze umnyakazo kodwa namanje ababoni lutho.

Uveze nokuthi nangesikhathi sekwakhiwa ihholo elaqanjwa ngomfowabo, abazange bagculiseke njengomndeni ngoba babebona ukuthi kusaqhutshwa inkohlakalo futhi nonkosikazi wakhe akaziswanga lutho kodwa babikelwa selivulwa.

Uthe nalapho kwakucaca ukuthi kuzovalwa umndeni ukuba ungasho lutho ngoba bonke abaholi abafika babebelesele ngokuthi kumele i-ANC ibumbane manje kwedluliswe osekwenzeka.

Ngakolunye uhlangothi uShabalala osondelene kakhulu  noKhambule, uxoxele elaboHlanga ukuthi  wambikela uNdunankulu,  uWillies Mchunu  kodwa wavele wamchitha ngokuthi kuzoba nekhomishini ezophenya.

Uthe kuthe kusenjalo wabona esethunyelelwe abantu okwathiwa bajutshwe uMchunu ukuba bazomephuca iselula ayeyiphatha ejele.

Ngaleso sikhathi uMchunu ubesaphethe ezokuphepha KwaZulu-Natal nezokuthutha.

See Also

“UMhlonishwa uMchunu ngamfonela ngoba uKhambule wayesengixoxele konke ngokufa kukaNtombela. Kunokuba uMacingwane alusukumele lolu daba, wavele wathumela abantu ukuba beze ejele engangiboshwe kulo ukuba bazongephuca iselula yami. Ngenhlanhla ngangingayiphethe ngalelo langa nokwenza ukuthi babuyele emuva belambatha. Akuyena nje kuphela uMhlonishwa uMacingwane engambikela kodwa neMeya yaseNquthu, uMhlonishwa uMabilabila Kunene , engakaqokwa esikhundleni, ngamthinta ngalolu daba kodwa wazithela ngabandayo,” kusho uShabalala.

UShabalala namanje usakugcizelela ukuthi okumhluphayo ukuthi ufuna ukubona kwenzeka ubulungiswa kulolu daba lukaNtombela ukuze kuboshwe abantu ababengosomaqhinga ekubulaweni kwakhe.

Kulesi sigameko  sokubulawa kukaNtombela kwalimala umfundi uBongumusa Cele  kwashona u-Elizabeth Nhleko.

UShabalala ukhulume konke lokhu nje, usekubhaceni ukuze aqinisekise ukuthi laba abathinteka ekusocongweni kukaNtombela abalutholi ithuba lokumenzakalisa.

Uthe njengoba esekubhaceni, akanayo inkinga ngomndeni wakhe ngoba uyasiqonda isimo akuso.

“Uyabona selokhu ngikhulume lolu daba laba bahlonishwa abathintekayo bavele baxoxela uKhambule. Ngizwe ngoba uKhambule esengifonela ezwakala enolaka kodwa ngamtshela ukuthi akame kancane ngoba konke engikukhulumile naye uyakwazi. Okubuhlungu ukuthi abanye abaxhumana ngqo noKhambule bangamalungu ezakhiwo ezinkulu zikaHulumeni ePhalamende,” kusho uShabalala.

Uthe namanje akanalo uvalo kodwa ufisa ukuba umndeni kaNtgombela ekugcineni ulazi iqiniso ngokwenzeka ukuze wedlulise ubuhlungu okubo.

Ngeledlule elaboHlanga libike kabanzi ngalolu daba ngemuva kokuxoxelwa uShabalala ngakho konke okwenzeka.

UShabalala uchithe izinyanga eziyisi-8 ejele ehleli noKhambule owayesegwetshwe iminyaka engama-20 ngecala lokubulala uNtombela nelokuzama ukubulala.

UMabilabila ethintwa elaboHlanga ukuqinisekisile ukuthi wathintwa uShabalala kodwa wabanokwethuka ngoba babengazani futhi wayengaqondi ukuthi kungani efuna ukukhuluma naye.

“Impela uNkulunkulu kaShembe emuhle angifuni ukuqamba amanga. UShabalala wangithinta futhi ngaleso sikhathi ngangingakabi yiMeya.  Ngangingaqondi ukuthi yini afuna ukuyisho ngoba wathi ucela ngifike ejele eVryheid kukhona afuna ukukuxoxa nami okubalulekile. Ngaba nokuthi  kungenzeka ngizithole senginenkinga ngokuxhumana nomuntu osejele ekubeni ngingamazi kodwa sengiyabona manje ukuthi ukube ngaya, kusho ukuthi wayezongibikela ngale ndaba kaNtombela. Yazi ngoba abantu banesihluku ngokuthi babulale umuntu owayezilungele kanje. Phela uNtombela wayelunge okokudalwa nje,” kubalisa uKunene.

  Okhulumela uNdunankulu uMchunu, uMnu uThami Ngidi uthe usazohlangana noMacingwane baxoxisane ukuze bakwazi ukuphawula.

“Ngikholwa ukuthi uShabalala wayethinta uMacingwane ngoba wayesenguMphathiswa wezokuPhepha KwaZulu-Natal. Nokho ngizohlangana naye ukuze aphawule. Ungumuntu ongenankinga ozikhulumelayo,” kusho uNgidi.

Scroll To Top