Now Reading
Isezithebeni eyobudlelwano ne-Afrika kweye-ANC
Dark Light

Isezithebeni eyobudlelwano ne-Afrika kweye-ANC

 • Inkomfa kubhekeke ukuba icacise ngobudlelwano neqhaza lelakuleli kwezinye zezinkinga ezwenikazi i-Afrika
 • INGQUNGQUTHELA ye-ANC ezoqala ngempelasonto ezayo ibhekwe ngabomvu, hhayi kuleli kuphela kodwa nasemazweni amaningi omhlaba. Phakathi kokunye okulindelekile yizinqumo ezizothathwa mayelana nobudlelwane okumele uHulumeni abakhe namazwe ase Afrika. Kuzokhumbuleka ukuthi engqungqutheleni yenqubomgomo kuwo lonyaka, ziningana izincomo ezavela kumalungu aleli qembu eziqondene nobudlelwano phakathi kweNingizimu Afrika namanye amazwe ikakhulukazi lawo angomakhelwane. Sizofingqa ngezinye zezinqumo okumele zithathwe mayelana nobudlelwano ne-Afrika.

  Kulindeleke ukuthi le ngqungquthela ize nezinqumo ezizwakalayo odabeni lwaseSwaziland, lapho isalokhu ibhekene ngeziqu zamehlo phakathi kukaHulumeni weNkosi uMswati III, namaqembu aphikisayo, ikakhulukazi lawo asaqhubeka nokulwela intando yeningi. Embikweni owaphuma emveni kwengqungquthela yenqubomgomo, okunye okwaphakanyiswa ngamalungu ukuthi iqembu elibusayo kumele lithathe isinqumo sokuthi uHulumeni wakuleli uke ubike udaba lwaseSwazini kuSouthern African Development Community (SADC). Lesi sincomo kwaba ngesokuqala eseza naleli qembu esingathathwa njengaleso esikhombisa ukuguquka ndleleni elibona kungcono ngayo ukuthi inkinga yaseSwazini ilungiswe.

  Kuphinde kulindelwe ukuthi le ngqungquthela yeseke isiphakamiso esathi kuzomele uHulumeni waseNingizimu Afrika uqoke ozoba yiNxusa eliphezulu leWestern Sahara. Ngombono wamalungu, ukuqoka iNxusa elifana naleli, kuzoqinisa futhi kwandise amathuba okuthi le mpicabadala esalokhu ikhona phakathi kweMorocco neSahrawi Arab Democratic Republic (SADR) ixazululeke. Kuyaziwa ukuthi emuva kokuba iMorocco yaba yilungu le African Union (AU) uHulumeni wakuleli ungomunye wabakhona e-Afrika osamile ngokuthi ikhambi lilele ekutheni abangabokudabuka eWestern Sahara bakwazi ukubamba inhlolovo ezobanika ithuba lokuthi baqoka ukuba yizwe elizimele, noma baba yingxenye yeMorocco.

  Ubudlelwano ne International Criminal Court (ICC) nabo buzodingidwa, emuva kokuba amalungu eqembu agcizelela ukuthi le ngqungquthela ezoqala kumele iqiniseke ukuthi isinyathelo sikaHulumeni sokuhoxa kule Nkantolo, siyaqhubeka. Kuzokhunjulwa ukuthi ubudlelwano phakathi kwe-ICC namazwe athile ase-Afrika njengeBurundi neSudan buyantenga, ngakho-ke isinqumo seqembu elibusayo singesinye esizobe silindwe ngabovu. Okuhambisana nalesi nqumo, yisiphakamiso naso okulindeleke ukuba sidingidwe esathi uHulumeni kumele aphuthume nokweseka ngokusayinda isivumelwano se-AU sokuba kuqiniswe ukusebenza kwe-African Court on Peoples’ and Human Rights, ukuze kube yiyo ebhekana nezimo zokungaphathwa kahle kwamalungelo ezakhamuzi emazweni ase-Afrika, kunokuba kuhlale kulindelwe i-ICC.

  Esinye sezinqumo esibhekiwe okuzothi uma sithathwa sithakaselwe ngabaningi, yisiphakamiso esathi kumele uHulumeni wakuleli weseke ukuba iSADC Parliamentary Forum (SADC-PF) inikezwe amandla okushaya imithetho yesifunda. Okwamanje iSADC-PF, iyinkundla lapho amalungu ezishayamthetho zamazwe ase Afrika eseNingizimu ehlangana khona, kodwa ibingakaze yanikwa igunya lokuthi ishaye imithetho yesifunda. Lesi sincomo singesinye esibonwa njengaleso esinohlonze, uma siqhathaniswa nezinqumo zangaphambili zaleli qembu mayelana nendlela iSADC-PF okumele isebenze ngayo.

  See Also

  Umbiko owakhishwa emuva kwengqungquthela yeNqubomgono uphinde uveze lokho okungathathwa njengezexwayiso noma okudinga ukuthi lengqungquthela yangesonto elizayo, ikucubungule ngokucophelela. Okungabalwa kukho umbono oqukethwe kulo mbiko, futhi oyisexwayiso odalula ukukhathazeka kwamalungu eqembu ngokuthi ukugxila kakhulu engxabanweni ngaphakathi eqenjini sekube nemithelela engemihle kuthonya leqembu elibusayo esifundeni nasezwenikazi i-Afrika, nakwezomhlaba wonkana. Lesi sikhalo samalungu kuyomele ingqungquthela isithathele phezulu ngoba kuyanda ukukhononda ikakhulukazi kwamanye amazwe ase-Afrika, kokuthi uHulumeni weqembu elibusayo, awusakhombisi ugqozi owawunalo ngaphambili wokuba negalelo elizwakalayo ezimweni ezikhona ezwenikazi.

  Okunye okuqukethwe kulo mbiko yisiphakamiso esathi lokho iqembu elibusayo elikubona njengentshisekelo kazwelonke kuchazwe kabanzi ukuze kukwazi ukuthi kuhlanganise izidingo zokuthuthukiswa kwezakhamuzi; ukukhula nokuthuthukiswa komnotho wezwe; ukukhula nokuthuthukiswa kwe-Afrika eseNingizimu; ukwakha i-Afrika enokuthula nentuthuko; kanye nomhlaba onobulungiswa. Lesi sincomo kumele ingqungquthela isicubungule kahle ngoba sibonakala njengaleso okulula ukusiphimisa kepha kunzima ukuba sifezeke, ngoba sibandakanya izinhloso eziningi futhi okubukeka sengathi angeke zalokhu zihambisana.

  Umbiko uphinde uze nesincomo samalungu sokuthi uHulumeni weqembu elibusayo kumele ukhuphule amasokisi ekusabalaliseni ulwazi kuleli ngemisebenzi eyenziwa yiziNhlangano ezifana ne-AU, kanye nezikhungo zayo, ikakhulukazi lezo esezingabonakali njengeNew Partnership for Africa’s Development (NEPAD), iPan-African Parliament (PAP) kanye nePan-African Youth Union (PYU). Lesi sincomo akumele sithathwe kancane, ngoba iNingizimu Afrika uma iqhathaniswa namanye amazwe ase-Afrika, iza ngemuva ngezinhlelo zikaHulumeni zokuqhakambisa, nokufundisa izakhamuzi ngokwenziwa izikhungo ezehlukene ze-AU.

  – UMnu uSenzo Ngubane, uNgoti ozimele kwezocwaningo lokudala ukubuyisana nokuthula ezwenikazi i-Africa.

  Scroll To Top