Now Reading
Umkhokha olandela iziMeya ze-IFP: Lingase lilelese naseMzinyathi
Dark Light

Umkhokha olandela iziMeya ze-IFP: Lingase lilelese naseMzinyathi

Emva kokuxoshwa kweziMeya ezine izinsolo ezishaqisayo zingase zinezele eyesihlanu

ENINGIZIMU AFRIKA NAMUHLA iqembu Inkatha Freedom Party (IFP) liphethe isicoco sokuba yiqembu lapho labo abaqokelwe ukuba yizimeya bephatha isikhathi esifushane. Lokhu kulandela isenzo saleli qembu sokuxosha iziMeya ezine kungakapheli iminyaka emibili lithathe omasipala abathile KwaZulu-Natal. Umbani uqale welelesa eBaqulusini ngesikhathi lidla uMnu uMartin Mtshali, ongasekho. OkaMagalela limudla nje ngenxa yezinsolo phakathi kokunye ezifaka imali eyabe iphuma eMnyangweni Wezemfundo. Liqhubekile lelelesa kwaNongoma nayilapho lathatha khona iMeya uMfundisi uSithembiso Mataba kwangandaba zalutho. UMcambi yena phakathi kokunye wabe esolwa ngokungayilandeli imiyalelo yeqembu nokwabe kuholela ekutheni uMkhandlu ‘ungaphatheki’. Kaligcinanga lapho ngoba kuthangi lokhu lidle iMeya yaseZululand , iNkosi uMzamo Buthelezi naye ohambe kunezinkulumo ngomsanka owawubikwa.

Ekuqaleni kwaleli sonto lidle izihlangu zeMeya uQhina Mkhwanazi eMtubatuba. INkwali Yenkosi isolwa phakathi kokunye ngokuthatha izinqumo ingathathiseli ebuholini beqembu kanjalo nokuba ngundlovukayiphikiswa. Okunye asolwa ngakho wukusebenzisa igama lomholi weqembu lakhe, uMntwana wakwaPhindangene nxa ‘egila imikhuba’ ehlanganisa nokuqashwa kwabantu kanye nezinkampani ezithize. Kuthiwa uke wathatha isinqumo sokuba anikezele ngethenda yabaqaphi inkampani yelungu le-African National Congress (ANC) elaziwayo. IBAYEDE inalo igama lale nkampani. Kusolwa ngokuthi waveza ukuthi unikeza ithenda kule nkampani ngoba ethole umyalelo kuMntwana wakwaPhindangene noMgcinimafa we-IFP uMnu uNarend Singh.

ElaboHlanga linawo umbiko ngezenzo (okuyizinsolo) zikaMkhwanazi futhi lingakuqinisekisa ukuthi zabikwa ohlakeni olubhekelele ukusebenza kwalabo abajutshwe yiqembu iPolitical Oversight Committee (POC) eholwa nguMnu uMfanje Mbango.

Khona lapho uNkwali usolwa ngokwenzelela ekusebenzeni nozakwabo abangamakhansela njengoba kunezinsolo zokuthi ubecheme namakhansela amabili nje kuphela (IBAYEDE inawo amagama awo) kuMasipala abeyisifuba sakhe. La makhansela kuthiwa yiwo abewanikeza imisebenzi ebalulekile esuke iyizidingo zomphakathi. Kepha okubi abesolwa ngakho ukuwaka ngezethembiso ebezingafezeki nobekugcina kubeka uMasipala waseMtubatuba neqembu i-IFP njengabantu abangethembekile emphakathini.

ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi umbani lingase liwuhlabe enhla nesifundazwe kuMasipala uMzinyathi uma izinsolo ezibhekiswe kulowo oyiMeya uMnu uPetros Ngubane zingatholakala njengeqiniso. Ngokomqulu Ozul’azayithole abanawo, uNgubane usolwa ngokuningi phakathi kokunye ukugxambukela ekusebenzeni kukaMasipala. Okunye okuvelayo kulo mqulu ukuthi kuthe uma esezoba yiMeya wesula enkampanini yakhe nayo ethinteka enkohlakalweni eMzinyathi. Lo mqulu ongamakhasi ayisishiyagalolunye, uthunyelelwe ubuholi be-IFP, obe-ANC nakuMphathiswa wezokuBusa nokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal, uMhlonishwa uMaDube Ncube.

Ukugxambukela lokhu kuyakhonjwa nasohlelweni lokuthengwa kwamaloli ayisi-8. La maloli kuthiwa abasebenzi abaqondene nezokuthutha bexwayisa ngawo ukuthi awekho esimeni. Kuthiwa iloli kulawa ayisi-8 libiza isigidi samarandi. UNgubane kuthiwa waphoqa ngenkani ukuba athengwe kwala noma ababhekele ukuhlolwa kwezithuthi bexwayisa ngokuthi awakulungele ukuba semgwaqeni, bewachitha ngenxa yamaphutha kodwa kuthiwa uNgubane wavuka inja ebovu, ethi, awayindawo.

Okunye asolwa ngakho wumkhonyovu awenzayo wokufaka izicelo zokukhokhelwa wuMkhandlu ngisho esebenzela ngaphakathi esiFundeni uMzinyathi, afune ukuba akhokhelwe imihlomulo yomuntu osuke ephumile wayosebenzela ngaphandle kwesifunda . Akugcini lapho kodwa unukwa nangokuthi ubevele azilalele emzini womsizi wakhe wasehhovisi kodwa afake isicelo sokukhokhelwa njengomuntu obelele ehhotela.

Ukumiswa kophenyo

Kuvela nanokuthi wamisa uphenyo ngezinsolo zenkohlakalo ezabe zibhekiswe kuDkt uMichael Ntombela ngenxa yobuhlobo babo. Kuthiwa kuze kwangenelela uMnyango wezokuBusa nokuBambisana neziNdaba zoMdabu ngoba uNgubane esefuna ukuqasha kabusha uNtombela. Unomlando uDkt uNtombela kulo Mkhandlu njengoba ayeqashwe nguMfundisi uJames Mthethwa eseyiMeya naye okuthiwa wayemlethelwe wuMnu uThulani Mashaba ongasekho emhlabeni. Ngemuva kokuhamba kukaMthethwa eMzinyathi kuthiwa uDkt uNtombela izinto zimjikele, i-ANC yafuna ukuba akhonjwe indlela. Kuze kwagcina sekubanezinsolo zenkohlakalo ebezikhonjwa kuye nokulandele ngokuthi amiswe emsebenzini.

Esamisiwe kuthiwa wethusa abaningi ngesikhathi ethenga izimoto zikanokusho okungeyakhe neyomkakhe maqede wathenga izakhiwo eziyisithupha eMpangeni naseRichards Bay ngemali eyizigidi. Kuthe kusenjalo wanweba umuzi wakhe wawenza isithabathaba nokwathimulisa abaningi. UDkt uNtombela kuthiwa unele wabona ukuthi uKhongolose awusamfuni, waqala wasondelana noNgubane ngoba esebona ukuthi uzoba yiMeya yaseMzinyathi. Kusuka lapho kuthiwa kube nemihlangano engapheli phakathi kukaNgubane noNtombela.

Omunye wemihlangano kuthiwa ubumhla zili-16 kuya mhla zingama-20 kuMfumfu, e-Oval Bed and Breakfast. Ngemuva kwaleyo mihlangano kuthiwa uNgubane ubesephoqa ukuba kuhoxiswe uphenyo obelubhekiswe kuNtombela, waphinde wazama nokuba abuyiselwe emsebenzini. Nokho kuthiwa kugcine kusiza ukungenelela kwaboMnyango wezokuBusa nokuBambisana neziNdaba zoMdabu esiFundazweni.

Ukuqashwa kwezikhulu

Ezinye izinsolo ezibhekiswe kuNomafu wukuthi ubegxambukela ekuqashweni kwezikhulu ezithize kuMasipala. Kuthiwa ubephoqa iNhloko Yezimali nebhekele ukukhishwa kwamathenda ukuba babike kuye ngqo. Kuvela nokuthi ubezimisele kabi ukuqasha owayeyiMeneja kaMasipala uMzinyathi. Kukhalwa nangokuthi ungundlovukayiphikiswa noMkhandlu uwuphethe ngendlela engagculisi. Kuthiwa ungumholi ongenawo umgogodla kodwa okhonze inhlebo namanga nokholelwa kunzwabethi.

UNomafu uyaziphendulela ngezinsolo ezibucayi

ELaboHlanga lixhumane neMeya yesifunda uMnu uPretos Ngubane ukuba aziphawulele ngalezi zinsolo ezibhekiswe kuye, “Ngikulesi sikhundla ngoba ngithunywe uMtwana wakwaPhindangene kanye neqembu le-IFP ukuba ngizolwa nenkohlakalo kanye nokuhambisa intuthuko emphakathini. Umonakalo ushiywe umkhandlu okade uphethe ekuqaleni obukade ukhandwe ngokuhlanganyela i- ANC kanye ne-NFP. Manje kusele abasebenzi bakhona abalwisana nokusebenza kwami engizama ngakho konke okusemandleni ukuba ngikhuculule inkohlakalo. Ngiyabazi bonke abangakhela uzungu lokuba ngiphazanyiswe kulo msebenzi engiwenzayo. Kunezisebenzi zoMkhandlu ezisetshenziswayo ukuba zenze lokhu, kuningi, miningi imigudu yokuncela imali yomkhandlu, ukuqashana ngokwenzelela engifike ngakumisa nse, ngaqala ngazondelwa lokho. Bazama ngayo yonke indlela ukungibheca ngobende inyama ngingayidlanga. Indaba yokuthengwa kwamaloli ayisi-8 okuthiwa awekho esimweni sokuba semgwaqeni lokho kungamanga aluhlaza, yinto engekho leyo. Onke la maloli okukhulunywa ngawo akhona ayaphila futhi ayasebenza asetshenziswa ukuhambisa amanzi emphakathini.”

Uqhube wathi uhlaselwa izitha zakhe eziku-IFP naku-ANC ngoba zifuna ukuqashwa ngenkani kwaMasipala yize zikuqonda ukuthi konke kwenziwa ngemigudu efanele. Uthe okunye ukuthi uthe uma efuna ukwenza uphenyo, wathinta izinkampani ebeziyinkomo esengwa yiviyo kusuka kubasebenzi kuyoshaya kosopolitiki eMzinyathi. Uthe yena usolwa nangokuthi unguthishomkhulu aphinde abeyikhansela ekubeni kuyinto engafihliwe.

See Also

“Mina akekho ongazi ukuthi ngiwuthishomkhulu, kusuka kubaholi be-IFP, uMntwana wakwaPhindangene uyazi ukuthi ngiyiMeya futhi ngiwuthishomkhulu. Ngisho uThabo Mbeki uyazi noMengameli uZuma uyazi, nowayenguNdunankulu kusuka kubaba uLionel Mtshali, uDkt uSbu Ndebele noDkt uZweli Mkhize bayangazi ukuthi ngiyiMeya ngiphinde ngibe wuThishomkhulu. Ngisho esikoleni bekwaziwa futhi ngifika nabo abaqaphi bami. Lena yomqaphi wami okuthiwa uyinkabi, uyasukelwa futhi akanamali uzixakekele. Ungumuntu oziholela ubala ngakho konke lokhu okushiwoyo amanga aluhlaza ngoba kuliwa nami. Laba abafuna ngibaqashe ngenkani abakhohlwe angisoze ngikwenze lokho noma kungathiwa umuntu uqome isikhulu noma uqonywe isikhulu kodwa abasoze bawuthole umsebenzi ngendlela engaqondile njengoba befuna nje,” kusho uNgubane.

Uthe lolu daba seluhambe kakhulu ngoba useluxoxile noMntwana wakwaPhindangene wamnikeza izeluleko, waphinde walukhuluma noMphathiswa wezokuBusa nokuBambisana neziNdaba zoMdabu, uNkk uNomusa MaDube Ncube kanti namhlanje (ngoLwesihlanu) bazobe benaye. Uthe kunenkampani okuthiwa ubeyingxenye yayo kodwa amanga aluhlaza lawo ngoba yena akakaze abenenkampani noma kubekhona asebenza nayo kule minyaka eli-10 eyiMeya, kusuka eseseMvoti.

UDkt uNtombela

Enikwa ithuba lokuthi aziphendulele, lowo owayeyimeneja yoMkhandlu uMzinyathi uDkt uMichael Ntombela, uthe akaboni ukuthi kuhambisana nomthetho ukuba aphawule ngezinto ezithinta uMasipala angasawusebenzeli, ubona kungcono aqhele ekuphenduleni.

“Kubalulekile ukuba ngigeze igama lami elingcoliswayo kodwa ngokomthetho angazi noma kufanelekile yini ukuba ngiphawule ngodaba oluthinta indawo engangisebenza kuyo. Kuliqiniso ukuthi nginayo imizi emithathu eseRichards Bay futhi akukho engesabayo ngakho ngoba unembeza wami umsulwa. Empeleni mina ngaqala ukusebenza kudala ngisewuthisha, ngedlula kuzona zonke izikhundla kwaze kwaba ngiphatha eMzinyathi. Ngakho konke enginakho ngikuthenge ngemali yami ngihlanganisa nomkami. Okunye ukuthi sengimdala ngineminyaka engama-67 ubudala, ngakho engikwenzayo ngihlelekile ngoba angiphuzi futhi angibhemi. Bakhululekile abafisa ukuphenya. Bangeza bazobheka ama-akhawunti ami asebhange bacwaninge konke. Mina ngilala njengengane encane ngikhululeke ngoba ngiyazazi ukuthi ngimsulwa. Nemali yami bengiyibeka ngoba angiphuzi futhi angibhemi kodwa ngiphila impilo enenkambo eqondile. Namanje ngiyaphinda unembeza wami umsulwa ngoba angiwenzi amabhizinisi anokungcola obumnyama. Kulezi zakhiwo enginazo ngisazikhokhela ezimbili,” kuphetha uNtombela. UNobhala we-IFP eMzinyathi, uNkk uBongiwe MaMbatha Mchunu, uthe lolu daba lungaphezu kwabo, seludingidwa ubuholi obuphezulu beqembu.

Uthe, nakuba kunjalo bona abazikhulumi izindaba zeqembu nabezindaba. Okhulumela uMnyango wezokuBusa nokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu uLennox Mabaso, uthe bayalwazi udaba babikeliwe ngezinsolo ezibhekiswe kuMeya uNgubane. Uthe babikelwe nanokuthi uNgubane usebenza ngokugcwele njengothishomkhulu, aphinde asebenze ngokugcwele njengeMeya yaseMzinyathi.

“NjengoMnyango sijube ithimba lethu ukuba libhekisise kabanzi lolu daba ukuze kutholakale umnyombo walo ukuthi lusukaphi. Kuyothi uma sesiphenye saqeda bese kucaca ukuthi ngabe zonke lezi zinsolo ezibekwa iMeya ziyiqiniso yini noma zingamanga nje. Uma kukhona okubheke eceleni asinanazi ukuthi siyobe sesithatha izinyathelo ezinqala. Siyafisa futhi ukugcizelela ukuthi njengoMnyango uMphathiswa wenza isiqiniseko sokuthi uma kukhona abaphambana nenqubo yokusebenzela umphakathi, akasobe ananaze ukubathathela izinyathelo,” kusho uMabaso.

Scroll To Top