Now Reading
Umhlomulo usudunge ukusebenza kwezinduna zaMakhosi
Dark Light

Umhlomulo usudunge ukusebenza kwezinduna zaMakhosi

Into eqale njengekhambi enkingeni yeminyaka isiphenduke idungamuzi ezinhlakeni zoBukhosi. Lokhu kulandela ukuvela komdonsiswano osukhona phakathi kwezinduna kanye namanye aMakhosi kulandela isinqumo sikaHulumeni sokubonelela izinduna ngemihlomulo. ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi kunele nje lwaqala lolu hlelo kwakhona izinduna ezixoshwayo kwafakwa ezintsha nokuyinto esiphazamisa nokusebenza komnyango obhekelele lolu hlelo. Kwezinye izindawo aMakhosi asolwa ngokukhipha izinduna ebezikhona afake abanye.

ElaboHlanga ngenkathi lixhumana neNdlu Yobuholi BoMdabu KwaZulu-Natal oshicilelweni lwangesonto eledlule uSihlalo iNkosi uChiliza ikuvumile ukuthi kusenezinkinga eziningi ngalolu hlelo lokukhokhelwa kwezinduna yaphinde yakubeka ukuthi kuleli viki aMakhosi kanye noNdunankulu wesifundazwe bazohlangana ukuzocubungula kabanzi ngezinto ezithinta kakhulu lolu hlelo.

Lo mhlangano awubangakhona ngenxa yokuthi kade kunoqeqesho lobuholi boBukhosi obeluhlelwe yiSALGA kwabe selumiswa kanjalo lolu hlelo. Luzoqhubeka emavikini ezayo, ngokusho kweNkosi uChiliza. USekela Sihlalo uNdlunkulu waseMatheni naye ukugcizelelile ukuthi zisekhona izinkinga ezikhungethe lolu hlelo.

Ngokomthombo osondelene nalolu hlelo nosebenza eMnyangweni Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu aMakhosi yiwo axova ukukhuluma: “AMakhosi anesandla ukudala isiphithiphithi esenzekayo ezinduneni, avele ashintshanise izinduna usuku nosuku, ngaphandle kokubhekela umthelela wokwenza lokho. Ekumiseni induna, aMakhosi awayilandeli imigudu efanele, yize kuliqiniso ukuthi izinduna ngezaMakhosi nokuthi yiwo futhi athatha izinqumo ngokukhipha nokufakwa kwazo. Ngokungalandeli inqubo, uMnyango uzithola ususenkingeni ngokwenqubo yokusebenza nokuphatha. Ngokwenqubo kuningi okwenziwayo nxa kumele kuxoshwe umuntu akuveli nje kuthiwe ngoba nakhu sekulethwe induna entsha udaba lwakhona luqedwe ngosuku olulodwa,” kubeka umthombo.

Uveze nokuthi ziningi izikhalo esezithunyelwe eMnyangweni zilethwa yizinduna lapho zikhala ngokuthi beziyizinduna kungakaholwa kodwa manje seziyakhishishelwa ngaphandle kwafakwa abanye. Uthe Izikhalo lezi zingaphezu kwama-40. Kwezinye izindawo ngokomthombo iNkosi iba nengxabano encane noma ukungezwani ngokombono othile bese induna isikhala ngaphansi.

Ukukhuluma kwaHlabisa

Njengengxenye yophenyo lwelwaboHlanga ngalolu daba oZul’azayithole lithole ukuthi indawo yaseMatshamnyama kwaHlabisa ikhungethwe yinkinga yokuzazelana kwezinduna ezindala nalezo ezintsha, kanti phakathi kukhona neBambabukhosi uNonhlanhla Hlabisa. Kuthiwa iBamba muva nje lixoshe lezi zinduna ezilandelayo; uMnu uMgangela Nsele waseMabhokweni, uMnu uMdumiseni Mthembu waseMabundeni, uMnu uMthabiseni Manqele waseNsimbini, kanye noMnu uThembinkosi Hlabisa wakwaQunwane. Esikhundleni sazo kwafakwa abantu abasha nokuphazamisa ukusebenza kohlelo lukaHulumeni njengoba kunomdonsiswano ekutheni ngobani okumele bakhokhelwe.

Enye yezinduna engathandanga ukudalula igama layo ngenxa yokusabela impilo yayo ikhulume yathi: “Ngibekelwe induna ukuthi iphathe kulesi sigodi sami engisiphethe. IBamba libeke le nduna ngaphandle kokulandela imigudu efanele. Ngiqale ukusebenza kusukela ngonyaka wezi-2002 ngaphansi koMkhandlu, angikaze ngitholakale nginecala, kodwa ngiyamangala uma kwenzeka into efana nale kimi. Ngicabanga ukuthi isizathu sayo yonke le nto yingoba izinduna seziyahola. Sisebenze iminyaka thina singaholi, sithanda imiphakathi yethu, sihamba siboleka izimali zokuhamba siyokwenza imisebenzi yamakhosi nomphakathi. Besithatha izimali zesondlo sezingane zethu, siyinikwa amakhosikazi ethu eseseka siyokwenza imisebenzi yesizwe nokuthi uma kungena uNdunankulu uMnu Willies Mchunu wakuzwa ukukhala kwethu saqala ukuhola. Impilo yami nomndeni wami ngiyibona isengcupheni manje ngenxa yale mihlomulo esitholakala.

“Ngithole ukuhlaselwa kaningi, ngihlaselwe izinsizwa eziyisithupha zizama ukungidubula kodwa zehluleka, engicabanga ukuthi amandla kaNkulunkulu futhi kungenzeka ukuthi isikhathi sami sasingakafiki. Konke lokhu kwenzeke ngesikhathi sesibabili emphakathini siyizinduna. Bonke laba bantu ababengihlasela angibazi namanje kodwa ngazifundela kwezami ngoba ngimdala. Impilo ayiyinhle kithi sesihamba sethuka izanya ngoba asazi ukuthi sizohlaselwa nini futhi ngubani,” kubalisa induna.

See Also

IBambabukhosi liyaziphendulela

ElaboHlanga libe selixhumana nebambaBukhosi bakwaHlabisa neliphawule ngokuthi “Zonke lezi zinduna okhuluma ngazo azixoshwanga emkhandlwini kodwa kwabuya imindeni ezazikade ziyibambele ubuduna, kwakunezivumelwano ngokwemindeni nokuthe uma isibuya le eyayibanjelwe kwaphoqa ukuthi ilande izagila zayo. Ukuchaza nje, uMthembu wayebambele umndeni wakwaNduna, uMzinyane ebambele abakwaMhlaba, kanti uManqele uyaqhubeka nokusebenza eMkhandlwini ngoba silulungisile udaba lwami naye, konke sekuhamba kahle phakathi kwethu. UNsele wayebambile naye.

“Lena ekaHlabisa indaba yakhe yinde kabi, ngamxosha vele ngenxa yenkohlakalo ayeyenza emphakathini, nginobufakazi obugcwele amabhuku ngaye izinto ezimbi abezenza emphakathini. UHlabisa lona wayethatha izimali zabantu ethi udla okwakwabo ngoba nakhu kufana izibongo zethu. Engena emzini yabantu ethatha izigubhu zikagesi ayozifaka emiqashweni yakhe.

Ngodaba lokuthi lezi zinduna ezingasekho emkhandlwini zisaqhubeka nokuhola, iBamba lithe, “Inkohlakalo ibe seMnyangweni eMkhuze, hhayi eMgungundlovu, ngoba ngokomthetho kaHulumeni uthi ongasebenzile akaholi. Lezi zinduna ezaxoshwa azisasebenzi, kodwa ziyahola.”

Ngokubika kwelaboHlanga ngeviki eledlule lolu daba oluthinta imihlomulo yezinduna zaMakhosi eziqale ukuhlomula ngonyaka wezi-2016 ziqale zihola imali eyi-R1000, yenyukela kweyi-R1300 okunjengamanje sezihola izi-R8000.

Scroll To Top