Now Reading
UMehluleli uMoseneke ubangula iva kolwase-Esidimeni
Dark Light

UMehluleli uMoseneke ubangula iva kolwase-Esidimeni

Imindeni eyalahlekelwa ngamalungu ithi angeke ikuthole ukuphumula lingaphumile iqiniso ngokwenzeka

 

NAPHEZU kokuba imindeni yeziguli ezashona esibhicongweni esithinta isikhungo sabalashelwa ukuhanjelwa ingqondo iLife Esidimeni, eGauteng yakwamukela ngasekuqaleni ukuxolisa kukaHulumeni wesifundazwe kodwa iminjunju nobunzima edlule kubo ibonakale ivuka kabusha njengoba usuku nosuku kuvela ubufakazi obusha ngokwenzeka.

Imindeni yeziguli ezili-118 iyingxenye yesithangami sokuthola isisombululo phakathi kwemindeni noHulumeni nokuphetha imbenge ngokwaholela kulesi sibhicongo. Iziguli ezazigcinwe esikhungweni iLife Esidimeni zasuswa khona zafakwa ezikhungweni ezehlukene ezingama-27 ezizimele, ezinye ezingenzi inzuzo okwavela ukuthi azibhalisile futhi azinayo nemvume yokusebenza. Konke lokho kwenzeka ngaphandle kokuxhumana nemindeni yeziguli ngaphansi kobuholi bowayephathiswe Ezempilo eGauteng, uNkk uQedani Mahlangu. Ngonyaka odlule imindeni yagwinya itshe emuva kokuba uHulumeni wesifundazwe ebuvumile ubudedengu ngokwenzeka. UNkk uMahlangu waxolisa emindenini nasesizweni wase eqoma ukuzesulela esikhundleni. Ukuhlala kwalesi sithangami kubonakala kuvusa phansi ubuhlungu njengoba sekuvela ubufakazi obuhlasimulisa umzimba obuhlukumeza kakhulu imindeni.

Lesi sithangami esiqale ukuhlala ngoMsombuluko eParktown eGoli silawulwa uMengameli waBehluleli osewathatha umhlalaphansi uDikgang Moseneke. Kubhekeke ukuba sihlale amasonto amathathu, kanti inhloso enkulu yaso ukuba imindeni yeziguli ithole iqiniso nobulungiswa ngokwenzeka ibhonge nasemswaneni. Isililo nezinyembezi yikhona okugubuzele lesi sithangami. Osukwini lokuqala lokwethulwa kobufakazi u-Advocate uDirk Groonewald omele imindeni emithathu uchaze okwenzeka, “Njengesehlakalo esikhulu sokwephulwa kwamalungelo abantu ngesikhathi izwe selikhululekile.”

Imindeni engama-55 yeziguli ezashona imelwe u-Advocate u-Adila Hassim. UGroenewald uthe izenzo zikaHulumeni Wezempilo eGauteng zaphambana kakhulu noMthethosisekelo wezwe ngesikhathi uMnyango unqamula inkontileka yokusebenza kwawo neLife Esidimeni okwaholela ekutheni iziguli ziyiswe ezindaweni ezehlukene. Kuvuke umunyu ngesikhathi imindeni izwa ukuthi emuva kokuthuthelwa ezikhungweni ezehlukene kweziguli akubanga kusaba khona ukunakekelwa ngendlela njengoba ezinye zazo zazikhubazekile, kukhona abadidekile emnqondweni.

“Babenganakiwe, ukudla kungenele kokunye benikwa osekubolile, babehlala endaweni ebandayo, nemithi benganikwa yona ngendlela. Indawo ababehlaliswa kuyo yayicinene, behlukunyezwa futhi okubuhlungu kakhulu ukuthi noma sekukhona asebeshonile akekho owayazi kodwa babefuhlelwa emakhazeni,” kuchaza u-Advocate uHassim. Khona osukwini lokuqala lokwethulwa kobufakazi uSolwazi uMalegapuru Makgoba obhekele izikhalo ezithinta ezempilo uvuse umunyu emindenini ngesikhathi echaza ngodaba lwesinye seziguli uMnu uBilly Maboe owaneminyaka engama-53. UMaboe wasuswa esikhungweni iLife Esidimeni wayiswa kwesinye isikhungo esingenzi nzuzo ePitoli ngaphandle kokwaziswa kukayise uMfundisi uJoseph Maboe.

See Also

UMfundisi uMaboe uthe waze wayithola emuva kwezinsuku indodana yakhe iphelelwe amandla nempilo yayo isishintshile ingcolile futhi inephunga elingabekezeleki. UMaboe waphetha ngokushona okumanje uyise ufuna ukwazi ukuthi kungani engathintwanga ngokusuwa kwendodana yakhe esikhungweni iLife Esidimeni futhi ufuna nokwazi imbangela yokushona kwakhe. Ngosuku lwesibili lokulalelwa kobufakazi umhlaba wonke ubugubha usuku lwabaphazamisekile emqondweni iWorld Mental Health Day uMehluleli uMoseneke usike elijikayo ngalolu suku eveza nokuthi bonke abashona kule nhlekelele kumele bahlale njalo bekhunjulwa. “Ngalolu suku sibungaza izidingo zempilo yalabo abadinga ukunakekelwa ngokwempilo yabo njengoba bephazamisekile ngokomqondo.”

Ethula ubufakazi ngoLwesibili owabe eyiNhloko eLife Esidimeni uMnu uLevy Mosenogi uthe akazange aziswe ngesizathu esenza abaphathi bakhe bathathe isinqumo sokushintshela iziguli ezikhungweni ezazingagunyaziwe ukwenza lo msebenzi futhi zingenawo namalayisensi okusebenza. UMosenogi, nguye owayenguMqondisi wazo zonke izinhlelo ngaphansi koMnyango Wezempilo eGauteng. Kuze kufakaze yena nje, imindeni ibilindele ukuthi kuzofakaza owayephethe ezempilo esifundazweni uNkk uQedani Mahlangu. UMosenogi ubebukeka edidekile futhi ehluleka ukuphendula eminye imibuzo. Uvumile ebufakazini bakhe ukuthi lesi sibhocongo saba yishwa kwakungafanele senzeke.

“Njengengxenye yomnyango ngiyavuma ukuthi senza iphutha elikhulu, kwakungamele .” Uthi wawuxwayisa uMnyango ngobungozi besinqumo osithathayo. Uthi akukho ayekwazi ngokwakwenzeka. Izolo ubufakazi bethulwe uMqondisi Womnyango Wezempilo kuZwelonke uDkt uMalebone Precious Matsoso oveze ukuthi iziguli ezingama-59 ezadedelwa eLife Esidimeni azaziwa ukuthi zikuphi nemindeni yazo ayikaze ivele. Uthe kanjalo nalezo eziyisikhombisa ezashona. Uthe uHulumeni wakhe ithimba lokubheka iziguli ezadedelwa nemindeni yazo ngoba imali yazo yesibonelelo sikaHulumeni iyakhishwa zinyanga zonke. UDkt uMatsoso osizi obelubhalwe ebusweni kuye uthe: “Ngifisa ukuxolisa ngokwehluleka, into enjena kwakungamele yenzeke.”

Scroll To Top