Now Reading
Ukundonda ukuthatha izinqumo kungahle kufake i-IFP engcindezini
Dark Light

Ukundonda ukuthatha izinqumo kungahle kufake i-IFP engcindezini

Kuvela ukuthi izinsuku zeMeya sezibaliwe kanti kuthiwa isiphenduke inhlwa nenolaka

 

OSHICILELWENI lwangoMasingana elaboHlanga liveze udaba obelukhuluma ngokucija kwemikhonto ebhekiswe kuMeya yaseZululand, iNkosi uMzamo Buthelezi. Phakathi kwezinsolo abe esolwa ngazo ngaleso sikhathi ukuqashwa kweMeneja yoMkhandlu uMnu uSB Nkosi nokwavela ukuthi lokho wakwenza ngale kwemiyalelo yeqembu. Ekhuluma ngokungenami kwakhe ngalesi senzo, umholi we-Inkatha Freedom Party, uMntwana wakwaPhindangene wathi: “Kuyinhlekelele ukuthi isifunda iZululand sisezandleni zethu ngegama nje. Ukungethembeki kwamalungu ethu kwenze iZululand yaba sezandleni zezitha zethu. Manje kufanele sikhombise ukuthi sehlukile ngoba ngeke sivume ukuthi inkece noma izikhundla kusehlukanise njengoba kwenzekile kuMasipala iZululand.”

Kubantu ababekhona kwethulwa le nkulumo akubanga khona ukungabaza ukuthi umholi weqembu akeneme ngobuholi baseZululand. Okwethusa abaningi ngaleso sikhathi yimpendulo yeMeya eyahunyushwa ngokuthi yabe iphendula futhi yehlukile kunalokho okwakushiwo ngumholi weqembu. Ikhuluma nelaboHlanga, iMeya yathi iqembu kalingeni ekuqashweni kwabantu. Le nkulumo yahunyushwa njengokuthi ukuqashwa kukaMnu uNkosi (ubuholi beqembu linganeme) akuyona indaba yeqembu kepha yisinqumo esithathwe kuMasipala. Okwesibili okwadala ukuhhomuzela kwaba wuhambo lwakwa-Israel nokwakunezinsolo zokuthi lwabe luhlelwe yinkampani thizeni nabathile ngenhloso yokuba bathole umsebenzi. Le thenda eyabe ingunombolo ZDM 017/2016, yasusa omkhulu umsindo.

Ngokuthola kwelaboHlanga kwaqala lapho ukonakala kokwethembana phakathi kobuholi kanye neMeya. Obekudala inkinga wukuthi iMeya ayigcini nje kuphela ngaleso sikhundla kepha iphinde ibe yiSekela likaMengameli weqembu. Ngokomthombo iMeya “kade yaxoshwa” bekulindwe nje ukuba kulungiswe izinto ezithile ngaphakathi. Uma lokhu okubikwa wumthombo kuliqiniso, Inkatha kuyobe izifake kwesinye isimo ebingasigwema.

Akukhona okokuqala ukuba kube khona isimo lapha leli qembu liphoqeleka ukuba likhiphe iMeya esikhundleni, kwenzekile eBaqulusini nakwaNongoma. ElaboHlanga labika kabanzi ngobekwenzeka kulezi zindawo nokugcine kube noguquko esikhundleni sobumeya. Kuzo zombili lezi zindawo ubuholi obuphezulu bebusolwa ngokundonda ukuthatha isinqumo esingujuqu nobekuholela ezinxushunxushwini zangaphakathi. EBaqulusini leli qembu langena ehlazweni lapho labo ababeseka umufi uMnu uMartin Mtshali iqembu elabe limkhipha bephikisana nobuholi esidlangalaleni.

Lokhu kuphikisana nobuholi kwagqama ngesikhathi ababeseka uMtshali badunga umhlangano wokubeka uMnu uMcedisi Maphisa njengeMeya. Ngalolo suku kwasuka izidubedube wagcina ungenziwanga umsebenzi owabe uzokwenziwa. Sekungumlando namuhla ukuthi uMaphisa akayona iMeya njengesifiso seqembu, oseyiMeya nguMnu uJerry Sibiya, uMaphisa ulisekela. Lapha ubuholi busolwa ngokundonda ekuphumeleni obala ngoMtshali nokwaze kwenza banda abambona (uMtshali) njengomuntu ohlukunyezwa yiqembu. Lokhu kwenza abe nguqunguqu uMtshali owayethembise ukuthi uzokwesula. Okwaba yishwa wukuthi emuva kokususwa esikhundleni uMtshali wabe esedlula emhlabeni nokuyinto efaka Inkatha engcindezini njengoba ubeyikhansela lesigceme nje okusho ukuthi kuyoba nokhetho lokuchibiyela maduze nje. Ngokuthola kwelaboHlanga kukhona ukwesaba ukuthi kungenzeka ukuthi labo abebeseka uMtshali bangase balijezise iqembu ngendlela “elamphatha ngayo”. Ngokwabeseka uMtshali Inkatha yamehlisa isithunzi. Uma Inkatha yehlulwa esigcemeni sikaMtshali kungasho ukulahlekelwa uMkhandlu wonke.

NakwaNongoma ngesifanayo

Udaba lwakwaNongoma nalo ngokwemibiko yeBayede yacishe yalidunga iqembu ngoba nalapha yize kwase kwaziwa kwezinye izingxenye ukuthi iMeya uMataba izosuswa, ukundonda kobuholi baze benza iqembu laba magwala mabili. Kukhona abathi kahambe uMataba nalabo ababethi uyahlukunyezwa. Phakathi kwezinto elithi iqembu uMataba wagudluzelwa zona wukuthi wayesenamabatha ebuholini bakhe. Okuthiwa kwajuqa uMataba kwaba wumbiko wekomiti elaziwa ngePolitical Oversight ku-IFP, eliholwa yiNkosi uBonga Mdletshe.

Leli komiti laphenya kabanzi ngokusebenza kukaMataba, umbiko owethulwa waveza ukuthi phakathi kwezinye zezinto uMataba axoshelwe zona kube ukwehluleka ukususa imibala yezimbangi ze-IFP, okuyiNational Freedom Party (NFP), etholakala ezakhiweni zoMkhandlu nasemabhukwini nezinye izimpahla zoMkhandlu. Umbiko lona wahlanganiswa uDkt Cedric Xulu waveza nokuthi uMataba kwakufanele uma engena esikhundleni sobuMeya afike akhuculule konke okuthinta iNFP okubalwa nezikhulu eziphezulu, abasebenzi bonke kanye nalabo ababeqashwe kusaphethe i-NFP. Ngokwalo mbiko kuvela ukuthi akakwenzekanga lokho kodwa kubonakale abasebenzi abangamalungu aqavile kuNFP bezicanasela nje. Okukhulu kunakho konke kube wudaba lwenkohlakalo okwenze kwakhalisa amaqembu aphikisayo.

Kwaphinde kwavela nokuthi uMataba ubenabaqaphi abali-13 ngoba ethi impilo yakhe isengcupheni waphinde wazivumela ngokwakhe ukuthi lolu daba wayelwedlulisile esigungwini esiphezulu seqembu. Kanti umbiko uyaveza ukuthi abaholi ababili kuwo lo Mkhandlu okunguSomlomo uMnu uBhekinkosi Zulu noSekela Meya uNks uNokubekezela Xulu babengeneme ngalesi senzo ngoba bona babenabaqaphi ababili umuntu ngamunye.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

EMINYAKENI embalwa eyedlule iNkosi uMzamo Buthelezi ivele kupolitiki ye-IFP njengomunye wabaholi abasebasha nabebenekusasa eliqhakazile ebuholini beqembu. Ngesikhathi eqokelwa isikhundla sokuba yiPhini likaMengameli we-IFP ngowezi-2012, kwabakhona ukukhononda kwabanye ngaphakathi nangaphandle kweqembu ukuthi ungene kulesi sikhundla ngenxa yesibongo sakhe. Nokho ukukwazi kwakhe ukukhuluma nesigubu sakhe, kwenza amalungu eqembu nomphakathi baqala bamhlonipha ngamagalelo akhe.

Njengelungu leSishayamthetho KwaZulu-Natal naye wayidudula njengozakwabo eSishayamthetho wayehlala eKomitini elibhekelele eZokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu, elibhekele ukusebenza kweHhovisi likaNdunankulu Nezindaba ZaseNdlunkulu, elezokuThuthukiswa koMnotho Nokuvakasha, Elezezimali, Elezokuthutha kanye Nelezemvelo Nokuthuthikiswa Kwezindawo Zasemakhaya.

Kwathi ngesikhathi iqembu lakhe limtshala eZululand njengeMeya emuva kokhetho loHulumeni Bendawo kwaba khona ukubuzana ngobuhlakani bokwenza njalo. Kwabe kungajwayelekile ukuba iSekela Mengameli weqembu lisuswe endaweni lapho ‘lizogqama’ khona liyiswe kumasipala. Nokho lokho kwabanye beqembu inhloso kwakungukuyoqinisa amandla eqembu komasipala. Bakhona abamdabukela uButhelezi kulokhu ngoba kwase kunalo ukhondolo lokuthi okade eseSishayamthetho uyehluleka ukugcina amandla eqembu njengoba kwenzeka kuMhlonishwa uBlessed Gwala owathatha ngowezi-2010 emuva kokuphuma kukaNkk uZanele KaMagwaza Msibi. Sekungumlando ukuthi uMkhandlu wahamba okokuqala ngqa ku-IFP ngowezi-2011 wahlwithwa yiNational Freedom Party (NFP).

Ukungena kweNkosi uMzamo Buthelezi njengeMeya kuqale kahle njengoba ubamukelwa yizo zonke izinhlaka, nokho njengoba kuhlale kushiwo ukuthi unyaka isikhathi eside kakhulu kupolitiki zijikile izinto. Ngokuthola komthombo welaboHlanga udaba lokuqashwa kwemeneja nohambo lakwa-Israel yilo elahlukanisa inhloko nesixhanti. Kanti okunye asolwa ngakho ‘wukuziqhelelanisa ‘nezihlelo’ zeqembu.

“Uqale kahle kakhulu njengeMeya kwakheka nesithombe esihle sokuthi iqembu liyakholelwa kubaholi abasebasha. Izinto zonakale ngesikhathi eseba nabeluleki obekubonakala ukuthi bamenza azibone engenza izinto yedwa. Lokho akwenziwa lapha kwethu, munye umholi kanti sonke silapha ukumeseka ephusheni lakhe leminyaka,” kusho umthombo.

See Also

Uqhube wathi: “Okube kubi wukuthi bakhona abebemamukele ngoba behlonipha uMntwana okuthe uma sebebona ukuthi kanti yena (iMeya) akamhloniphi uMntwana base beqhela kuye.” Emuva kwesigameko sokuqashwa kukaNkosi nodaba lakwa-Israel iBayede ithole ukuthi iMeya iphenduke inhlwa kwala ngisho isithi izama ukubuya kwanhlanga zimuka nomoya. Okucacele noma ngubani ukuthi kukhona okungahambi kahle kube ngesikhathi uMkhandlu uhlele umcimbi wempelasonto wokuhlonipha uMntwana wakwaPhindangene. Lapha kuthiwa njengosokhaya iMeya iqhaza layo lalingabonwa ehleli le kude nokwenza nomphakathi waqaphela ukuthi kukhona okungahambi kahle.

Lesi simo kuthiwa sesimenze wancipha nasemzimbeni. Lokhu kuphawulwe ngomunye umthombo ohlala esigungwini seqembu nothe; “Kodwa yize onile awu lokhu aseyikho akusemnandi, usenciphe ngisho emzimbeni kanti ubeyinsizwa nje ekahle. Usephenduke inhlwa futhi usenolaka okutshengisa ukhwantalala ngenxa yalesi simo.”

ElaboHlanga izolo lihoshe umoya wokuthi kungenzeka ukuthi lezi sekuyizinsuku zokugcina kwesobuMeya eNkosini uButhelezi, yize abaholi beqembu bekuphika. USihlalo we-IFP eZululand, uMnu uNhlanhla Msimang uthe amanga aluhlaza lawa, wathi iMeya iyaqhubeka nemisebenzi yayo yentuthuko yomphakathi.

“Cha asikwazi lokho futhi sifisa ukwazi ukuthi ngabe leso sinqumo sithathwe kuphi ngoba mina ngiyahlala esigungwini esiphezulu seqembu kodwa asikaze sibenodaba olunjalo nolumayelana neMeya. Ngikhuluma nje iMeya ibinomcimbi wentuthuko kulo leli sonto futhi isazoba nomunye wezinhlelo zentuthuko ngakho asikwazi ukuthi lokhu kuqhamukaphi,” kusho uMsimang.

Kuthintwa uSihlalo kazwelonke uMnu uBlessed Gwala uthe ayikho indaba enjalo ku-IFP. “Lawa amanga futhi ayafana nalawa esibhecwa ngawo okuthi senza imicimbi yeqembu ngemali yoMkhandlu wasoLundi,” kusho uGwala.

Ukundonda ngesinqumo ngeMeya yaseZululand kungafakela ingcindezi leli qembu njengoba libheke okhethweni lokuchibiyela eBaqulusini, ngemuva kokudlula emhlabeni kukaMtshali obeyikhansela lesigceme. Uma liya kulolu khetho lungabumbene futhi kungalunganga ukukhuluma ngokwenzeka kuMtshali lingahle likhale ngaphansi. Akugcini lapho njengoba leli qembu lizoba nokhetho lwalo lwangaphakathi lobuholi ngoZibandlela nalo olungabhekana nomthelela ebunyeni beqembu.

Scroll To Top