Now Reading
Kusebenza izigidi koMasipala
Dark Light

Kusebenza izigidi koMasipala

UNYAKA nonyaka uHulumeni ujuba uphenyo olunzulu ngenhloso yokuthola ukuthi ngubani noma ngobani abathintekayo emkhonyovini nasekuphathweni budedengu kwezimali zomphakathi. Lokhu kuvame kakhulu komasipala. Nokho kukhona umbono othi lokhu (ukwenza uphenyo) kugcina kuyinto edle uHulumeni izigidi ngaphandle kwemiphumela etheni njengoba kugcina kungalandelwanga nezincomo zophenyo kokunye labo abasolwayo bagcine beshaywe nje ngoswazi oluncane.

Oshicilelweni olwedlule elaboHlanga libike kabanzi ngeziga ezenzeka koMasipala KwaZulu–Natal nayilapho uMnyango othintekayo Wezokubusa NokuBambisana ujuba khona uphenyo nolwenziwa yizinkampani ezihlonishwayo kepha kugcine kungacacanga ukuthi iziphakamiso ziphelelaphi. Ngokuthola kwelaboHlanga lezi zinkampani ezenza uphenyo zixebula umkhoma lapha kuHulumeni njengoba uphenyo nje ngalunye kwenye inkathi izindleko zalo zicela ezigidini ezingama-R20.

Lokhu kufakazelwe ngungoti wezepolitiki kanye nesikhulu esike saba yingxenye yophenyo komasipala abaningi KwaZulu-Natal abaxoxe neBAYEDE ngale nsindabadala. USolwazi uBheki Mngomezulu waseNyuvesi yaseWestern Cape uthe, “Kuyafana nokuthi kudlalwa ngemali ngoba lolu phenyo olusuke lwenziwa akekho noyedwa oboshwayo ngalo kodwa kuye kwenzelwe ukuthi uma uMcwaningimabhuku ezobheka ukusebenza kwezimali abone ukuthi kukhona imali esuke ingasetshenziswanga ngendlela futhi kunezinyathelo ezithathiwe. Isikhathi esiningi lolu phenyo luye luthi uma seluyophothulwa uthole ukuthi umuntu osuke ethinteka usevele usesulile emsebenzini,” kusho uMngomezulu.

Ezinye izikhulu esikhulume nelaboHlanga kodwa esicele kugodlwe amagama azo zikufakazile ukuthi lolu hlobo lophenyo uma lwenziwa akuvamisile ukuthi kuboshwe abantu. “Mina selokhu ngaqala ukusebenza komasipala baKwaZulu-Natal akukaze kubenesikhulu noma ikhansela eliboshwayo ngombiko osuke udalula inkohlakalo okusuke kuphenywa ngayo. Esikhathini esiningi kuye kuthiwe umuntu akakhokhe leyo mali noma kuthiwe akesule esikhundleni. Uma ngenza isibonelo, ngoMasipala i-eThekwini, uzokhumbula ukuthi kwenziwa uphenyo kwajutshwa abaphenyi bakwaManase kodwa akekho noyedwa owaboshwa. Kunalokho kwathiwa abantu abasezukuthathelwa izinyathelo ngoba sebehambile futhi abanye sebesulile bashiya uMasipala,” kusho lesi sikhulu. Umbiko owaziwa ngeManase waba ngundabamlonyeni njengoba wawukhuluma ngemali yomkhandlu eyasetshenziswa ngendlela engaqondakali eyizigidi ezili-R14, 968.

Komunye umbiko kuMasipala waseNquthu kwavela ukuthi lowo owayeyiMeya, uMnu uFrance Mazibuko wakhwabanisa imali yokwakha inkundla yemidlalo, neyezindlu zomxhaso wazakhela ngayo umuzi wakhe eSandlwane esebenzisa izinsiza zikamasipala. Ngesikhathi kuvela lo mbiko, akazange aboshwe nokwaphetha ngokuthi axinwe wukugula wedlula washona engakaze akhokhe ngisho indibilishi. KuMasipala uMgungundlovu, kwavela umbiko ngomsanka othinta imali eyi-R1.5 yesigidi owabe uthinta owayeyiMeya, uNkk uBongi MaSithole Moloi. Nalapha akukho siphetho esibambekayo, namuhla UNkk uMaSithole Moloi unguMphathiswa wezobuCiko Namasiko neMidlalo KwaZulu-Natal.

EMsunduzi nakhona amahlazo avela obala ngesikhathi uphenyo luveza ukuthi owayeyiMeya uNkk Zanele Hlatshwayo wayethinteka ezenzweni zenkohlakalo wagcina ngokuxoshwa esikhundleni, kwangaba khona ngisho necala elithethwayo. KuMasipala waseNkandla owayeyiMeya, uNkk uZanele MaMncadi Mpanza, kwenziwa uphenyo watholakala esebenzise imali ebalelwa ezinkulungwaneni ezingama-R50, okuthiwa wayipha umsakazi woKhozi FM uNgizwe Mchunu ngoba ebonga izinto azenzele umphakathi ngomsakazo. Ngemuva kophenyo uMaMncadi Mpanza akazange aboshwe noma avulelwe icala kodwa wehliswa esikhundleni. KuMasipala uMuziwabantu owayeyiMeya, uNks uNomagugu Luzulane, waphenywa watholwa ethathe imali yabakhokhibentela kumasipala ngendlela engafanele. Kwavela ukuthi wathatha imali wayokhalisa ngayo abakubo kwesoka lakhe ababeshonelwe. Naye akazange aboshwe noma avulelwe icala kodwa waxoshwa esikhundleni sobuMeya maqede wesula njengekhansela.

See Also

UMasipala wakwaNongoma nawo unombiko oveza inkohlakalo eshaqisayo nakhona izikhulu zimisiwe nje kepha ziyahola kanti ezinye ezithintekayo sezasula nasemsebenzini okukholakala ukuthi ngalokho sezingaphunyuka. Imizamo yeBAYEDE yokuthola ukuphawula koMnyango Wezokubusa Nokubambisana ngokuthi yimalini esisetshenziswe kula makhomishini ayizange iphumelele izolo. Okhulumela uNgqongqoshe uMnu uLennox Mabaso uthe usemhlanganweni kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela engatholakali.

UMabaso uyakuchitha ukuthi uMnyango waKwaCogta umosha ezinkulu zimali ngokuqoka amaForensics aphenya inkohlakalo komasipala ngoba umbiko wophenyo ugcina uphelele emoyeni. “Lokhu okushiwoyo akusilo iqiniso ngoba baningi abantu asebebekwe amacala abanye baxoshwa emsebenzini,” kusho uMnu uMabaso. UMabaso uqhuba uthi: “Kodwa okufane kwazeke ukuthi uCogta akusiwo obopha abantu futhi oshushisa abantu. Umsebenzi kaCogta ukujuba uphenyo okuthi uma seluphothuliwe ebese umbiko wedluliselwa kumasipala ukuba ulandele izincomo zombiko.”

Uthi uMnyango waKwaCogta uyaye ulandelele komasipala ukuthola ukuthi ngabe sebenzeni ngombiko wophenyo abasuke bewunikeziwe. “Ngikhuluma nje maningi amacala avulwe enkantolo ephathelene namacala ezimali, iCommercial Crimes Court. Kodwa nalapho akuthina esibophayo futhi esishushisayo,” kuphetha uMabaso.

Scroll To Top